powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wynik rozeznania cenowego na zakup wypos. gastronomicznego dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.9.2014 Łęczna, dn. 18.12.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego wg CPV: 39220000-0 – 39221000-7 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 13 ofert.
Oferta nr 1:
,,Spec Gastro” Przemysław Bączkiewicz, ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklaniec
Cena oferty brutto wynosi: 24 077,84 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 86,42 punktów.
Oferta nr 2:
,,Klimatex” PHU, ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg
Cena oferty brutto wynosi: 23 201,24 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 89,68 punktów.
Oferta nr 3:
,,GOGA” Jacek Staszewski , ul. Podłużna 28, 03-290 Warszawa
Cena oferty brutto wynosi: 24 675,89zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 84,32 punktów.
Oferta nr 4:
,,Top Gastro” Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław
Cena oferty brutto wynosi: 25 186,62zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 82,70 punktów
Oferta nr 5:
,,Eskot” Firma Handlowa, ul. Stróza Rybna 6, 30-714 Kraków
Cena oferty brutto wynosi: 24 274,15zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 85,72 Punktów
Oferta nr 6:
,, M&M GASTRO” , ul. Ociepki 8A, 40-413 Katowice
Cena oferty brutto wynosi: 20 808,40 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów
Oferta nr 7:
,,Invest Horeca”, ul. B.Prusa 151a, 33-300 Nowy Sącz
Cena oferty brutto wynosi: 23 308,50zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 89,27 Punktów
Oferta nr 8:
,,Ultra Gastro” ul. Bór 18/24, 42-202 Częstochowa
Cena oferty brutto wynosi: 23 269,33zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 89,42 Punktów
Oferta nr 9:
,,G@stro-Net”, ul. Lutosławskiego 68a, 05-080 Klaudyn
Cena oferty brutto wynosi: 24 818,74zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 83,85 Punktów
Oferta nr 10:
,,Heljos” Sp. z o.o., ul. Brzeska 172, Biała Podlaska
Cena oferty brutto wynosi: 24 254,00zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 85,79 Punktów
Oferta nr 11:
,,Invest Horeca Bistro”, ul. Zawiszy Czarnego 24,33-300 Nowy Sącz
Cena oferty brutto wynosi: 23 274,54zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 89,40 Punktów
Oferta nr 12:
,,Gama Plawgo & Zawisza”, ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
Cena oferty brutto wynosi: 25 877,97zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 80,40 Punktów
Oferta nr 13:
Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 22 864,33zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 91,00 Punktów

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 6
,,M&M GASTRO, ul. Ociepki 8A, 40-413 Katowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 6 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 20 808,40zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Wybór oferty na zakup odzieży ochronnej dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.10.2014 Łęczna, dn.17.12.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych wg CPV: 35113400-3,18830000-6,39511100-8, 39512100-2, 39513200-3, 18830000-6 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 3 oferty.

Oferta nr 1:
,, FURORA” Firma Produkcyjno – Handlowa, ul. Leonarda 18 20-625 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 23 751,92zł., w kryterium oceny oferta otrzymała 69,14 punktów
Oferta nr 2
,,Eco Pak” Sp. z o.o., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław
Cena oferty brutto wynosi: 20 045,31zł., w kryterium oceny oferta otrzymała 81,93 punktów
Oferta nr 3
PHUP ,,Ala” Dariusz Całka., ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn
Cena oferty brutto wynosi: 16 423,58 zł., w kryterium oceny oferta otrzymała 100 punktów

Wybrano ofertę nr 3:
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 3 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.

Dyrektor

Małgorzata Paprota

Rozeznanie cenowe na na usługi fizjoterapeutyczne dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.11.2014 Łęczna, dn.15.12.2014r.
Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny miesięcznej kwoty wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Zleceniodawca:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Miesięczna kwota wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 85142100-7
2.Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: 50 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

 1. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
  a)Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań fizjoterapeutycznych.
  b)Opracowania:
  •diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
  •zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
  •opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
  •wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
  c)Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.
  4.Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
  i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 35 godzin miesięcznie, w dniach od poniedziałku do piątku , w godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.
  5.Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez kierownika jednostki.
 2. Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zleceniodawcę.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Zleceniobiorca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Najniższa cena netto jednej godziny usług.
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Zleceniobiorcy:

 • formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
 • zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
 • życiorys(CV),
 • dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , bądź oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
  VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
  VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne dla pracowników PZAZ w Łęcznej” do dnia 22.12.2014r. do godz.1000
  w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52. , lub faksem na numer: 81 752 29 20, lub mailem: pzazleczna@wp.pl.

Łęczna, dn. 15.12.2014r.

mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

wynik rozeznania cenowego na zakup oleju napędowego dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.8.2014 Łęczna, dn. 12.12.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na sprzedaż oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 2 oferty.

Oferta Nr 1:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 4,76 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Oferta Nr 2:
DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak Stacja Paliw Łuszczów I – 130A,
20-258 Lublin 62
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 4,90 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 97,14 punktów.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi:
4,76 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor Małgorzata Paprota

Wynik rozeznania cenowego na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz artykułów eksploatacyjnych dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.7.2014 Łęczna, dn.12.12.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz artykułów eksploatacyjnych wg CPV: 21000000-3,od 30000000-0 do 302173340-8 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 1 ofertę.

Oferta nr 1:
GHAJ PLUS II Spółka z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 17 251,45zł., cena oferty netto wynosi: 14 025,57zł.

Wybrano ofertę nr 1:

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.

Dyrektor

Małgorzata Paprota

Rozeznanie cenowe na obsługe parkingu strzeżonego pojazdów… ZP.272.1.20.2014

ZP. 272.1.21.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 27/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:

 • obsługa parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z drogi w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) usytuowanego przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej. CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.

Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie od 01.01.2015 do 31.12. 2015r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
Al. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

1.O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
i podpisaniu umowy w sprawie zamówienia.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na wykonanie wyżej wymienionych usług ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług.
4.Wykonawca składający ofertę, będzie nią związany przez 30 dni, począwszy od daty jej złożenia.
5.Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną kompletnych usług, wymienionych w formularzu oferty.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

 1. Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt : 081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty oraz pozostałe odpowiednie załączniki.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2014r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1.Formularz oferty;
2.Oświadczenie osoby fizycznej;
3.Projekt umowy na wykonanie usług.

Łęczna dnia 1 0.12.2014r.