powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

zapytanie o zakup z dostawą kabin sanitarnych dla PPP Łęczna

Łęczna, dnia 03.03.2014r.
ZP. 272.1.7.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania i dostawy 1 sztuki zestawu 4 kabin sanitarnych typu 4MS o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 120 cm, drzwi szerokości 80 cm, stopy wysokości 15 cm ze stali nierdzewnej, całość
z wodoodpornego laminatu HPL w kolorze szarym, zawiasy samozamykające, (montaż we własnym zakresie).

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami firm, hurtowni lub sklepu, którzy oferują dostawę w/w kabin własnym transportem do miejsca wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, w terminie do dnia 28.03.2014r. Kabiny wraz z dostawą powinny mieć załączony Atest Higieniczny i Klasyfikację Ogniową – wydane przez właściwe instytucje, potwierdzające iż kabiny są dopuszczone do użytku i wykonane z materiału trudno zapalnego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.03.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Formularz oferty;

rozeznanie cenowe na wykonanie usług elektrycznych dla PPP Łęczna

Łęczna, dnia 03.03.2014r. ZP. 272.1.8.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usług elektrycznych w zakresie: demontażu istniejącego oświetlenia (20 szt), gniazdek 230V (8 szt) i wyłączników
(2 szt) oraz montaż nowego oświetlenia rastrowego zatynkowego 4x18VEVG (szt. 6szt), gniazdek 230V (8 szt) i wyłączników (2 szt).

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia elektryczne do wykonywania montażu przedmiotu zamówienia. Usługi należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pod adresem: III piętro budynku
A-300, Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, w terminie do dnia 20.03.2014r.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.03.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Formularz oferty;

wynik zapytania ofertowego na zakup art. malarskich i wykładziny pcv dla PPP w Łęcznej

ZP.272.1.6.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów malarskich in wykładziny pcv, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 28 luty do 14 marca 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. CPV: 448000000-8
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.02.2014r. na kwotę 11 382,12 zł netto co stanowi równowartość 2 694,06 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 13 474,14 zł.

 1. W dniu 24.02.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
 3. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
  sklep@dom-top.pl
 4. FH DANKOL Danuta Plechawska, ul. Średnia 24, 21-010 Łęczna, e-mail: piotr.plechawski@wp.pl
 5. PHU.NERON Marianna Osipiuk- Maciąg, 20-713 Lublin, ul. Wertera 63, tel. 81 469 19 69, fax 81 469 16 69, e-mail: domalowany@ralston.pl
  oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 6. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 7. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – cena oferty netto 9 339,03 zł plus VAT, tj. cena brutto 11 487,01 zł,
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – za cenę brutto 11 487,01 zł
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
  względem ceny.
 10. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)

zapytanie ofertowe na art. malarskie i wykładzinę pcv dla PPP w Łęcznej

Łęczna, dnia 24.02.2014r.
ZP. 272.1.6.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw artykułów malarskich i wykładziny PCV, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 28 luty do 14 marca 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty.

Ilości wymienione w szczegółowym formularzu oferty poszczególnych artykułów malarskich i wykładziny PCV mogą być w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmieniane w górę lub
w dół w granicach ± 20% wartości oferty, bez zmiany cen jednostkowych art.
Ostateczne rozliczenie dostaw nastąpi fakturą z dostaw końcowych, z terminem płatności 14 dni od daty dostawy, potwierdzonej pisemnie protokołem odbioru towaru przez strony.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami hurtowni lub sklepu z art. malarskimi i wykładzinami na terenie miasta Łęczna i okolic, którzy oferują dostawę materiałów własnym transportem do miejsca wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Formularz oferty szczegółowy;
 2. Formularz oferty ogólny.

wynik wyboru wykonawcy serwisu kserokopiare

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do następujących pogwarancyjnych urządzeń kserujących:
1)XEROX WORK CENTRE 7556;
2)SHARP MX 2300N;
3)KYOCERA KM 1620;
4)TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
5)Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
6)Develop Ineo+451
7)Develop QC 2235
8)Konica 7130
kod CPV: 50300000-8, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 1845,00 zł
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
2)Kserotechnika. 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl
3)NETIX Andrzej Roman, Krężnica Jara 404a, 20-515 Lublin, tel 505407568, e-mail: biuro@netix.lublin.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro
5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm :
Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755648,0045,002320,00
2.SHARP MX 2300N;48,0045,002320,00
3.KYOCERA KM 1620;48,0045,002320,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;48,0045,002320,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223048,0045,002320,00
6.Develop Ineo+45148,0045,002320,00
7.Develop QC 223548,0045,002320,00
8.Konica 713048,0045,002320,00

2) ALKOP Sp. Z o.o., ul. Pamięci Katynia 12a, lok. 5, 26-610 Radom, nr. Tel/faks: 510 507 299/ 48 360 58 95, e-mail: zbigniew.malecki@alkop.eu :

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755650,0050,002340,00
2.SHARP MX 2300N;50,0050,002340,00
3.KYOCERA KM 1620;50,0050,002340,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;50,0050,002340,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223050,0050,002340,00
6.Develop Ineo+45150,0050,002340,00
7.Develop QC 223550,0050,002340,00
8.Konica 713050,0050,002340,00
3)AKSER Tomasz Hryniewicz, 21-500 Biała Podlaska, nr tel/faks: 83 343 00 77; 608510958, e-mail: akser.serwis@wp.pl :

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755650,0050,002300,00
2.SHARP MX 2300N;50,0050,002300,00
3.KYOCERA KM 1620;50,0050,002300,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;50,0050,002300,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223050,0050,002300,00
6.Develop Ineo+45150,0050,0023 00,00
7.Develop QC 223550,0050,002300,00
8.Konica 713050,0050,002300,00
4)Kserotechnika Tadeusz Kuryło, 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 7556 —-

 1. SHARP MX 2300N;60,00100,002324,60
  3.KYOCERA KM 1620;60,0070,002324,60
  4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2 60,00 100,00 2324,60
  5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230 60,0070,002324,60
  6.Develop Ineo+45160,00100,002324,60
  7.Develop QC 223550,00100,002324,60
  8.Konica 713050,0070,002324,60
  Do oceny ofert przyjęto jednolite następujące kryteria oceny: cena roboczogodziny naprawy – waga 60 %, cena usług serwisu przeglądu – waga 35 %, cena kosztów dojazdu – waga 5 % wg wzoru:
  oferta najkorzystniejsza w danym zakresie wagowym : oferta badana x 100 punktów x waga procentowa .
 2. Uzyskane punkty przez wykonawców złożonych ofert:
  1) Oferta nr 1 – uzyskane punkty: 60 + 35 + 2 = 97,00 pkt,
  2) Oferta nr 2 – uzyskane punkty: 57,6+ 31,5 + 1 = 90,1 pkt,
  3) Oferta nr 3 – uzyskane punkty: 57,6 + 31,5 + 5 = 94,1 pkt,
  4) Oferta nr 4 – uzyskane punkty: 42,0 + 15,8 + 2,2 = 60,0 pkt, (7 urządzeń)
 3. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin,
  ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
 • oferta na kwotę:
  1) Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy wszystkich w/w urządzeń : netto 48,00 zł plus VAT 23%, tj. brutto 59,04 zł.
  2) Cena usług serwisu przeglądu wszystkich w/w urządzeń: netto 45,00zł plus VAT 23%, tj. brutto 55,35 zł.
  3) Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto 20,00 zł
  Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny. Powierzenie w/w usług odbywać się będzie na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, w przypadku niezbędnej konieczności, zgodnie z zatwierdzaną każdorazowo karta pracy i ofertą zakresu naprawy (dwie różne propozycje do decyzji zamawiającego).

19.02.2014r.…………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam:
Starosta Łęczyński

wynik postępowania rozeznania cenowego na dostawę mat. budowlanych dla Poradni PP w Łęcznej

ZP.272.1.3.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów budowlanych, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 17 luty do 28 luty 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. CPV: 44171000-9
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 11.02.2014r. na kwotę 12 195,12 zł netto co stanowi równowartość 2 886,49.euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 15 000,00 zł.

 1. W dniu 11.02.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
 3. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
  sklep@dom-top.pl
 4. PHU AR-BUD Arkadiusz Majewski. Lokalizacja tego miejsca to: Wólka Cycowska
  102, 21-070 Cyców, tel 82 567 70 83, e-mail: arbud102@o2.pl
  oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – cena oferty brutto 3 679,12 zł,
 7. PHU.NERON Marianna Osipiuk- Maciąg, 20-713 Lublin, ul. Wertera 63, tel. 81 469 19
  69, fax 81 469 16 69, e-mail: domalowany@ralston.pl – cena oferty brutto 5 000,00 zł,
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – za cenę brutto 3 679,12 zł
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
  względem ceny.
 10. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)