powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi do przetargu:”Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”

Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 20.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.
przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu układania przewodów elektrycznych:

 • Wg dokumentu umieszczonego w materiałach przetargowych [elektryka pasternik_18072016_104527]: „Ciągi kablowe należy układać w korytkach kablowych umożliwiających dalszą rozbudowę instalacji elektrycznej. Przekrój kanałów dobrać do liczby i przekroju prowadzonych przewodów”.
 • Pozycje przedmiaru robót ujmują układanie przewodów w rurkach instalacyjnych.
  Odpowiedź: Należy wykorzystać istniejące koryta kablowe, podejścia do maszyn wykonać
  w rurach instalacyjnych.
  Pytanie 2. Prosimy o jednoznaczne określenie przekroju przewodów elektrycznych:
 • Wg dokumentu umieszczonego w materiałach przetargowych [elektryka pasternik_18072016_104527]: „Z istniejącej listwy L2 (rozdzielnica TG – hala duża) przewiduje się wyprowadzić obwód zasilający kablem YKXS 5x 35mm2 w celu zasilenia proj. rozdzielnicy TB – hala mała”.
  Odpowiedź: Zasilenie tablicy TR w hali małej wykonać kablem YKXS 5×25 w rurach instalacyjnych.
  Pytanie 3. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów technicznych dla projektowanych opraw oświetleniowych hali dużej 2x56W: stopień IP oraz ewentualnie Ex.
  Odpowiedź: Oprawa oświetleniowa 2x58W IP-65.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nr. sprawy: IPR.272.4.5.2018:Zawiadomienie o wizji lokalnej w postepowaniu pn.:”Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

IPR.272.4.5.2018Łęczna, dnia 19.02.2018r.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
W związku z wnioskiem jaki wpłynął do Zamawiającego dotyczącym chęci przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i otoczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych, Zamawiający informuje, że przedmiotowa wizja lokalna odbędzie się w dniu 20.02.2018 r. o godz. 13:00
Miejsce spotkania : Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
Zamawiający prosi o terminowe zgłoszenie się zainteresowanych Wykonawców.

NR SPRAWY: IPR.272.4.4.2018 Zawiadomienie o wizji lokalnej w postępowaniu pn.:„Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”

IPR.272.4.4.2018 Łęczna, dnia 15.02.2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.

W związku z wnioskiem jaki wpłynął do Zamawiającego dotyczącym chęci przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i otoczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych, Zamawiający informuje,
że przedmiotowa wizja lokalna odbędzie się w dniu 16.02.2018r. (piątek) o godz10:00
Miejsce spotkania: Hale Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej ul. Przemysłowa 16
Zamawiający prosi o terminowe zgłoszenie się zainteresowanych Wykonawców.

Zawiadomienie o 2 wizji lokalnej w postepowaniu pn.: „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” Nr sprawy: IPR.272.4.2.2018

IPR.272.4.2.2018 Łęczna, dnia 24.01.2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach”

W związku z kolejnym wnioskiem jaki wpłynął do Zamawiającego dotyczącym chęci przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i otoczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych, Zamawiający informuje,
że przedmiotowa wizja lokalna odbędzie się w dniu 26.01.2018r. (piątek) o godz. 8:00
Miejscem spotkania będzie Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach – Sekretariat szkoły.
Zamawiający prosi o terminowe zgłoszenie się zainteresowanych Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.: „Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”

IPR.272.4.1.2018 Łęczna, dnia 29.01.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynął następujący wniosek.

Wniosek:
Wykonawca prosi o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 01.02.2018r.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert i zachowuje termin składania ofert na dzień 30.01.2018r. godz. 10:00.

Zawiadomienie o wizji lokalnej w postępowaniu pn.:„Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.NR SPRAWY: IPR.272.4.1.2018

IPR.272.4.1.2018 Łęczna, dnia 18.01.2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.

W związku z wnioskiem jaki wpłynął do Zamawiającego dotyczącym chęci przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i otoczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych, Zamawiający informuje,
że przedmiotowa wizja lokalna odbędzie się w dniu 19.01.2018r. (piątek) o godz. 12:00
Miejsce spotkania: Hale Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej ul. Przemysłowa 16
Zamawiający prosi o terminowe zgłoszenie się zainteresowanych Wykonawców.