powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. NR SPRAWY: IPR.272.4.3.2018

IPR.272.4.3.2018 Łęczna, dnia 01.03.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej następujących sprawozdań za IV kw. 2017r.
1)RB-NDS
2)Rb-Z
3)Rb-27S
4)Rb28S
5)Rb-Z SPZOZ

Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje w załącznikach sprawozdania za IV kw.2017r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:
1)Sprawozdanie RB-NDS za okres od początku roku do 31.12.2017r.
2)Sprawozdanie Rb-Z według stanu na koniec IV kw.2017r
3)Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do 31.12.2017r.
4)Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do 31.12.2017r.
5)Sprawozdanie Rb-Z SPZOZ
6)Sprawozdanie Rb-N według stanu na koniec IV kw.2017r

pytania i odpowiedzi -modyfikacja SIWZ na:„Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”

Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 22.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o zmianę treści SIWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmian treści SIWZ:
Zmienia się rozdział 16, pkt 16.1-16.2 SIWZ
z zapisu:

16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 27.02.2018r. do godz. 10:00
16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.

na zapis:

16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 12.03.2018r. do godz. 10:00
16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na
dzień 22.02.2018r.

W związku z modyfikacją Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytania i odpowiedzi-modyfikacja SIWZ na:„ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

Znak sprawy: IPR.272.4.5.2018
Łęczna 22.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o zmianę treści SIWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmian treści SIWZ:
1.Zmienia się rozdział 16, pkt 16.1-16.2 SIWZ
z zapisu:

16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 27.02.2018r. do godz. 10:00
16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.

na zapis:

16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 12.03.2018r. do godz. 10:00
16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 13 parter budynku.
W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na
dzień 22.02.2018r.

W związku z modyfikacją Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytania i odpowiedzi do przetargu:”Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”

Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 22.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy wypełniając załącznik nr 2- Formularz ofertowy, punkt F. PODWYKONASTWO wypełniam również załącznik nr 3 Oświadczenie INFORMACJA W ZWĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA i załącznik nr 6?
Odpowiedź: Załącznik nr 3 i 4 informacje w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (zgodnie z zapisem 6.2 w SIWZ) wypełnia Wykonawca jeśli polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
tj. wykazania zdolności finansowej i ekonomicznej bądź zdolności technicznej i zawodowej.
Zał. Nr 6 wypełnia i podpisuje podmiot trzeci.
Jeżeli natomiast Wykonawca sam spełnia warunki udziału w postępowaniu wypełnia zał. Nr 4 oświadczenie dot. Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu:„ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 21.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach”.
Zamawiający informuje, iż w celu ułatwienia pracy Wykonawcom zamieszcza na stronie internetowej dokumentację projektową w formacie doc.

Pytania i odpowiedzi do przetargu:”Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”

Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 21.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.

Zamawiający informuje, iż w celu ułatwienia pracy Wykonawcom zamieszcza na stronie internetowej dokumentację projektową w formacie doc.