powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia.Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów. NR SPRAWY: IPR.272.4.20.2018

IPR.272.4.20.2018 Łęczna, dnia 13.08.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zamówienia: „Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego. Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów. Wykonanie projektu modernizacji i założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Milejów, powiat łęczyński”. Nr sprawy IPR.272.4.20.2018

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 200 000,00 złotych brutto.

1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław

2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

4.W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

1.Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław
CenaOkres gwarancjiŁączna ilość punktów

60 40 100,00

5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7.Zgodnie z zapisem art. 94 ust.2 pkt.1 lit.a Zamawiający informuje, że umowa na realizację zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”. Nr sprawy: IPR.272.4.21.2018

Łęczna, dnia 10.08.2018r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr sprawy: IPR.272.4.21.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” zostało unieważnione.
2.Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp.

Informacja o unieważnieniu postępowania pn:”Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłebokiem”. NR SPRAWY: IPR.272.4.19.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy:IPR.272.4.19.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Przedmiot zamówienia: „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłebokiem.”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłebokiem” zostało unieważnione.
2.Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp.

Wybór oferty na:„Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego.” Nr sprawy IPR.272.4.22.2018

IPR.272.4.22.2018 Łęczna, dnia 31.08.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie CZĘŚCI NR 1- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach
ORAZ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w zakresie CZĘŚCI NR 2- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Podgłębokiem
ZADANIA PN.:
„Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego.”
Nr sprawy IPR.272.4.22.2018

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
ACTIV LINE Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock

1.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
2.W prowadzonym postępowaniu:
1)w części 1 zamówienia – Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach – złożono 2 oferty,
3.W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryteriumŁączna ilość punktów
Cena Okres gwarancji
1.Active Line Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock60,0040,00100,00
3.P.W. „PRONAT” Roman Bochniarz Stara Wieś-Stasin 1, 21-010 Łęczna53,0740,0093,07
4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1 – Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej w Milejowie i Kijanach nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 1 nie zostały odrzucone żadne oferty.

 1. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
 2. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie CZĘŚCI NR 2- Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej
  w Podgłębokiem.
  Powiat Łęczyński nie otrzymał dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 do budowy strefy w Podgłębokiem.
  Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie części 2 ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.
 3. Uzasadnienie prawne:
  Podstawą prawną unieważnienia w zakresie części 2 jest art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
  9.Uzasadnienie faktyczne:
  W prowadzonym postępowaniu na część 2 złożono 3 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:„Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”. Nr sprawy IPR.272.4.17.2018

IPR.272.4.17.2018 Łęczna, dnia 18.07.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn.: „Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”. Nr sprawy IPR.272.4.17.2018

1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1)w zakresie zamówienia – zestawy komputerowe, MEGATECH Dariusz Gutek ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3.W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
1)w zakresie zamówienia – zestawy komputerowe:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Termin realizacji dostawy „T”
1.MEGATECH Dariusz Gutek
ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin60,0040,00100,00

4.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział XVII „Środki ochrony prawnej”.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

IPR.272.4.16.2018 Łęczna, dnia 02.07.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn.: „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Nr sprawy IPR.272.4.16.2018

1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1)w zakresie zadania 1 zamówienia – dostawa tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
Metal Technics Polska S.C., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
2)w zakresie zadania 2 zamówienia – dostawa wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
Metal Technics Polska S.C., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
3)w zakresie zadania 3 zamówienia – dostawa stanowiska spawalniczego kompletnego (3 szt)
MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg

2.Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3.W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

1)w zakresie części 1 zamówienia – dostawa tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Okres gwarancji
”G”Termin realizacji dostawy „T”Czas reakcji serwisowej „S”
1METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski60,0020,0015,005,00100,00

2)w zakresie części 2 zamówienia – dostawa wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Okres gwarancji
”G”Termin realizacji dostawy „T”Czas reakcji serwisowej „S”
1METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski60,0020,0015,005,00100,00
3)w zakresie zadania 3 zamówienia- dostawa stanowiska spawalniczego kompletnego (3szt)
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Okres gwarancji
”G”Termin realizacji dostawy „T”Czas reakcji serwisowej „S”
2MEXPOL Sp z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg60,0020,0015,005,00100,00

4.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział XVII „Środki ochrony prawnej”.