powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zawiadomienie o wizji lokalnej w postępowaniu „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

IPR.272.4.2.2018 Łęczna, dnia 16.01.2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

W związku z wnioskiem jaki wpłynął do Zamawiającego dotyczącym chęci przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i otoczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych, Zamawiający informuje,
że przedmiotowa wizja lokalna odbędzie się w dniu 19.01.2018r. (piątek) o godz. 8:30
Miejscem spotkania będzie Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach – Sekretariat szkoły.
Zamawiający prosi o terminowe zgłoszenie się zainteresowanych Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

IPR.272.4.2.2018 Łęczna, dnia 10.01.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
W punkcie 10.1. SIWZ napisano: „Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Proszę o odpowiedź, która kwota jest wiążąca; podana liczbowo, czy słownie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że prawidłowy zapis powinien brzmieć:
„Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).”
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

Pytanie 2
Proszę o udostępnienie kosztorysów „ślepych” w formie edytowalnej (ath lub kst).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada kosztorysów „ślepych” w formie edytowalnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego nr.sprawy IPR.272.4.2017

Łęczna, dnia 03.11.2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego nr. IPR.272.4.5.2017wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytania do Załącznik nr 1
1Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 3.6. Wykonawca udostępnił każdemu Ubezpieczonemu certyfikat za pośrednictwem systemu informatycznego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 3.6 Załącznika nr 1.
Zamawiający informuje, że Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie każdemu Ubezpieczonemu certyfikatu za pośrednictwem systemu informatycznego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.

2Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 3.14. Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenia odbywała się na zasadach zgodnych z OWU Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 3.14 Załącznika nr 1.

3Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 3.15. Wykonawca nie dokonywał oceny ryzyka w stosunku do Współmałżonków i Pełnoletnich Dzieci o ile te osoby były ubezpieczone w ramach wcześniejszej umowy ubezpieczenia przez okres min.6 miesięcy?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 3.15 Załącznika nr 1.

4Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisów w pkt. 4.2.1., 4.3.1. , 4.4.1., 4.7.1., informacji, że śmierć Ubezpieczonego (spowodowana odpowiednio NW, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym) czy śmierć Współmałżonka (spowodowana NW) nastąpiła przed upływem 210 dni od daty zajścia tego wypadku?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.2.1., 4.3.1. , 4.4.1., 4.7.1., Załącznika nr 1.

5Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisu w pkt. 4.5.1. informacji, że śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu nastąpiła przed upływem 90 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.5.1 Załącznika nr 1.

6Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisów w pkt 4.8. informacji, że z tytułu danej umowy dodatkowej Wykonawca wypłaci danemu Ubezpieczonemu nie więcej niż dwa świadczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.8 Załącznika nr 1.

7Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisu w pkt. 4.14.1. informacji, że trwały uszczerbek spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu powstał przed upływem 180 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.14.1 Załącznika nr 1.

8Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów w pkt 4.15.3. jeżeli choroba której następstwem jest powstanie niezdolności do pracy istniała przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność , jeżeli łącznie będą spełnione następujące warunki:
1) choroba istniała w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem powstanie niezdolności do pracy zarobkowej;
2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem powstanie niezdolności do pracy zarobkowej zakończyła się;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem powstanie niezdolności do pracy zarobkowej a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.
Prawo do świadczenia nie przysługuje, jeżeli niezdolność powstała w następstwie NW który zaistniał przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.15.3 Załącznika nr 1.

9Pytanie 9

Czy w pkt. 4.16.1 jako odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu Zamawiający zgodzi się uznać definicje z OWU Wykonawcy odpowiednio dla:
1/ Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu -> Zapalenie mózgu
2/ Łagodny guz mózgu -> guz wewnątrzczaszkowy
3/ Borelioza -> neuroborelioza
4/ Choroba aorty brzusznej -> operacja aorty
5/ Choroba aorty piersiowej -> operacja aorty
6/ utrata kończyn wskutek choroby -> utrata kończyn wskutek urazu
7/ schyłkowa niewydolność wątroby -> przewlekła niewydolność wątroby?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1.
Zamawiający informuje, że w pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1 nie zostały określone definicje wymienionych jednostek chorobowych, dlatego też będą miały zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy

10Pytanie 10

Czy jeżeli Wykonawca nie posiada w swojej ofercie jednostek chorobowych wymienionych w pkt 4.16.1. to czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w ich miejsce innych poważnych zachorowań?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowanie innych jednostek chorobowych niż wymienione w pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1.

11Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów w pkt. 4.16.3. jeżeli stany chorobowe, których następstwem jest wystąpienie któregokolwiek z poważnych zachorowań, ujawniły się przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) stany chorobowe ujawniły się w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania;
2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania zakończyła się;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.16.3 Załącznika nr 1.

12Pytanie 12

Czy jeżeli Wykonawca nie posiada w swojej ofercie jednostek chorobowych wymienionych w pkt 4.17.1. to czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w ich miejsce innych poważnych zachorowań?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.17.1 Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowanie innych jednostek chorobowych niż wymienione w pkt. 4.17.1 Załącznika nr 1.

13Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się zapisy dotyczące wyłączeń do wszystkich umów dodatkowych zastosować analogicznie jak w zapisie 4.17.2. , tj. „Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – zgodnie z OWU Wykonawcy.”?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt.4.17.2 Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie wyłączeń do wszystkich umów dodatkowych analogicznie jak w zapisie 4.17.2, tj. „Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – zgodnie z OWU Wykonawcy.”

14 Pytanie 14

Czy Zamawiający może wyjaśnić intencję zapisu z pkt. 4.18.4. : „Wykonawca gwarantuje wypłatę, co najmniej jednego świadczenia w każdym 60 dniowym okresie ubezpieczenia.”?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wskazany zapis oznacza, że w każdym okresie trwającym kolejne 60 dni należne jest z tytułu operacji co najmniej jedno świadczenie. W przypadku natomiast przeprowadzenia w tym okresie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych Wykonawca może wypłacić najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operacje chirurgiczną spośród wykonanych.

15Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 4.18.5. Prawo do świadczenia nie przysługiwało w związku z operacją chirurgiczną, na którą skierowanie zostało wystawione przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu danej Umowy Dodatkowej, przy czym jeżeli wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej to Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:
1) wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego;
2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego zakończyła się;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.18.5. Załącznika nr 1.

16Pytanie 16

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów z pkt. 4.19.5. zakres odpowiedzialności Wykonawcy nie obejmował przeprowadzenia leczenia specjalistycznego:
1) które zostało zalecone Ubezpieczonemu przed dniem objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej;
2) którego przyczyny zostały zdiagnozowane lub były leczone u Ubezpieczonego przed dniem zawarcia Umowy Dodatkowej.
Przy czym jeżeli przyczyny przeprowadzenia leczenia specjalistycznego, miały miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostałyby następujące warunki:
1) przyczyny leczenia specjalistycznego zaistniały w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego;
2) wcześniejsza umowa ubezpieczenia obejmująca zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego została rozwiązana;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.19.5. Załącznika nr 1.

17Pytanie 17

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Nieszczęśliwego wypadku z pkt. 4.22.3. z definicją przedstawioną poniżej:
nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli oraz stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu, przeciążenia oraz innych chorób, nawet występujących nagle;?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.3. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.3. Załącznika nr 1.

18Pytanie 18

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję udaru mózgu z pkt. 4.22.7 z definicją wskazaną poniżej:
Udar mózgu – Nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu spowodowane zawałem tkanki mózgowej, krwotokiem z naczyń wewnątrzczaszkowych lub zatorem materiałem pochodzenia zewnątrzczaszkowego, powodujące zaistnienie wszystkich wymienionych niżej okoliczności:
a) obecność nowych klinicznych objawów neurologicznych, odpowiadających udarowi
mózgu;
b) utrzymywanie się ubytków neurologicznych ponad 24 godziny;
c) obecność nowych zmian, charakterystycznych dla udaru mózgu, w badaniach obrazowych (tomografii komputerowej, lub jądrowym rezonansie magnetycznym);
d) istnienie trwałych deficytów neurologicznych musi być potwierdzonych przez specjalistę w zakresie neurologii po upływie co najmniej 60 dni od daty zdarzenia.
Termin nie obejmuje:
a) epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA);
b) zdarzeń skutkujących jedynie zmianami osobowości lub zaburzeniami pamięci;
c) objawów mózgowych spowodowanych migreną;
d) uszkodzenia mózgu spowodowane zewnętrznym urazem lub niedotlenieniem;
e) chorób naczyniowych dotyczących oka, nerwu wzrokowego, układu przedsionkowego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.7. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.7. Załącznika nr 1.

19Pytanie 19

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję zawału serca z pkt. 4.22.8 z definicją wskazaną poniżej:
Zawał serca – Martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej, ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;
b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST – załamka T (STT), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa);
c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;
d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.

Oraz

Zawał serca powodujący śmierć – martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej, ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;
b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST – załamka T (ST-T), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa;
c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;
d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.
Kryteria rozpoznania zawału serca są też spełnione w przypadku zgonu sercowego z przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, przy czym zgon nastąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów sercowych we krwi mogło się zwiększyć lub gdy biomarkery sercowe nie były oznaczone.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.8. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.8. Załącznika nr 1.

20Pytanie 20

Czy Zamawiający zgodzi się, aby do definicji Dziecka w pkt 4.22.10. dodać zapis że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.10 Załącznika nr 1.

21Pytanie 21

Czy Zamawiający zgodzi się, aby z definicji Dziecka w pkt 4.22.10. usunąć zapis że za dziecko uznaje się również pasierba?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.10. Załącznika nr 1.

22Pytanie 22

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Szpitala z pkt. 4.22.18. z definicją przedstawioną poniżej:
szpital – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub krajów Unii Europejskiej lub – pod warunkiem dostarczenia dokumentacji medycznej przetłumaczonej na język angielski – kraju spoza Unii Europejskiej, działający zgodnie z prawem miejscowym zakład opieki
zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. Pojęcie „szpital” nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka sanatoryjnego, rehabilitacyjnego lub wypoczynkowego ani jakiejkolwiek placówki, której statutowym zadaniem jest leczenie
alkoholizmu lub innych uzależnień;?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.18. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.18. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania o odpowiedzi w przetargu na „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

Nr sprawy: IPR.272.4.4.2017
.
,

Łęczna, dnia 21.09.2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy wysokości świadczeń wskazane w pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ (tabele nr 1, 2 i 3) są świadczeniami skumulowanymi?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wysokości świadczeń wskazane w pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ (tabele nr 1, 2 i 3) są świadczeniami skumulowanymi, co zostało opisane w pkt. 2.1.

Pytanie 2
Wykonawca prosi o wskazanie w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ zamkniętej listy przypadków (przebywanie na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim), w jakich osoby dotychczas ubezpieczone mają zostać przyjęte do ubezpieczenia. Zwrot „między innymi” sugeruje otwartą listę takich sytuacji. Zamknięta lista konieczna jest do rzetelnego przygotowania oferty i oszacowania składki przez Wykonawcę.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przesłanką do przyjęcia do ubezpieczenia jest fakt ubezpieczenia danej osoby w ramach umowy grupowej na życie funkcjonującej aktualnie u danego Ubezpieczającego, a nie np. przyczyna braku świadczenia pracy przez daną osobę. Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji w której zawarcie nowej umowy spowodowałoby brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia choćby jednej z aktualnie ubezpieczonych osób. Reasumując do ubezpieczenia będą mogły przystąpić wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone niezależnie od tego czy świadczą pracę, czy nie.

Pytanie 3
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku osób, o których mowa w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana jako ciągłość w opłacaniu składek.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku osób, o których mowa w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana jako ciągłość w opłacaniu składek.

Pytanie 4
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 3.14. jest zapis: „(…) który był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie przez okres co najmniej 3 miesięcy (do okresu 3 miesięcy, zalicza się również okres opłacania składek przez ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego z tytułu poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek z tytułu poprzedniej umowy jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zapisów pkt. 3.14 Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek z tytułu poprzedniej umowy jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Pytanie 5
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.1.2. jest zapis: „- samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego (zalicza się okres opłacania składek przez Ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego)” . Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zapisów pkt. 4.1.2. Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem.

Pytanie 6
Czy Zamawiający się zgodzi, aby doprecyzować dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności w ramach Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (pkt 4.13.4 zał. nr 1 do SIWZ) oraz w ramach Trwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy (pkt 4.15.4 zał. nr 1 do SIWZ) o zapis: Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku w wyniku usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa .

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności w ramach Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (pkt 4.13.4 zał. nr 1 do SIWZ) oraz w ramach Trwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy (pkt 4.15.4 zał. nr 1 do SIWZ). W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, którą zamieści na swojej stronie.

Pytanie 7
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.15.2 zamawiający wskazał ryzyko: niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy użycie przyimka „lub” oznacza w tym przypadku umożliwienie przystąpienia do przetargu ubezpieczycielom, którzy mają w swojej ofercie: niezdolność do pracy, albo ubezpieczycielom, którzy w ofercie mają: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji? Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o potwierdzenie, że spełni warunki SIWZ oferując w zakresie ryzyko „niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji” w brzmieniu, zgodnym z owu Wykonawcy: „niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji to trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.” W przypadku odmiennym Wykonawca prosi o wyjaśnienie intencji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis umożliwia przystąpienie do przetargu wszystkim Wykonawcom, którzy zagwarantują wypłatę świadczenia zgodnie z zapisami pkt. 4.15.2. Załącznika nr 1 do SIWZ, w którym podane zostały alternatywne nazwy, funkcjonujące na rynku ubezpieczeniowym w tym zakresie. Wykonawca proponując w ofercie świadczenie: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji zgodnie z podaną definicją spełni warunki określone w SIWZ.

Pytanie 8
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.15.3. (Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 4.15.3 Załącznika nr 1 do SIWZ stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Pytanie 9
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że spełni warunki SIWZ stosując wyłączenie z pkt 4.15.4 dla ryzyka „Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy” w brzmieniu, zgodnym z owu Wykonawcy:
„- gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji;

 • bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji;”

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunki SIWZ stosując wyłączenie z pkt 4.15.4 dla ryzyka „Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy” w zacytowanym w pytaniu brzmieniu.

Pytanie 10
Czy w ramach ryzyka „Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy” Zamawiający dopuszcza ograniczenie wynikające z owu Wykonawcy, że po ukończeniu przez ubezpieczonego 55. r.ż. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powstałej wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane ograniczenie odpowiedzialności.

Pytanie 11
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.16.3. (Poważne zachorowania ubezpieczonego) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w tym zakresie).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 4.16.3 Załącznika nr 1 do SIWZ stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Pytanie 12
W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4.18.1. (Operacje chirurgiczne) Zamawiający wskazał:
„(…) Decydujące znaczenie w zakwalifikowaniu danej operacji do kategorii ma katalog operacji chirurgicznych znajdujący się w obowiązujących w dniu składania oferty OWU Wykonawcy. W przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w tym katalogu Wykonawca decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.”
Wykonawca zwraca uwagę, że konieczność rozszerzenia odpowiedzialności o operacje, które nie znajdują się w katalogu Wykonawcy, wiąże się z wieloma czynnikami, które w znaczący sposób utrudniają należytą obsługę Umowy i mogą tworzyć niekorzystne dla obu Stron umowy (również – dla ubezpieczonych) sytuacje, których Wykonawca pragnie uniknąć; Wykonawca pragnie zatem wskazać iż „otwarty” katalog operacji sprawia, że Wykonawca będzie odpowiadał również za operacje, które nie wynikają z potrzeby medycznej i nie są wynikiem zdarzenia niepewnego, co rodzi spór o zgodność z ideą ubezpieczenia oraz z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Kolejnym problemem może być zagrożenie ryzykiem, iż ubezpieczeni będą zgłaszać roszczenia z racji wykonania zabiegu, który będzie sprzeczny ze wskazaną w SIWZ definicją „operacji” – w tej sytuacji odmowy wypłaty świadczenia rodzić będą spory interpretacyjne których Wykonawca, w imię należytego wykonania usługi, chciałby uniknąć. Wreszcie – tak określony otwarty katalog w sposób znaczący utrudnia oszacowanie ryzyka, co przełożyć się może na niekorzystny dla ubezpieczonych radykalny wzrost wysokości składki.
W związku z tym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość zaakceptowania przez Zamawiającego, sytuacji, w której Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za operacje wskazane w wykazie operacji chirurgicznych określonym w owu Wykonawcy (podkreślone w zacytowanym na wstępie cytacie zdanie straciłoby tym samym ważność). Wykonawca pragnie dodać, iż jego katalog operacji oferuje szeroki wykaz zabiegów, obejmujący ponad 600 pozycji.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis do którego odnosi się Wykonawca został zamieszczony w Opisie przedmiotu zamówienia celowo i z pełną świadomością skutków jakie może wywołać jego zastosowanie. W nawiązaniu do użytych przez Wykonawcę argumentów Zamawiający stwierdza, że:

 • otwarty katalog operacji nie sprawia, że Wykonawca będzie odpowiadał za operacje, które nie wynikają z potrzeby medycznej i nie są wynikiem zdarzenia niepewnego, bowiem dopuszcza się stosowanie wyłączeń odpowiedzialności, które pozwalają Wykonawcy zachować pewność, że takie sytuacje nie będą miały miejsca. Tym samym nie ma tutaj sporu ani niezgodności z ideą ubezpieczenia w ogóle, oraz z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej
 • w opinii Zamawiającego spory interpretacyjne i wątpliwości dotyczące pełności i realności ochrony ubezpieczeniowej mogą powstać raczej wtedy, gdy pomimo spełnienia definicji operacji chirurgicznej stosowanej w standardowych OWU ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej, spotyka się z odmową wypłaty świadczenia uzasadnioną tym, że operacja, której był poddany nie była wymieniona w katalogu stosowanym przez ubezpieczyciela.
 • zamawiający wierzy, że Wykonawcy zainteresowani realizacją przedmiotowego zamówienia są specjalistami w ocenie ryzyka i posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwoli im właściwie ocenić ryzyka. Ponadto należy nadmienić, że zapis ten jest stosowany już od kilku lat nie tylko w ubezpieczeniach zawieranych w drodze postępowania przetargowego, ale także w standardowej ofercie zakładów ubezpieczeń.
  W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie będzie zmieniał zasad na jakich ma funkcjonować ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych.

Pytanie 13
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.18.5. (Operacje chirurgiczne) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna operacji chirurgicznej miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie operacji chirurgicznych).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 4.18.5 Załącznika nr 1 do SIWZ stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Pytanie 14
W załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4.19.5. (Specjalistyczne leczenie) jest zapis:
„Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna leczenia specjalistycznego miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (nie dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie specjalistycznego leczenia).”
W związku z tym zapisem Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w stosunku do osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie leczenia specjalistycznego, u których rozpoczęło się specjalistyczne leczenie – tj. otrzymali pierwszą dawkę leku w przypadku chemioterapii bądź terapii interferonowej lub promieniowania jonizującego w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie drugiej dawki leku, jeżeli będzie ona podana w okresie ubezpieczenia zawartego w drodze niniejszego przetargu. Odpowiedzialność za wypłatę z tytułu podania pierwszej dawki leku ponosi dotychczasowy ubezpieczyciel.

Odpowiedź:
W odniesieniu do pkt. 4.19.5. Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający potwierdza, że w stosunku do osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie leczenia specjalistycznego, u których rozpoczęło się specjalistyczne leczenie – tj. otrzymali pierwszą dawkę leku w przypadku chemioterapii bądź terapii interferonowej lub promieniowania jonizującego w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie drugiej dawki leku, jeżeli będzie ona podana w okresie ubezpieczenia zawartego w drodze niniejszego przetargu. Odpowiedzialność za wypłatę z tytułu podania pierwszej dawki leku ponosi dotychczasowy ubezpieczyciel.

Pytanie 15
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.21.4. (Leczenie w szpitalu ubezpieczonego (…)) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna leczenia szpitalnego miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis pkt. 4.21.4. w Załączniku nr 1 do SIWZ oznacza przyjęcie odpowiedzialności za pobyt w szpitalu, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania, a którego przyczyna miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu nowej umowy i ma zastosowanie do wszystkich osób przystępujących do ubezpieczenia niezależnie od tego czy są aktualnie ubezpieczone czy nie.

Pytanie 16
Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4.22.3 (Nieszczęśliwy wypadek) w definicji nieszczęśliwego wypadku doprecyzować, że nieszczęśliwy wypadek jest również wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego ochroną ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 4.22.3. Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 17
Załącznik nr 3 do SIWZ §10 :
„Polisa ubezpieczeniowa będzie wystawiona na Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz jednostki organizacyjne Powiatu Łęczyńskiego którzy tym samym będą ubezpieczającymi i będą przekazywali składki ubezpieczeniowe Wykonawcy.”

Czy Zamawiający zgodzi się aby polisa została wystawiona wyłącznie dla Ubezpieczającego, natomiast w przypadku obsługi polisy za pomocą elektronicznego systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, osoba wyznaczona do obsługi mogła by drukować certyfikaty potwierdzające zakres ubezpieczenia i wysokość należnych świadczeń

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że polisy będą wystawiane na każdą jednostkę wykazaną w dziale A Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 18
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że broker posiada aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że stosowne umocowania od podmiotów objętych postępowaniem zostaną przedstawione Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 19
Załącznik nr1 do SIWZ punkt 2 Tabela nr 3 ppkt 11 wysokość świadczenia za urodzenie się dziecka 100 zł, ppkt 12 wysokość świadczenia za urodzenie martwego dziecka 200 zł oraz Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres świadczeń Grupa nr 3 ppkt 11 wysokość świadczenia za urodzenie się dziecka 100 zł , ppkt 12 wysokość świadczenia za urodzenie martwego dziecka 200 zł
Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazane wysokości ww. świadczeń są prawidłowe oraz jeżeli nastąpiła omyłka pisarska w kwocie wysokości świadczeń prośba o dołączenie Załącznika nr 2 Formularz ofertowy z prawidłowymi wartościami.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wysokości świadczeń wskazane w pytaniu są prawidłowe.

Pytanie 20
Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres świadczeń Grupa nr 3
Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i w tabeli powinny być wskazane ppkt 22 i 23. Prośba o dołączenie Załącznika nr 2 Formularz ofertowy w prawidłowym brzmieniu.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w Załączniku nr 2 do SIWZ Zakres świadczeń Grupa nr 3 nastąpiła omyłka pisarska i w tabeli brakuje poniższych wierszy.

22Rekonwalescencja Ubezpieczonego37,00 zł
23Zwrot kosztów zakupu leków200,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, którą zamieści na swojej stronie.

Pytanie 21
Załącznik nr 1 do SIWZ 5.1.10 Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze – „Wykonawca za czynności związane z przygotowaniem deklaracji pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz przekazaniem ich Wykonawcy, deklaruje się do zapłaty wynagrodzenia osobie, której powierzone zostaną wyżej wymienione zadania w wysokości nie mniejszej niż 5 zł za jedną deklarację. Po przekazaniu wszystkich deklaracji kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona jednorazowo, na konto wskazane przez osobę, która wykonała powierzone zadanie.”
1.W nawiązaniu do powyższego zapisu Wykonawca prosi o potwierdzenie przez Zamawiającego czy osoba, której powierzone zostaną wyżej wymienione czynności posiada umowę agencyjną zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
2.Zaproponowany przez Zamawiającego wymóg dodatkowego wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem deklaracji pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz przekazaniem ich Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 5 zł ma wpływ na wysokość składki. Każdy rodzaj wynagrodzenia wpływa na wysokość składki płatnej przez osoby ubezpieczone oraz na kształt oferowanych warunków ubezpieczenia – tj. wartość świadczeń do wypłaty.
W związku z tym, że wysokość składki za ubezpieczenie wzrośnie po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 5 zł dla osoby wskazanej powyżej Wykonawca prosi o decyzję czy Zamawiający chce utrzymać zapis punktu 5.1.10.
Jeżeli nie, wnosimy o wykreślenie punktu 5.1.10 z Załącznika nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że osoba której powierzone zostaną czynności o których mowa w klauzuli 5.1.10 na ten moment jest nieznana, dlatego też niemożliwe jest stwierdzenie czy taka osoba posiada umowę agencyjna w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Jednocześnie zamawiający informuje, że nie wykreśli punktu 5.1.10 z Załącznika nr 1 do SIWZ, gdyż jest to klauzula fakultatywna i Wykonawca w celu złożenia ważnej oferty nie jest zobligowany do jej akceptacji.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Znak sprawy: IPR.272.4.2.2017 Łęczna 15.03.2017r
Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

PYTANIA CZĘŚC II ZAMÓWIENIA
Pytanie 1. Czy któryś z pojazdów podlega obecnie najmowi, dzierżawie, użyczeniu, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy? Jakiej jednostce ? Czy najem odbywa się odpłatnie czy też nie ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w leasingu jest pojazd o nr rej WE080KW marki Renault Trafic będący w leasingu w firmie: RCI Leasing Polska Sp. z o.o. – użytkownik Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – Podgłębokie.

Pytanie 2. Proszę o potwierdzenie, że bezpłatne ubezpieczenie Zielonej Karty (ZK-1) obejmuje kraje należące do systemu Zielonej Karty, z wyłączeniem Azerbejdżanu, Iranu, Izraela, Maroka, Rosji, Tunezji i Turcji. W przypadku braku potwierdzenia proszę o wskazanie krajów wyłączonych wraz ze wskazaniem pojazdów
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wnioskuje o bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. ubezpieczenie Zielona Karta za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z rozszerzeniem o szkody wyrządzane na terytorium Rosji w przypadku poniższych pojazdów:
1) nr rej LLE03250 marka Mercedes Benz
2) nr rej LLE20530 marka Skoda Octavia
Dotyczy pojazdów oznaczonych „*” w załączniku nr 1c do SIWZ, zakładka nr 4
Pytanie 3. Prosimy o obniżenie Limitu kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) w wysokości 1 000,00 zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 4. Prosimy o obniżenie limitu zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody do 5% sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 5. Proszę o informację, że suma wyposażenia dodatkowego nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia pojazdu i jednocześnie nie przekracza 20 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość wyposażenia dodatkowego nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia pojazdu i jednocześnie nie przekracza 20 000,00 zł.
Pytanie 6. Prosimy o możliwość zmiany płatności składki rocznej w następujący sposób OC płatne w dwóch ratach, NNW płatne jednorazowo AC płatne w 4 ratach
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę płatności składki rocznej.
Pytanie 7. Proszę o zmianę: Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. Dotyczy wyłącznie wyrównania okresów.
W przypadku braku zgody na powyższe proszę o zmianę Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, z wyłączeniem ubezpieczenia AC lub z zastosowaniem składki minimalnej 300 zł
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 8. Prosimy o wprowadzenie zmian do zapisu:
Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji, dokonania obowiązków w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela o stwierdzonym fakcie niedopełnienia obowiązków
Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 9. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem opon w pojeździe do wysokości 1500 zł brutto
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 10. Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia p. kradzieżowe posiadają pojazdy.
Czy wśród nich są pojazdy nie mające żadnego zabezpieczenia – które ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tylko 1 pojazd nie posiada zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: Fiat Uno nr rej LBW4061 właściciel Zespół Szkół w Ludwinie
Pozostałe pojazdy wykazane do ubezpieczenia w zakresie Auto casco posiadają przynajmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe – immobiliser.
Pytanie 11. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisu” zgłoszone do ubezpieczenia pojazdy posiadają co najmniej jedno sprawne działające i aktywne urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą pojazdu”
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10
Pytanie 12. Proszę o zmianę terminu przedstawienia ofert z 20.03. 2017 na 22.03.2017
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

PYTANIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Pytanie 1. Czy Zamawiający posiada i zarządza wysypiskiem śmieci , czy posiada zakład utylizacji odpadów, czy prowadzi recycling , selekcję śmieci ? Jeśli tak, prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym powstałych w związku z posiadaniem/zarządzaniem wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji, recyklingu, spalarnią
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci i nie wnioskuje o rozszerzenie ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym powstałe w związku z posiadaniem/zarządzaniem wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji, recyklingu, spalarnią.

Pytanie 2. Prosimy o podanie informacji o roku i rodzaju przeprowadzonych remontów w budynkach w wieku ponad 50 lat ( rodzaje remontów: wymiana instalacji: gazowej, elektrycznej wodnej , kanalizacyjnej, wymiana dachu, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że generalne remonty w budynkach zostały przeprowadzone w:
1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza; rok modernizacji budynku 2005
2) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy; rok modernizacji budynku 2014
Remonty na pozostałych budynkach są przeprowadzane na bieżąco w razie potrzeb oraz w miarę możliwości finansowych.

Pytanie 3. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a)mienie wyłączone z eksploatacji
b)pustostany
c) mienie przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji. Prosimy o informację czy zamawiający zamierza w najbliższym czasie wyłączyć mienie z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wykazał do ubezpieczenia 3 budynki wyłączone z eksploatacji (mieszkalny i 2 gospodarcze) wykazane przez PCPR w Łęcznej (PCPR poz. 2,3 w załączniku nr 1c zakładka 1); posesja jest ogrodzona. W roku 2017r planowany jest ich remont generalny. Przeznaczenie: mieszkania chronione zamieszkiwane przez osoby w trudnej sytuacji życiowej.
Zamawiający nie planuje w najbliższym czasie wyłączyć mienia z eksploatacji.

Pytanie 4. Czy na terenie Powiatu występują zagrożenia powodziowe , jak tak to jakie i gdzie.? Czy w okresie ostatnich 20 lat w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź, lokalne podtopienia i gdzie? Czy zostały wypłacone jakiekolwiek odszkodowania z tego tytułu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie Powiatu nie występują zagrożenia powodziowe. W okresie ostatnich 20 lat w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie nie wystąpiła powódź, lokalne podtopienia.
Pytanie 5. Prosimy o wyłączenie z przedmiotów ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych tj. stragany, kioski, namioty, pawilony ogrodowe, szklarnie.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie. Na chwilę obecną nie wykazano do ubezpieczenia straganów, kiosków, namiotów, pawilonów ogrodowych oraz szklarni.
Pytanie 6. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony drzewostanu, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz pomniki przyrody.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 7. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna z wykazanych jednostek nie prowadzi działalności wydobywczej.
Pytanie 8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia szkód geologicznych i górniczych w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ pkt 4.10 „akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” takie wyłączenie jest wprowadzone.

Pytanie 9. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 10. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 11. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności w OC działalności nie została uregulowane w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności w OC działalności nie została uregulowane w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy
Pytanie 13. Prosimy o obniżenie dodatkowego limitu na pokrycie kosztów związanych z osuszaniem i renowacją uszkodzonego mienia (księgozbiorów i materiałów archiwalnych) do wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 14. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ochrony zgłoszone zostały budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków:
1) Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, budynek ul. Litewska 16 suma ubezpieczenia 1 324 000,00 zł
Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są w przynajmniej poprzez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że budynki, w których znajduje się mienie ubezpieczone od kradzieży z włamaniem zabezpieczone są w przynajmniej poprzez zastosowanie jednego zamka wielozastawkowego.
Pytanie 16. Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że kradzież zwykła musi być każdorazowo zgłoszona policji.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu, ponieważ wszystkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przepisów prawa zgłaszane są odpowiednim organom.

Pytanie 17. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód w odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka rabunku gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 18. Prosimy o wprowadzenie udziału własnego dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem oraz upadkiem dla sprzętu przenośnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 15% wartości szkody.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu wartości pieniężnych w transporcie zastosowanie mają zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu wartości pieniężnych w transporcie zastosowanie mają zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Pytanie 20. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi mosty lub wiadukty? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie łącznej wartości dróg, jednostkowej wartości wszystkich mostów i wiaduktów wraz z rodzajem ich konstrukcji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia budowle – drogi, mosty, drogi wewnętrzne, przepusty, pozostałe budowle SYSTEMEM PIERWSZEGO RYZYKA SUMA UBEZPIECZENIA 200 000,00 ZŁ
Łączna wartość dróg wynosi 106.650.473,78 zł, natomiast mostów –16.582.467,15 zł Konstrukcja mostów – 14 mostów posiada konstrukcję żelbetową, 1 most drewnianą.
Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony klauzuli terroryzmu wyłączone są szkody:
a)powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
b)wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c)spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony klauzuli terroryzmu wyłączone są szkody:
a)powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
b)wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
c)spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Pytanie 22. Czy i jakiego rodzaju prace remontowe, budowlane, modernizacyjne Zamawiający planuje realizować w okresie ubezpieczenia? Jaka będzie ich wartość?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Powiatu.
Pytanie 23. Prosimy o informacje jaka jest wartość sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i deszczowej?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić wartość sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i deszczowej, gdyż jest ona wliczona do wartości budynków i budowli jako stałe elementy zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2.3.1.1.
Pytanie 24. Prośmy o modyfikację klauzuli reprezentantów:
Klauzula reprezentantów – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego/ ubezpieczonego uważa się Starostę Powiatu , Zarząd Przedsiębiorstwa, Dyrektora jednostki lub instytucji oraz pełnomocników tych osób, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w ich imieniu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 25. Prosimy o przeniesienie Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych – dla katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat z tyt. OC działalności Ubezpieczonych nie zgłaszano żadnych roszczeń i nie wypłacono odszkodowań ponad 4.248 PLN. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o załączenie wykazu wszystkich roszczeń zgłoszonych w ostatnich 3 latach wraz z informacją o rodzaju szkody (osobowa, rzeczowa, czysta strata finansowa), wysokości roszczenia, wysokości rezerw szkodowych założonych przez dotychczasowych ubezpieczycieli.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat z tyt. OC działalności Ubezpieczonych nie wypłacono odszkodowań ponad 4.248,00 zł
Wykaz szkód zgodnie z załącznikiem nr 2 – wykaz szkód z OC działalności
Pytanie 28. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Pytanie 29. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Pytanie 30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w związku z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitali i pozostałymi jednostkami służby zdrowia, działalności badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń medycznych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje OC za szkody powstałe w związku z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitali i pozostałymi jednostkami służby zdrowia, działalności badawczej, farmaceutycznej a także udzieleniem świadczeń medycznych.

Pytanie 31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tytułu posiadania/administrowania/zarządzania wysypiskiem odpadów, OC z tytułu sortowania, utylizacji, unieszkodliwiania, odzysku oraz wszelkiego innego przetwarzania odpadów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tytułu posiadania / administrowania / zarządzania wysypiskiem odpadów, OC z tytułu sortowania, utylizacji, unieszkodliwiania, odzysku oraz wszelkiego innego przetwarzania odpadów.

Pytanie 32. Prosimy o wprowadzenie do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (paliw), podlimitu w wysokości 100 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie. Żadna z jednostek wykazanych do ubezpieczenia na chwilę obecną nie wprowadza paliw jako produktu do obrotu.
Pytanie 33. Prosimy o wprowadzenie do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, podlimitu, w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 34. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste.

Pytanie 35. Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej szkody wyrządzone przez drzewostan na terenach, których właścicielem (posiadaczem, zarządcą) jest ubezpieczony i za który ponosi odpowiedzialność lub wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie
Pytanie 36. Prosimy o dodanie zapisu, że w zakresie organizacji pokazów sztucznych ogni ochrona obowiązuje pod warunkiem, że pokazy te organizowane są przez profesjonalne firmy zewnętrzne i ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do nich

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.

Pytanie 37. W odniesieniu do OC za szkody wynikłe z tytułu zarządzania drogami prosimy o informację jaki podmiot zajmuje się dokonywanie przeglądów stanów technicznych dróg ? czy są to podmioty zewnętrzne. Jak często są dokonywane objazdy dróg? Czy występują jakieś procedury dotyczące postępowania w przypadku ujawnienia uszkodzenia drogi? Kto zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg? Czy ewentualni podwykonawcy posiadają umowy OC ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg przeprowadzany jest przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych (podmiot ten jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego). Przeglądy (objazdy kontrolujące) przeprowadza się raz na dwa tygodnie; działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje a niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z dniem kończącym roczny polisowy okres ubezpieczenia w sytuacji kiedy szkodowość brutto przekracza 65 %

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z dniem kończącym roczny polisowy okres ubezpieczenia w sytuacji kiedy szkodowość brutto przekracza 65 %.

Pytanie 39. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość dotyczy wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek i szkód z OC dróg.

Pytanie 40. Prosimy o dopisanie, że ochroną nie będą objęte szkody na terenie Nowej Zelandii

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu, ponieważ jako jednostka budżetowa oraz żadna z jednostek podległych nie prowadzi działalności na terenie Nowej Zelandii.
Pytanie 41. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Pytanie 42. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi w wysokości 300 zł.

Pytanie 43. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że OC za szkody wyrządzone podwykonawcom będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, gdy podwykonawca będzie osobą trzecią dla Ubezpieczonego.

Pytanie 44. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie szkody powstałe wskutek zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego i niezamierzonego przez Ubezpieczonego oraz, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie szkody powstałe wskutek zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego i niezamierzonego przez Ubezpieczonego oraz, że w OC za szkody w środowisku nie będą objęte szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Pytanie 45. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac wyburzeniowych / rozbiórkowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac wyburzeniowych / rozbiórkowych metodą wybuchową.
Pytanie 46. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona za szkody w pojazdach pod kontrolą, przechowywanych przez Ubezpieczonego obejmować będzie wyłącznie pojazdy na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochrona za szkody w pojazdach pod kontrolą, przechowywanych przez Ubezpieczonego obejmować będzie wyłącznie pojazdy na terenie ogrodzonym i oświetlonym.
Pytanie 47. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną utraty, kradzieży pojazdu i mienia z pojazdu, jeżeli pojazd był pozostawiony na parkingu niestrzeżonym (miejsca parkingowe, parkingi nieodpłatne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną utraty, kradzieży pojazdu i mienia z pojazdu, jeżeli pojazd był pozostawiony na parkingu niestrzeżonym (miejsca parkingowe, parkingi nieodpłatne).

Pytanie 48. Prosimy o akceptację dodatkowych podlimitów w wysokości 20 000 PLN na lokal dla ochrony wnioskowanej w punktach 4.22 i 4.31 OC działalności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 49. Prosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia w OC, iż dotyczy wyłącznie terenu RP.

Odpowiedź:, Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu, ponieważ jako jednostka budżetowa oraz żadna z jednostek podległych nie posiada, nie zarządza, nie administruje oraz nie utrzymuje lokalizacji poza terenem RP.
Pytanie 50. Prosimy o zmianę definicji deszczu nawalnego na: opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 3 potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ w zapytywanym zakresie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do postępowania na:Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

Znak sprawy: IPR.272.4.2.2017
Łęczna 13.03.2017r

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o następujące dane:
•DMC (kg)
•Moc pojazdów (kW)
Odpowiedź: wykaz pojazdów został uzupełniony o dane tj. DMC (kg) oraz moc pojazdów (kW) – załącznik 1c: wykaz pojazdów

Pytanie 2. Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi

 • liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
  Odpowiedź: liczba zgłoszonych roszczeń – 24; wypłacono – 3 – 3099,62 zł (2015r – 1 szkoda ; 2016r – 2 szkody); rezerwy – brak.
 • w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze zła jakością dróg
  Odpowiedź: liczba zgłoszonych roszczeń związanych ze złą jakością dróg – 24; oszacowane na kwotę – 80 978,61 zł, zgodnie z przedstawionym zaświadczeniem o szkodowości.

Pytanie 3. Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najważniejsze różnice nastąpiły w zakresie ubezpieczenia. W poprzednich latach obowiązywał program na ryzkach nazwanych.

Pytanie 4. Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?
-Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?
-Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie żadnych zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.
Pytanie 5: Zgodnie z wewnętrznymi przepisami
-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)
-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia( miedzy innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

 • przeglądy (objazdy kontrolujące) przeprowadza się raz na dwa tygodnie;
 • działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są w przeciągu 24h po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje;
 • niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. naprawa uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.

Pytanie 6. W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.
Odpowiedź: Bieżące remonty dróg przeprowadzane są przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych (podmiot ten jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).
Pytanie 7. Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?
Odpowiedź : Zamawiający informuje, że z danych uzyskanych od dotychczasowych ubezpieczycieli wysokość roszczeń szkód odmówionych wynosi 76 240,61 zł. za ostatnie 3 lata.
Pytanie 8. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie. Zostały wskazane miejsca wymagające czynności naprawczych
Pytanie 9. Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2015, 2016r?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty cząstkowe są wykonywane na bieżąco według potrzeb i możliwości finansowych. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi.
Pytanie10. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo.
Pytanie 11. Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod nadzorem konserwatora zabytków znajdują się budynki wykazane w przedmiocie ubezpieczenia
Zamawiający nie wyraża zgodny z wprowadzenie limitów. Odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia i dodatkowych limitów opisanych w SIWZ
Pytanie 12. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł.
Pytanie 13. W jaki sposób jest zabezpieczone mienie wyłączone z eksploatacji? Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla mienia wyłączonego z eksploatacji. Wnioskujemy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wykazał do ubezpieczenia 3 budynki wyłączone z eksploatacji (mieszkalny i 2 gospodarcze) wykazane przez PCPR w Łęcznej (PCPR poz. 2,3 w załączniku nr 1c zakładka 1); posesja jest ogrodzona. W roku 2017r planowany jest ich remont generalny. Przeznaczenia: mieszkania chronione zamieszkiwane przez osoby, w trudnej sytuacji życiowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 14. Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych .
Pytanie 15. W jakim wieku został zgłoszony sprzęt elektroniczny do ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Wnioskujemy o ograniczenie wieku sprzętu elektronicznego do 7lat.
Dla sprzętu powyżej 7lat wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli
KLAUZULA ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub maszyn przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:
1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,
2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek (rok produkcji). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli: ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat i/lub w wartościach rzeczywistych.

Pytanie 16. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.
Pytanie 17. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ pkt 4.10 „akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” takie wyłączenie jest wprowadzone.

Pytanie 18. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji
O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj
-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany
-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane
-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wykazał do ubezpieczenia 3 budynki wyłączone z eksploatacji (mieszkalny i 2 gospodarcze) o wartości 352 750,00 zł wykazane przez PCPR w Łęcznej (PCPR poz. 2,3 w załączniku nr 1c zakładka 1); posesja jest ogrodzona; w budynku brak jest wyposażenia, obiekty są regularnie kontrolowane. W roku 2017r planowany jest ich remont generalny. Przeznaczenia: mieszkania chronione zamieszkiwane przez osoby, w trudnej sytuacji życiowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie 19. Czy są przewidywane w okresie ubezpieczenia inwestycje i jakiego rodzaju inwestycje?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 20. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ załączniku nr 1a do SIWZ pkt 5.42 jest określony limit w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 21. Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa?
Odpowiedzi: Zamawiający informuje, że Powiat wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przestrzegają obowiązujących przepisów prawa dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego.
Pytanie 22. Czy zakład przewiduje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 23. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli nie, które nie posiadają?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa.
Pytanie 24. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji solarnych. Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie w przyszłości instalacji solarnych na podstawie owu i warunków indywidualnych oraz cenę.

Pytanie 25. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o podanie wartości PML

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że lokalizacją o najwyższej sumie ubezpieczenia jest budynek Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza 9 suma ubezpieczenia budynku wraz z wyposażeniem wynosi ok. 15 800 000,00 zł.
Pytanie 26. Uprzejmie proszę o podanie DMC dla pojazdów ciężarowych.
Odpowiedź: wykaz pojazdów został uzupełniony o dane tj. DMC – załącznik 1c: wykaz pojazdów
Pytanie 27. Prosimy o podanie do czego wykorzystywane są autobusy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że autobusy wykorzystywane są do przewozu osób niepełnosprawnych – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ( codziennie) oraz Starostwo Powiatowe (transport doraźny – osoby pełnosprawne, młodzież ).
Pytanie 28. Prosimy o podanie do czego wykorzystywane są pojazdy ciężarowe o DMC pow. 3,5t.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojazdy ciężarowe o DMC pow. 3,5t są wykorzystywane do wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu
Pytanie 29. Czy którykolwiek pojazd służy do nauki jazdy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żaden z wykazanych pojazdów do ubezpieczenie nie służy do nauki jazdy
Pytanie 30. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 23.03.2017r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.