powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych

Operacja realizowana w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet 6 Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel KSOW: Cel 1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie KSOW: Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

CEL PROJEKTU

Celem głównym Operacji jest integracja, wymiana i rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących działalności mieszkańców obszarów wiejskich, a przede wszystkim Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupę docelową Operacji stanowi 50 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Co najmniej połowę uczestników Operacji będą stanowiły osoby młode do 35 roku życia.

Przez tereny wiejskie rozumie się gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie wchodzące w skład powiatu łęczyńskiego z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców tj. gminy wiejskie: Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn oraz gminę miejsko-wiejską Łęczna, z wyłączeniem miasta Łęczna.

FORMY WSPARCIA

1.            Wyjazd studyjny

W ramach Operacji zaplanowano obowiązkowo dla każdego Uczestnika udział w wyjeździe studyjnym do KGW w Krzczonowie.

Termin wyjazdu: 01.10.2022 r.

Cel wyjazdu: poznanie dobrych praktyk w zakresie działalności Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członów tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności.

2.            Konferencja

W ramach Operacji zaplanowano obowiązkowo dla każdego Uczestnika udział w konferencji „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”, która zostanie zorganizowana w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Termin konferencji: 17.10.2022 r.

Cel konferencji: poznanie możliwości wspierania lokalnych inicjatyw oraz działalności Kół Gospodyń Wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału członków organizacji KGW dla rozwoju lokalnej społeczności.

3.            Konkurs kulinarny „Zdrowie zamknięte w słoiczku”

Zainteresowani uczestnicy Operacji będą mogli wziąć udział w konkursie kulinarnym.

Przedmiotem konkursu jest produkt spożywczy, wykonany wg własnej receptury, charakterystyczny dla regionu działania Uczestnika.

Celem konkursu jest poznanie i promowanie lokalnych tradycji kulinarnych z obszaru powiatu łęczyńskiego, propagujących żywność zdrowego pochodzenia.

Konkurs służy promocji dziedzictwa kulturowego powiatu łęczyńskiego w aspekcie kulinarnym.

RELIZATORZY OPERACJI

Powiat Łęczyński (Partner KSOW)

KGW Janowica I (Dodatkowy Partner KSOW)

WARTOŚĆ OPERACJI

Koszty kwalifikowalne operacji: 25 810,00 zł

Wkład własny (rzeczowy i osobowy): 11 079,00 zł

Łączna wartość operacji: 36 889,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie