powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Znak sprawy: IRP.272.4.2.2019
Łęczna 11.03.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy Zadania nr 4 zamówienia- dostawa drukarki 3D-szt 1
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zerową stawką VAT?
Zgodnie z artykułem 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004r.) szkoły oraz inne placówki mają prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zgodnie z zastrzeżeniem art. 83 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT ustawodawca przewidział możliwość zastosowania 0% stawki podatku VAT na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Rodzaj sprzętu, który może być ujęty w preferencyjnej stawce VAT został wskazany w zał. nr 8 do ustawy o VAT. Zgodnie
z treścią przedmiotowego załącznika, towarami, których dostawa jest objęta stawką 0% na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 są: jednostki centralne, komputerowe, serwery, monitory komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a, urządzenia do transmisji danych cyfrowych.
Zamawiający z uwagi na to, iż drukarka 3D będzie wykorzystywana w placówce oświatowej jako sprzęt dydaktyczny dla uczniów, w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszym postepowaniu stwierdza, że Wykonawca może uznać drukarkę 3D za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 i w konsekwencji przy jej dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy, stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.:Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Znak sprawy: IRP.272.4.1.2019
Łęczna 04.02.2019r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2018, poz. 1986 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Dotyczy zadania 8. Proszę o określenie przez Zamawiającego mocy znamionowej na wyjściu dla falownika numer 2. Proszę o informację czy falownik ma być z filtrem czy bez?
Odpowiedź:
Moc wyjściowa falownika nr 2 to min 0,75 kW.
Falownik ma posiadać filtr.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 1 w postępowaniu na: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (Zad 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW

IRP.272.4.35.2018 Łęczna, dnia 20.11.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
NR sprawy: IRP.272.4.35.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 20187 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Zamawiający w formularzu szczegółowym oferty (Załącznik 1B) w poz. nr 3 do drukarki HP LJ 1150 wymaga oryginalnego tonera Q2624A informujemy, że wskazane urządzenia drukujące jak i materiały eksploatacyjne do niej w wersji oryginalnej od dłuższego czasu nie są już dostępne, ponieważ zostały wycofane z produkcji.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie tej pozycji lub możliwość dopuszczenia równoważnego toneru.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza toner równoważny, przy czym produkt równoważny musi spełniać wymagania opisane w pkt. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 2 w postępowaniu pn.: Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

IPR.272.4.30.2017 Łęczna, dnia 02.10.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
W rozdziale 5.1.2. pkt. napisane jest, że aby wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu musi posiadać „obowiązkowe ubezpieczenie, wymaganą w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na kwotę min. 150.00,00 zł”, natomiast w nawiązującym do tego zapisu rozdziale 6.4.6., napisane jest, że potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest posiadanie „dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności…”. Proszę o wyjaśnienie, czy wymagany dokument to Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej, na co wskazywałby rozdział 5.1.2., czy polisa poświadczająca ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, na co wskazuje rozdział 6.4.6.?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej winien przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. organizatorów turystyki i pośredników turystycznych) związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 zł

Pytanie 2
Rozdział 1.2.6. określa normę silnika autokaru EURO-4, jakim miałaby się poruszać grupa podczas pobytu w Portugalii. Jednak norma silnika to cecha, którą określają zasady prawne danego regionu, jako minimalną wartość dla poruszających się po tym regionie pojazdów. Nie ma to wpływu na komfort jazdy pasażerów. Czy jest możliwość usunięcia tego zapisu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego minimalnej normy emisji spalin EORO 4, jaką powinien spełniać autokar przewożący uczestników wycieczki.

Pytanie 3
Proszę o wyjaśnienie, kiedy ma być dostępny serwis kawowy? Czy ma być on uzupełnieniem obiadokolacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż serwis kawowy ma być uzupełnieniem obiadu/obiadokolacji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn.: Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

IPR.272.4.30.2017 Łęczna, dnia 01.10.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja wycieczki do Portugalii dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Jak należy rozumieć zapis: serwis kawowy wraz z ciastkiem?
Czy ma on być zapewniony dodatkowo podczas zwiedzania miast np. w kawiarniach? Czy w jakiejś innej porze dnia? Na pewno nie da się go zorganizować podczas przejazdów, bo w portugalskich autokarach obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów poza wodą mineralną
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie usługi ( serwis kawowy : kawa, herbata z ciastkiem) w restauracji serwującej obiad.

Pytanie 2
W programie przy punkcie Fatima, pojawia się również Evora pomiędzy wieczorną procesją
i uroczystościami religijnymi, czy przypadkiem nie wkradł się tam błąd? Miasto Evora dzieli od Fatimy spory dystans, gdyż leży ono ok 2,5 godz. podróży autokarem w jedną stronę, na południe od Lizbony. Przy proponowanych miastach, punktach zwiedzania, obiadach w trakcie dnia
i wyznaczonym przedziale godzinowym kolacji program i tak już jest napięty i na to, żeby zdążyć jeszcze odwiedzić Evorę istnieją bardziej niż nikłe szanse. A szkoda by było realizować coś
w ogromnym pośpiechu i bez gwarancji, że uda się zdążyć, podczas gdy pozostałe punkty programu naprawdę oferują uczestnikom możliwość przekrojowego poznania piękna Portugalii
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania punktu programu dotyczącego: „ możliwości udziału w wieczornej procesji: Evora” niezależnie od pobytu w Fatimie. Np. w innym dniu zwiedzania miejscowości, miejsc i obiektów.

Pytanie 3
Czy istnieje możliwość zmiany zakresu godzinowego obiadokolacji na nieco późniejszy, np. 18:00-20:00? Godzina 17:00 jest niestety bardzo mała realna w portugalskich hotelach
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszych godzin obiadokolacji max. do godz. 20.00.

Pytanie 4
Czy można dodać założenie, że rejs rzeczny w Porto odbędzie się tylko przy odpowiednich warunkach pogodowych, uwzględniając fakt, że wycieczka będzie odbywać się pod koniec października?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego rejsu rzecznego w Porto.
Pytanie 5
Czy w związku z faktem, że grupa liczy 35 osób dopuszcza się możliwość zakwaterowania 3 osób
w jednym pokoju trzyosobowych, a pozostałych 32 osoby w pokojach dwuosobowych czy w tej sytuacji należy zaplanować raczej 17 pokojów dwuosobowych i jeden jednoosobowy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż należy zaplanować 18 pokoi ( 17 dwu osobowych i 1 jednoosobowy)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

pytania i opdpowiedzi do przetargu na:Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”

Znak sprawy: IPR.272.4.22.2018
Łęczna 20.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie innej technologii wykonania ogrodzenia, która jest powszechnie stosowana na placach zabaw i dostępna dla wszystkich wykonawców. Opis poniżej:
Ogrodzenie panelowe, metalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze, specjalnie dostosowane do ogrodzenia placów zabaw (bez wystających krawędzi). Drut o średnicy minimum 5mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie opisanego ogrodzenia panelowego w zaproponowanym kolorze i wykończeniu.
Pytanie 2.
Czy wycena projektu budowlano-wykonawczego urządzeń fitness w miejscowości Milejów Osada ma być sporządzona według opisu czy według przedmiaru? Wymienione urządzenia różnią się w opisie i w przedmiarze.
Odpowiedź:
Zestawienie urządzeń dla projektu Milejów Osada należy uzyskać z opisu, które można również zweryfikować z rysunkami.
Pytanie 3.
Opisane w projekcie urządzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw są produkowane tylko przez jednego producenta, co znacznie ogranicza konkurencję. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na zastosowanie urządzeń równoważnych, spełniających te same lub więcej funkcji użytkowych, ale o nieznacznie zmienionych wymiarach, trochę innym wyglądzie i technologii wykonania?

Odpowiedź:
W opisie zadania znajduje się informacja o zastosowaniu ewentualnych zamienników. Zapis ten pozwala na wymianę urządzeń podanych w projekcie na zasadzie równoważności- urządzenia zostały dobrane indywidualnie do każdego z terenów przez Inwestorów. Należy więc zachować funkcje jakie mają spełniać podane przez projektanta urządzenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.