powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ponowny wybór kolejnej oferty na świadczenie usług przewozowych… ZP.272.4.8.2014

Numer sprawy: ZP.272.4. 8.2014 Łęczna, 2014-10-17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 245 000,00 zł. brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 4 na realizację zamówienia publicznego :
Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław Ul. Stefanii Pawlak 3 21-010 Łęczna

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza po rezygnacji wybranego uprzednio wykonawcy. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyCena brutto wycieczki – przyznane punktyZaproponowany I termin wycieczkiZaproponowany II termin wycieczki
  1.Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 KatowiceWykluczenie, odrzucenie23.10-28.1006.11-11.11
  2.PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląskarezygnacja firmy z realizacji zamówienia26.10-31.1010.11-15.11
  3.Sun&More Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecinrezygnacja firmy z realizacji zamówienia25.10-30.1004.11-09.11
  4.Przedsiębiorstwo STANPOL
  Przytuła Stanisław
  Ul. Stefanii Pawlak 3
  21-010 Łęczna100,0004.11-09.11W trakcie przygotowania propozycji

5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, gdyż na wezwania zamawiającego z dnia 10.10.2014R. nie uzupełniła oferty o brakujące dokumenty: prawo dyspozycji osób współpracujących oraz ubezpieczenie OC na kwotę 500 tys. zł wraz z dowodem jego opłaty.
W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 w związku z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie – 2014-10-23 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu. Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ Łęczna

Wynik przetargu na świadczenie usług przewozowych … ZP.272.4.8.2014

Numer sprawy: ZP.272.4. 8.2014 Łęczna, 2014-10-13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 245 000,00 zł. brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego :
PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyCena brutto wycieczki – przyznane punktyZaproponowany I termin wycieczkiZaproponowany II termin wycieczki
  1.Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 KatowiceWykluczenie, odrzucenie23.10-28.1006.11-11.11
  2.PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska100,0026.10-31.1010.11-15.11
  3.Sun&More Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecinrezygnacja firmy z realizacji zamówienia25.10-30.1004.11-09.11
  4.Przedsiębiorstwo STANPOL
  Przytuła Stanisław
  Ul. Stefanii Pawlak 3
  21-010 Łęczna87,2323.10-28.1004.11-09.11

5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, gdyż na wezwania zamawiającego z dnia 10.10.2014R. nie uzupełniła oferty o brakujące dokumenty: prawo dyspozycji osób współpracujących oraz ubezpieczenie OC na kwotę 500 tys. zł wraz z dowodem jego opłaty.
W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie – 2014-10-20 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.
  Dyrektor Małgorzata Paprota
  Kierownik Zamawiającego

Wynik przetargu na roboty: Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców. ZP.272.4.07.2014

Łęczna, dn.30.09.2014r. Znak sprawy: ZP.272.4.07.2014
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Grzegorz Niedźwiedzki Jolanta Hola
Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwieccy
Kulczyn 14A, 22-235 Hańsk Pierwszy
Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 100%), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.
Lp/
Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1Ryszard Bernacki
PW BUDMEL
Nowy Antonin 1 21-136 Firlej85,38 pkt
2Grzegorz Niedźwiedzki Jolanta Hola
Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwieccy
Kulczyn 14A, 22-235 Hańsk Pierwszy100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Adam Niwiński Starosta Łęczyński

Otrzymują: a/a.

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na grupowe ubezpieczenie…. ZP.272.4.6.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.6.2014 Łęczna, 2014-07.31

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW / PARTNERÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 715 736,00 złotych brutto,
Zarząd Powiatu w Łęcznej na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2014r. na podstawie rekomendacji pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia pochodzącą ze składek pracowników do wartości najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa 02-342 . Al. Jerozolimskie 162 – wartość oferty 975 427,20 złotych brutto za okres 01.12.2014 do 30.11.2018r.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena punktowa ofertRazem punkty ofertyTermin wykonania zamówienia
  Cena Klauzule dodatkoweWysokość świadczeń
  1.Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa 02-342 Al. Jerozolimskie 16210,0020,4038,3368,73od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

2.Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin9,9725,2014,0049,17od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

3.Inter Ubezpieczenia T.U. Inter Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa9,9912,0011,3333,32od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy na w terminie – 11 sierpnia 2014r na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. Kierownik Zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze oferty na Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Puchaczów… ZP.272.4.5.2014

Numer sprawy: ZP. 272.4.5.2014 Łęczna, 2014-05-21

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Puchaczów (9153 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 wraz z utworzeniem zasadniczej numerycznej mapy wektorowej o szczegółowości treści odpowiedniej dla skali 1:500 i 1:1000 na obszarze o powierzchni 6260 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla obrębów ewidencyjnych Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Nadrybie Dwór, Nadrybie Ukazowe, Stara Wieś, Wesołówka oraz części obrębów ewidencyjnych Ciechanki, Jasieniec, Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Szpica, Turowola i Zawadów w jednostce ewidencyjnej Puchaczów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 250 000,00 złotych brutto. Zamawiający w dniu 21.05.2014r. otrzymał decyzją budżetową nr 38 Wojewody Lubelskiego zwiększenie środków na przedmiotowe zadanie do wysokości najkorzystniejszej oferty.
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – GEOKART- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, wartość oferty brutto 299 505,00 złotych.
2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyPrzyznana punktacjaTermin wykonania*
1.GEOKARD- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów100,00do 28.11.2014
2.Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce61,03do 28.11.2014

4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o nie odrzucono ofert.
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej – w dniu 27 maja 2014r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 218 (II piętro).
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014

Łęczna, dn. 19.05.2014r.
Znak sprawy: ORW.ZP.272.4.01.2014
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:_Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka
Rewalidacyjno – Wychowawczego.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Cezary Stanisławek CZARBUD Usługi Remontowo-Budowlane,
ul. Wolanowska 87 D, 26-600 Radom.

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 100%, ), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.
W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

 1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o.
  ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin
  84,92 pkt
 2. Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze ARYS Sp. z o.o.
  ul. Ciepłownicza 6a, 20-479 Lublin
  93,70 pkt
 3. Rafał Makowski PBH REMAR
  ul. Brandta 48, 26-505 Orońsko
  96,82 pkt
 4. HEN-BUD Sp. z o.o.
  ul. Turystyczna 134D, 20-258 Lublin
  92,71 pkt
 5. Agnieszka Matuła
  PBH CEZAR A. Matuła
  ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin
  Wykonawca wykluczony
  Oferta odrzucona
 6. Cezary Stanisławek CZARBUD
  Usługi Remontowo-Budowlane
  ul. Wolanowska 87 D, 26-600 Radom
  100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Dyrektor

Aneta Zabłocka
Podpis nieczytelny