powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi nr 2 w postępowaniu pn.: Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

IPR.272.4.30.2017 Łęczna, dnia 02.10.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
W rozdziale 5.1.2. pkt. napisane jest, że aby wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu musi posiadać „obowiązkowe ubezpieczenie, wymaganą w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na kwotę min. 150.00,00 zł”, natomiast w nawiązującym do tego zapisu rozdziale 6.4.6., napisane jest, że potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest posiadanie „dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności…”. Proszę o wyjaśnienie, czy wymagany dokument to Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej, na co wskazywałby rozdział 5.1.2., czy polisa poświadczająca ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, na co wskazuje rozdział 6.4.6.?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej winien przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. organizatorów turystyki i pośredników turystycznych) związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 zł

Pytanie 2
Rozdział 1.2.6. określa normę silnika autokaru EURO-4, jakim miałaby się poruszać grupa podczas pobytu w Portugalii. Jednak norma silnika to cecha, którą określają zasady prawne danego regionu, jako minimalną wartość dla poruszających się po tym regionie pojazdów. Nie ma to wpływu na komfort jazdy pasażerów. Czy jest możliwość usunięcia tego zapisu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego minimalnej normy emisji spalin EORO 4, jaką powinien spełniać autokar przewożący uczestników wycieczki.

Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie, kiedy ma być dostępny serwis kawowy? Czy ma być on uzupełnieniem obiadokolacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż serwis kawowy ma być uzupełnieniem obiadu/obiadokolacji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn.: Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

IPR.272.4.30.2017 Łęczna, dnia 01.10.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Jak należy rozumieć zapis: serwis kawowy wraz z ciastkiem?
Czy ma on być zapewniony dodatkowo podczas zwiedzania miast np. w kawiarniach? Czy w jakiejś innej porze dnia? Na pewno nie da się go zorganizować podczas przejazdów, bo w portugalskich autokarach obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów poza wodą mineralną
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi ( serwis kawowy : kawa, herbata z ciastkiem) w restauracji serwującej obiad.

Pytanie 2
W programie przy punkcie Fatima, pojawia się również Evora pomiędzy wieczorną procesją
i uroczystościami religijnymi, czy przypadkiem nie wkradł się tam błąd? Miasto Evora dzieli od Fatimy spory dystans, gdyż leży ono ok 2,5 godz. podróży autokarem w jedną stronę, na południe od Lizbony. Przy proponowanych miastach, punktach zwiedzania, obiadach w trakcie dnia
i wyznaczonym przedziale godzinowym kolacji program i tak już jest napięty i na to, żeby zdążyć jeszcze odwiedzić Evorę istnieją bardziej niż nikłe szanse. A szkoda by było realizować coś
w ogromnym pośpiechu i bez gwarancji, że uda się zdążyć, podczas gdy pozostałe punkty programu naprawdę oferują uczestnikom możliwość przekrojowego poznania piękna Portugalii
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania punktu programu dotyczącego: „ możliwości udziału w wieczornej procesji: Evora” niezależnie od pobytu w Fatimie. Np. w innym dniu zwiedzania miejscowości, miejsc i obiektów.

Pytanie 3
Czy istnieje możliwość zmiany zakresu godzinowego obiadokolacji na nieco późniejszy, np. 18:00-20:00? Godzina 17:00 jest niestety bardzo mała realna w portugalskich hotelach
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszych godzin obiadokolacji max. do godz. 20.00.

Pytanie 4
Czy można dodać założenie, że rejs rzeczny w Porto odbędzie się tylko przy odpowiednich warunkach pogodowych, uwzględniając fakt, że wycieczka będzie odbywać się pod koniec października?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego rejsu rzecznego w Porto.
Pytanie 5
Czy w związku z faktem, że grupa liczy 35 osób dopuszcza się możliwość zakwaterowania 3 osób
w jednym pokoju trzyosobowych, a pozostałych 32 osoby w pokojach dwuosobowych czy w tej sytuacji należy zaplanować raczej 17 pokojów dwuosobowych i jeden jednoosobowy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż należy zaplanować 18 pokoi ( 17 dwu osobowych i 1 jednoosobowy)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

pytania i opdpowiedzi do przetargu na:Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”

Znak sprawy: IPR.272.4.22.2018
Łęczna 20.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie innej technologii wykonania ogrodzenia, która jest powszechnie stosowana na placach zabaw i dostępna dla wszystkich wykonawców. Opis poniżej:
Ogrodzenie panelowe, metalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze, specjalnie dostosowane do ogrodzenia placów zabaw (bez wystających krawędzi). Drut o średnicy minimum 5mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opisanego ogrodzenia panelowego w zaproponowanym kolorze i wykończeniu.
Pytanie 2.
Czy wycena projektu budowlano-wykonawczego urządzeń fitness w miejscowości Milejów Osada ma być sporządzona według opisu czy według przedmiaru? Wymienione urządzenia różnią się w opisie i w przedmiarze.
Odpowiedź:
Zestawienie urządzeń dla projektu Milejów Osada należy uzyskać z opisu, które można również zweryfikować z rysunkami.
Pytanie 3.
Opisane w projekcie urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw są produkowane tylko przez jednego producenta, co znacznie ogranicza konkurencję. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zastosowanie urządzeń równoważnych, spełniających te same lub więcej funkcji użytkowych, ale o nieznacznie zmienionych wymiarach, trochę innym wyglądzie i technologii wykonania?

Odpowiedź:
W opisie zadania znajduje się informacja o zastosowaniu ewentualnych zamienników. Zapis ten pozwala na wymianę urządzeń podanych w projekcie na zasadzie równoważności- urządzenia zostały dobrane indywidualnie do każdego z terenów przez Inwestorów. Należy więc zachować funkcje jakie mają spełniać podane przez projektanta urządzenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”

Znak sprawy: IPR.272.4.24.2018
Łęczna 20.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści w obudowie zamiast kieszeni typu SLIM, kieszeń 5.25.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiast kieszeni typu SLIM, kieszeń 5.25

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wykreśli zapis dot. Biosu: „ Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej.
Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencje serwisu
Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty” oraz możliwość włączenia/wyłączenia modułu TPM z poziomu Bios.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dot. Biosu.

Pytanie 3.

Prosimy o wykreślenie pkt 9 opisu komputera:
Firma Microsoft opublikowała informację, że program Windows Compatible logos zostaje zamknięty i nie będzie kontynuowany (https://blogs.msdn.microsoft.com/windows_hardware_certification/2017/05/16/notification-of-discontinuance-for-the-windows-10-compatibility-artwork/).
Od tego momentu nie ma możliwości opublikowania na stronie Windows Logo’d Products List informacji o nowo przetestowanym na zgodność z Windows sprzęcie. Nadal można wykonać test sprzętu na zgodność z systemem Windows, ale informacja o zgodności, zgodnie z wytycznymi Microsoft, powinna zostać umieszczona „na stronach internetowych producenta, opakowaniach produktu i w materiałach reklamowych”.
Ponieważ w dniu zamknięcia przez Microsoft możliwości publikacji raportów na stronie Windows Logo’d Products List niniejszy przetarg nie był jeszcze ogłoszony i nie była znana konfiguracja sprzętowa wymagana przez Zamawiającego, producenci nie mieli możliwości umieszczenia na tej stronie swoich raportów dla konfiguracji zgodnych z SIWZ. Poprawne przetestowanie sprzętu na zgodność z systemem Windows od daty 16 maja 2017 r. producenci mogą opublikować jedynie na swojej stronie internetowej lub w materiałach reklamowych.
Ewentualnie czy Zamawiający na potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową uzna za równoważny wydruk ze strony producenta komputera lub materiały reklamowe producenta komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 9 opisu komputera.
Zamawiający uzna za równoważny wydruk ze strony producenta komputera lub materiały reklamowe producenta komputera.

Pytanie 4.

Prosimy o wykreślenie pkt 14 norma Energy Star:
Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy EnergyStar oraz znajdowały się w katalogu ww.eu-energystar.org oraz energystar.gov. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej https:/Avww.eu-enegrvstar,org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https:/Av ww.eu-energvstar.org/qna.htm: Nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo EnergyStar dotyczywyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych narynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń koprogramu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov.
Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.
W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 14 norma Energy Star.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuści obudowę której suma wymiarów nie będzie przekraczała 800 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowę, której suma wymiarów nie będzie przekraczała 800mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”

Znak sprawy: IPR.272.4.24.2018
Łęczna 14.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje system operacyjny zaproponowany przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”

Znak sprawy: IPR.272.4.22.2018
Łęczna 14.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy ze względu na obecną sytuację rynkową dotyczącą dostępności urządzeń, termin wykonania robót mógłby zostać wydłużony do 8 tygodni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.