powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rozeznanie ofertowe na dostawę z montażem rolet …ZP.272.1.14.2014

Łęczna, dnia 07.04.2014r.
ZP. 272.1.14.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania do okien o wymiarach wys. 142cm szer. 103cm, (po pomiarach przez wybranego wykonawcę), dostawy wraz z montażem rolet materiałowych w kasetach, listwy boczne płaskie, materiał kolor z gr I A nr 605, pomiar okien, montaż, wymiana – 27 sztuk, wymiana prowadnic płaskich w roletach – szt. 6, wymiana uszkodzonych łańcuszków przy roletach szt. 1

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łęcznej z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami hurtowni lub sklepu z art. odpowiednimi do przedmiotu zamówienia na terenie miasta Łęczna i okolic, którzy oferują dostawę materiałów własnym transportem i montaż w miejscu wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna w terminie od 22.04.do 24.04 2014r..

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2014 r. godziny 09:45 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem: Dyrektor PPP w Łęcznej Elżbieta Kępka

Załączniki:

 1. Formularz oferty.

Wynik rozeznania na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.2.2014Łęczna, dn.04.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania wg CPV: 30213000-5,30213100-6 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 4 oferty.
Oferta nr 1:
NETEAM Systemy informatyczne Adam Caryk , ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 676,50 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 77,77 punktów.
Oferta nr 2:
COMTRONIC Sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 799,50 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 47,85 punktów.
Oferta nr 3:
MIKROBIT Sp. z o.o. , ul. T. Zana 39, 20-601 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 1 353,00 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 75 punktów.
Oferta nr 4:
FOXIS Andrzej Furtak , Ciechanki Łęczyńskie 8,21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 1 045,50 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 71,23 punktów.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1:
NETEAM Systemy Informatyczne Adam Caryk, ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 676,50 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 77,77 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Rozeznanie cenowe na m-czną kwotę opieki informatycznej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.2.2014 Łęczna, dn.18.03.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2008 z dn. 18 stycznia 2008r. i Nr 18/2010 z dnia 3 września 2010r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro i art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty opieki informatycznej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,
2.Ilość stanowisk komputerowych – 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.

 1. Zakres zadań objętych opieką informatyczną:
  a)Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
  b)Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
  c)Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
  d)Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
  e)Instalowanie nowych wersji wyszczególnionego oprogramowania;
  f)Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, dokonywanie dodatkowych instalacji oprogramowania;
  g)Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego przedsięwzięć informatycznych;
  h)Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
  i)Okresowe konserwacje komputerów i urządzeń peryferyjnych, przynajmniej jeden raz na 2 miesiące;
  j)Awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych;
  k)Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
  l)Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
  m)Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 10 na miesiąc. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
  n) Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętu,
  o)Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć.
  4.Zapłata za opiekę informatyczną będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.
  5.Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma spis urządzeń komputerowych z podaniem typu, modelu, producenta oraz imię i nazwisko osoby obsługującej sprzęt.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r..
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
L.p.NazwaWaga kryterium- ilość punktów
1.cena50
2.doświadczenie zawodowe50
Razem:100

1) Kryterium Nr 1 cena oferty

C = ( Cmin / Cof) x 50
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
2) Kryterium Nr 2 posiadane doświadczenie zawodowe z ostatnich 3 lat w zakresie rzetelnego wykonywania usług informatycznych na kwotę min. 6 000 netto w ciągu roku wraz z określeniem zakresu świadczonych usług poprzez dołączenie do oferty referencji potwierdzających wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

D= ( Dof / Dmax) x 50

D – ilość punktów za doświadczenie zawodowe przyznane danej ofercie,
Dof – przedstawione przez Oferenta doświadczenie zawodowe wynikające z danej oferty,
Dmax – największa ilość doświadczeń zawodowych spośród wszystkich złożonych ofert
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:
S= C +D
S- suma wszystkich punktów,
C- punkty za cenę,
D- punkty za doświadczenie zawodowe

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 • formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
 • zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
 • oświadczenie o przygotowaniu zawodowym do wykonywania usług informatycznych,
 • referencje potwierdzające wykonanie usług (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
  do ewidencji działalności gospodarczej,
  VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
  VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – miesięcznej opieki informatycznej dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 26.03.2014r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dn. 18.03.2014r.

mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

Wynik rozeznania na dostawę materiałów budowlanych w zakresie klei, fug, skrzydeł drzwiowych, itp

ZP.272.1.11.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów budowlanych w zakresie klei, fug, skrzydeł drzwiowych, itp., sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 18.03 do 04.04 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.
CPV: 44192000-2
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 13.03.2014r. na kwotę 4 878,05 zł netto co stanowi równowartość 1 154,60 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 6 000,00 zł.

 1. W dniu 13.03.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
 3. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
  sklep@dom-top.pl
 4. PW ARMET Piotr Jabłoniec, ul. Pasternik 8, tel. 81 752 12 30/ 32, e-mail:
  armet2leczna@neostrada.pl
  oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – cena oferty netto 2 517,98 zł plus VAT, tj. cena brutto 3 097,12 zł,
 7. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – za cenę brutto 3 097,12 zł
 8. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
  względem ceny.
 9. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)

Wynik rozeznania za dostawę materiałów budowlanych w zakresie płytek i armatury sanitarnej ZP.272.1.10.2014

ZP.272.1.10.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów budowlanych w zakresie płytek i armatury sanitarnej, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 18.03 do 04.04 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.
CPV: 44171000-9.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 13.03.2014r. na kwotę 4 065,04 zł netto co stanowi równowartość 962,16 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 5 000,00 zł. W dniu 17 marca 2014r. Zamawiający podwyższył kwotę przeznaczona na przedmiotowe zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

 1. W dniu 13.03.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
 3. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
  sklep@dom-top.pl
 4. PW ARMET Piotr Jabłoniec, ul. Pasternik 8, tel. 81 752 12 30/ 32, e-mail: armet2leczna@neostrada.pl
  oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – cena oferty netto 5 628,50 zł plus VAT, tj. cena brutto 6 923,06 zł,
 7. PW ARMET Piotr Jabłoniec, ul. Pasternik 8, tel. 81 752 12 30/ 32, e-mail:
  armet2leczna@neostrada.pl – cena oferty netto 4 162,60 zł plus VAT, tj. cena brutto
  5 120,00 zł,
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  PW ARMET Piotr Jabłoniec, ul. Pasternik 8, tel. 81 752 12 30/ 32, e-mail:
  armet2leczna@neostrada.pl – za cenę oferty netto 4 162,60 zł plus VAT, tj. cena
  brutto 5 120,00 złotych.
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
  względem ceny.
 10. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)