powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

szacowanie wartości zamówienia na Świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji ceny szkolenia kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie wizyty studyjnej połączonej Zamawiający rozumie zapewnienie sali wykładowej spełniającej warunki realizacji zajęć (wraz z potrzebnym sprzętem), catering dla uczestników wizyty studyjnej (ciepły posiłek oraz serwis kawowy). Szkolenie skierowane będzie do nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe dotyczących najnowszych trendów i innowacji technologicznych oraz współpracy nauki i biznesu w zakresie: techniki i technologii w rolnictwie i biogospodarce, gastronomii 
i sztuki kulinarnej. Na bazie wizyty nauczyciele opracują innowacyjne koncepcje nauczania w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym dotyczące kreatywności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz nowej technologii. 

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dla nauczycieli:
1) Wizyta studyjne połączona dotycząca najnowszych trendów i innowacji technologicznych oraz współpracy nauki i biznesu w zakresie: techniki i technologii w rolnictwie i biogospodarce, gastronomii i sztuki kulinarnej przedmiotów zawodowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

W załączniku szczegółowe informacje na temat wizyty studyjnej. 
ZAŁĄCZNIK: Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: Starostwo powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A lub na adres zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

Szacowanie wartości zamówienia na usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych.

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu” wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przedmiot zamówienia obejmować będzie:
1) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt.
2) Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej – 1 szt.

Informacje dodatkowe:
Tablice wolnostojące, jednostronne o wymiarach wys. 80 cm x szer. 120 cm (wymiary europlety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych 
i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, wykonane z trwałego materiału, gwarantującego trwałość tablicy, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały.

Lokalizacja umieszczenia tablic:
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 21-077 Spiczyn, Kijany 19

Termin realizacji:
1. Tablica informacyjna – do 30.04.2019r.
2. Tablica pamiątkowa – Po zakończeniu realizacji projektu, nie później niż do 31.08.2021r.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji usługi na załączonym formularzu na adres: a.jozwiak@powiatleczynski.pl do dnia 01.04 2019 r.
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia.
Wzór tablicy

Autor: Zespół ds. realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach– budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”

Rozeznanie rynku na świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczyciela kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na świadczenie usług przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczyciela kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen szkoleń kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie studiów Zamawiający rozumie zapewnienie sal wykładowych spełniających warunki realizacji zajęć, wykładowców, materiałów szkoleniowych, ustalenie i przeprowadzenie egzaminów, wydania dyplomów ukończenia studiów. Studia podyplomowe skierowane będą do nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe planujących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe na kierunkach.
Celem studiów jest przygotowanie użytkowników procesów technologicznych uwzględniających obrabiarki sterowane numerycznie. Studia te oprócz podnoszenia kwalifikacji umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik i technologii. Stąd też w programie oprócz standardowych bloków tematycznych są także praktyczne ćwiczenia z programowania obrabiarek numerycznych. Dodatkowym atutem studiów podyplomowych są planowane zajęcia z języka angielskiego technicznego.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących studiów podyplomowych dla nauczycieli:
1) zakup miejsca na studiach podyplomowych dla nauczyciela Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej–dwusemestralnych dla 1 osoby na kierunku „Programowanie obrabiarek CNC”:
-programowanie tokarek i frezarek CNC 
– badanie, monitorowanie i nadzorowanie obrabiarek CNC
– podstawy programowania obrabiarek CNC
– nowoczesne materiały i narzędzia skrawające
– technologia maszyn
– komputerowe projektowanie procesów obróbki toczeniem i frezowaniem
– zajęcia praktyczne ćwiczenia z programowania obrabiarek numerycznych.

W załączniku szczegółowe informacje na temat studiów. 
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

Rozeznanie rynku-szacowanie wartości zamówienia na: świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich dla uczestników staży Zespołu Szkół nr 2 im.Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
na świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich wraz z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających do uczestnictwa 
w stażu 42 uczestników projektu, „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich, wraz 
z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy, dopuszczających do uczestnictwa w stażach zawodowych (w tym do pracy przy komputerze, obsłudze urządzeń mechanicznych,) dla 42 Uczestników Projektu, którzy odbyli kursy zawodowe z zakresu :

Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób w ramach poszczególnych kierunków badań oraz zmiany ogólnej liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu. 
W przypadku zmienionej liczby osób skierowanych na badania Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia zgodnie z cenną za jedną usługę wskazaną w formularzu oferty.

Zakres badań wstępnych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), przy czym zakres badań wstępnych powinien obejmować: 
a) badanie ogólne, 
b) badanie okulistyczne 
c) badanie diagnostyczne: morfologia, mocz – badanie ogólne, EKG, RTG klatki piersiowej, 
d) inne badania wg decyzji lekarza po uwzględnieniu wskazanych w skierowaniu informacji o zagrożeniach związanych z pracą. 
Badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających uprawnienia w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 
Termin wykonania badania: w ciągu 7 dni od dnia skierowania przez Zamawiającego osoby na badania. Staże rozpoczynają się II-III kwartał 2019 r.

kod CPV: 85121100-4 – ogólne usługi lekarskie,

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Rozeznanie rynku-Szacowanie wartości zamówienia na usługi przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 
w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, Realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje 
1. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen szkoleń kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80500000-9- usługi szkoleniowe
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie szkoleń Zamawiający rozumie zapewnienie trenera/wykładowcy, materiałów szkoleniowych, ustalenie i przeprowadzenie egzaminów, wydania zaświadczeń, certyfikatów, zapewnienie przerwy kawowej,. Szkolenia odbywać się będą w pracowniach oferenta oraz pracowniach Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 
w Milejowie i skierowane będą do nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe planujących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe na kierunkach m.in.: SQL w bazie danych MySQL, kurs księgowości z obsługą programu komputerowego, kurs obsługi programu Płatnik.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących szkoleń dla nauczycieli:
1) szkolenie z zakresu SQL w bazie danych MySQL- podstawy
– 24 godzin/grupa dla 1 nauczyciela zawodu w technikum informatycznym,

2) szkolenie z zakresu kurs księgowości z obsługą programu komputerowego, kurs 
obsługi programu Płatnik 
-60 godzin/grupa dla 3 nauczycieli zawodu w technikum ekonomicznym,

W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia. 
ZAŁĄCZNIK: Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 28 lutego 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy”,

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia:
a) Tablice moderacyjne (parawan) 120 x 150 cm obustronnie suchościeralne z kompletem kółek – sztuk – 3
b) Namiot wystawowy z nadrukiem 3 x 3 m; sztuk – 1
c) Namiot wystawowy 3 x 4m = 12.00 m2 ; sztuk – 2

kod CPV: 30195000-2 – tablica suchościeralna,
39522530-1- namiot wystawowy
Dane do specyfikacji na zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

I. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Namiot wystawowy 
Z nadrukiem (logo szkoły, Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara , 21-020 Milejów, Partyzancka nr 62 tel.: 81 53 15 471)
Nadruk wykonywany techniką eco-solwent
SPECYFIKACJA PRODUKTU
 Szerokość 3,00 m.
 Długość: 3,00 m.
 Wysokość boku: 2,10-2,37 m.
 Wysokość kalenicy: 3,13-3,40 m.
 Poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Ściany boczne i tylne: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Rama: 32x32x1,0mm/25x18x1,0mm
 Wymiar w stanie złożonym: 1,56×0,22×0,22 m.
 Kolor: Biały lub niebieski
 UV: Odporny na działanie promieni UV
 Wodoodporny: 100% Wodoodporny
 Dodatkowe wymagania:
 Łatwe rozstawianie 
 Wysoka wytrzymałość
 Funkcjonalna konstrukcja
 Regulowana wysokość
 Łatwy do przechowywania
 Łatwy w transporcie
 Pomoc i obsługa ekspertów
 Zawiera torbę transportową
b) 2 namioty wystawowe
Wymiary każdego:
 Powierzchnia: 3 x 4m = 12.00 m2
 Wysokość ścian bocznych: ok. 2,0 m
 Wysokość kalenicy: ok. 2,9 m
 2 wejścia: ok. 2,0 x 2,0 m
 Kolor: biały lub niebieski
 Poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Ściany boczne i tylne: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 UV: Odporny na działanie promieni UV
 Wodoodporny: 100% Wodoodporny
 Dodatkowe wymagania:
 Łatwe rozstawianie 
 Wysoka wytrzymałość
 Funkcjonalna konstrukcja
 Regulowana wysokość
 Łatwy do przechowywania
 Łatwy w transporcie
 Pomoc i obsługa ekspertów
 Każdy zawiera torbę transportową
c) 3 tablice moderacyjne (parawan) 120 x 150 cm obustronnie suchościeralne z kompletem kółek
Opis
 Tablica moderacyjna, dwustronna, suchościeralna, magnetyczna.
 Wymiar tablicy wewnętrznej : 120 x 150 cm (jednoczęściowa).
 Wysokość całkowita ok. 200 cm
 Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
 Stojak o podstawie w kształcie litery „T” .
 Powierzchnia tablicy jednolita.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 28 lutego 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”