powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup dostawę i instalację wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych według podziału na 4 zadania. Nr. Sprawy IRP.272.4.9.2019

IRP.272.4.9.2019                                                                                 Łęczna, dnia 11.06.2019r.

Wykonawcy  (wszyscy)

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

CZYTAJ…

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach Nr Sprawy: IRP.272.4.8.2019

IRP.272.4.8.2019                                                                                                             Łęczna, dnia 29.05.2019r.

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

CZYTAJ…

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Znak sprawy: IRP.272.4.2.2019
Łęczna 11.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy Zadania nr 4 zamówienia- dostawa drukarki 3D-szt 1
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zerową stawką VAT?
Zgodnie z artykułem 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004r.) szkoły oraz inne placówki mają prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zgodnie z zastrzeżeniem art. 83 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 0% stawki podatku VAT na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Rodzaj sprzętu, który może być ujęty w preferencyjnej stawce VAT został wskazany w zał. nr 8 do ustawy o VAT. Zgodnie
z treścią przedmiotowego załącznika, towarami, których dostawa jest objęta stawką 0% na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 są: jednostki centralne, komputerowe, serwery, monitory komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a, urządzenia do transmisji danych cyfrowych.
Zamawiający z uwagi na to, iż drukarka 3D będzie wykorzystywana w placówce oświatowej jako sprzęt dydaktyczny dla uczniów, w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszym postepowaniu stwierdza, że Wykonawca może uznać drukarkę 3D za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 i w konsekwencji przy jej dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.:Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Znak sprawy: IRP.272.4.1.2019
Łęczna 04.02.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2018, poz. 1986 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Dotyczy zadania 8. Proszę o określenie przez Zamawiającego mocy znamionowej na wyjściu dla falownika numer 2. Proszę o informację czy falownik ma być z filtrem czy bez?
Odpowiedź:
Moc wyjściowa falownika nr 2 to min 0,75 kW.
Falownik ma posiadać filtr.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 1 w postępowaniu na: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (Zad 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW

IRP.272.4.35.2018 Łęczna, dnia 20.11.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
NR sprawy: IRP.272.4.35.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 20187 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Zamawiający w formularzu szczegółowym oferty (Załącznik 1B) w poz. nr 3 do drukarki HP LJ 1150 wymaga oryginalnego tonera Q2624A informujemy, że wskazane urządzenia drukujące jak i materiały eksploatacyjne do niej w wersji oryginalnej od dłuższego czasu nie są już dostępne, ponieważ zostały wycofane z produkcji.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tej pozycji lub możliwość dopuszczenia równoważnego toneru.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza toner równoważny, przy czym produkt równoważny musi spełniać wymagania opisane w pkt. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.