powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.IPR.272.4.11.2016

IPR. 272.4.11.2016 Łęczna, dnia 02.12.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.11.2016 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie:

Pyt.1 W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu proszę o informację odnośnie harmonogramu spłaty kredytu. W SIWZ zawarta jest informacja że spłata kapitału następuje w ratach równych na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.01.2017 r.

Nie ma natomiast wzmianki o wysokości poszczególnych rat kapitałowych.

W związku z powyższym proszę o informację, dotyczącą planowanych przez Państwa rat kapitałowych, ewentualnie proszę też o informację czy zaproponowany harmonogram spłat rat kapitałowych jest dla Państwa do zaakceptowania

Nasza propozycja:
1 x 12.032 ,00
167 x 11.904,00 = 1.987.968

1.987.968 + 12,032 = 2.000.000,00 pln

Ad. 1 Zamawiający informuje, że spłata kapitału następować będzie w ratach równych na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.01.2017r. do 31.12.2030r., przy czym ostatnia rata będzie ratą wyrównującą.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 3 do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań. IPR.272.4.12.2016

IPR. 272.4.12.2016 Łęczna, dnia 01.12.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.12.2016 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania dotyczące zadania nr 6 – art. mleczarskie.

Pyt.1 Czy Zamawiający w pozycji nr 6 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury kefiru z 250g na gramaturę 200 g?
Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury kefiru z 250 g. na gramaturę 200 g.

Pyt. 2 Czy Zamawiający w pozycji nr 16 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zamianę gramatury śmietany 12 % z opakowania 1 l na opakowanie 330 g (kubek)?
Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury śmietany 12% z opakowania 1 l. na opakowanie 330 g. (kubek)

Pyt. 3 Czy Zamawiający w pozycji nr 8 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza mleko w kartoniku smakowe o zawartości tłuszczu 1,5 % o gramaturze 200 ml?
Ad. 1 Nie. Zamawiający nie dopuszcza mleka w kartoniku smakowego o zawartości tłuszczu 1,5% o gramaturze 200 ml, natomiast utrzymuje mleko 3,2 Łaciate w gramaturze do 0,5 l w ilości 60 szt.

Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.IPR.272.4.11.2016

IPR. 272.4.11.2016 Łęczna, dnia 01.12.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.11.2016 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

Pyt.1 Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum
2 mln zł.?
W zamian wykonawca proponuje, w celu potwierdzenia spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przedłożenie zgodnie z §2 ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta obejmujących lata wskazane przez Zamawiającego.
Ad. 1 Zamawiający zgodnie z zapisem §2 ust. 2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ma prawo żądać dokumentu wymienionego w dziale IV ust.1 pkt.2 SIWZ tj. opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum
2 mln. zł;
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od żądania w/w dokumentu na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Pyt.2 Czy zamawiający dopuszcza odstąpienie od obowiązku przedłożenia oświadczenia o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 2 mln. zł według załącznika nr 4 do SIWZ?
Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku przedłożenia oświadczenia w zakresie posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyka zawodowego według załącznika nr 4 do SIWZ?

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu IPR.272.4.12.2016 na:sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadania

IPR. 272.4.12.2016 Łęczna, dnia ….11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.12.2016 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, – dotyczące zadania nr 2 – art. rolno-spożywcze szczegółowego formularza potrzeb.
Pyt.1 Czy w poniższych pozycjach jednostka miary jest prawidłowa i czy w związku z tym wycenie podlegają opakowania czy kilogramy?

poz. 9 groch łuskany 0,50kg planowana ilość 30 j.m kg

poz.11 grzyby suszone borowiki 30g planowana ilość 30 j.m. kg

poz 16 mak sypki 500g planowana ilość 60 j.m. kg

poz 29 soczewica 0,50kg planowana ilość 60 j.m. kg

poz 30 susz owocowy 500g planowana ilość 50 j.m. kg

Ad.1 Zamawiający informuje, że podane, planowane ilości są zgodne z podaną jednostką wagi. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania po dostosowaniu wyceny do podanych jednostek.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:IPR.272.4.12.2016

IPR. 272.4.12.2016 Łęczna, dnia 29.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.12.2016 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie, – dotyczące zadania nr 6 – artykuły mleczarskie, pozycja nr 7 w formularzu ofertowym, na które udzielono odpowiedzi:

Pyt.1 Czy zamawiający w pozycji nr 7 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zmianę rodzaju opakowania? Proponujemy mleko w dzbanku Bieluch 2 % 1l.
Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opakowania w dzbankach Bieluch 2% 1 litr.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu pn.:Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań. IPR.272.4.10.2016

IPR. 272.4.10.2016 Łęczna, dnia 22.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.10.2016 na : Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, – dotyczące zadania nr V – artykuły mleczarskie, pozycja nr 7 i pozycja nr 18 szczegółowego formularza ofertowego na które udzielono odpowiedzi:
Pyt.1 Czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuszcza zamianę gramatury maślanki owocowej 300 g na gramaturę 400 g?
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury maślanki owocowej z 300 g na gramaturę 400 g.
Pyt. 2 Czy zamawiający w pozycji nr 18 dopuszcza zamianę gramatury jogurtu pitnego 350 g na gramaturę 250 g?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury jogurtu pitnego z 350 g na gramaturę 250 g.
Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.