powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015

Łęczna, dn. 04.09.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.5.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach”

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Zbysław Burdach Usługi Budowlane, ul. Pogodna 3, 21-400 Łuków

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 95% i okres gwarancji – waga – 5%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 95,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr oferty, Nazwa, siedziba i adres wykonawcy, Punktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium: Cena ofertowa brutto – waga 95%
w kryterium: Okres gwarancji – waga 5%
Łączna punktacja
1Przedsiębiorstwo Innowacyjne INNOTECH Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 112E, 20-445 Lublin48,14 pkt5,00 pkt53,14 pkt
2Grzegorz Cieszko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGA
ul. Dziewanny 11/48, 20-539 Lublin75,92 pkt0,00 pkt75,92 pkt
3Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie Oddział w Lublinie ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin83,42 pkt0,00 pkt83,42 pkt
4BUDEXPOL Bukowski & Wspólnicy Spółka Komandytowa
Kalinówka 165, 21-040 Świdnik63,03 pkt0,00 pkt63,03 pkt
5Tomasz Karaś TOKBUD
ul. Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik73,76 pkt5,00 pkt78,76 pkt
6Zbysław Burdach Usługi Budowlane
ul. Pogodna 3, 21-400 Łuków95,00 pkt0,00 pkt95,00 pkt
7Lider & Partners Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna81,39 pkt5,00 pkt86,39 pkt
8MTS Spółka Jawna T. Sternik M. Sternik
ul. Kolejowa 8, 21-100 Lubartów72,08 pkt5,00 pkt77,08 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Łęcznej
Roman Cholewa
-podpis nieczytelny-

Otrzymują:a/a.

wynik przet.utworz. zbior.danych przestrz. BDOT500 i GESUT dla Łęczna -obszar wiejski ZP.SP.O.272.4.4.2015

Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.4.2015 Łęczna, 2015-06-12

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 200 000,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin wartość oferty brutto 108 855,00 złotych.
1.Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 5 i 8 zostali poproszeni na podstawie zapisu art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia zastosowania rażąco niskiej ceny. Firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin (oferta nr 8) , Firma LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97 (oferta
nr 5). Obie firmy złożyły wiarygodne wyjaśnienia z wyliczeniem zastosowania jednostkowych składników oferowanej ceny- wyjaśnienia zostały zaakceptowane przez zamawiającego.
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono 8 następujących ofert:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Punkty za cenęPunkty za gwarancjęSuma uzyskanych punktów z
1.GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów72,42577,42
2.OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg43,34548,34
3.EUROSYSTEM S.A. ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów65,17570,17
4.KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/4662,743,566,24
5.LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 9786,54591,54
6.GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów71,25576,25
7.Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 150,60555,60
8.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin955100

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
  informuje, że w prowadzonym postępowaniu o nie odrzucono ofert.
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej – w dniu 22 maja 2015r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 218 (II piętro).
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Część nr 2 – ZAD.2 ZP.SP.K.272.4.2.2015

Łęczna, dn. 03.06.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” w zakresie Części nr 2 – ZADANIE 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia: 60089-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015r.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

Uzasadnienie
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o
udzielnie zamówienia publicznego na dzień 18.05.2015r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.05.2015r. do godz. 11.00 nie została złożona żadna oferta na realizację zamówienia w zadaniu 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Zatem postępowanie w zakresie Części nr 2 – ZADANIE 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA należało unieważnić.

……………….

Otrzymują:
1.wykonawcy uczestniczący w postępowaniu wg rozdzielnika
2.a/a.

W zał.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na„Świadczenie usług dostępu do Internetu,teletransmisji danych i telefonii” Część nr1-ZAD.1 ZP.SP.K.272.4.2.2015

Łęczna, dn. 03.06.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” w zakresie poszczególnych części –zadań.

Na realizację Części nr 1 – ZADANIE 1 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA oraz transmisję w relacji Łęczna, al. Jana Pawła II 95a – Włodawa, al. Piłsudskiego 66 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 95% i termin płatności faktury – waga – 5%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania 1 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium
Cena ofertowa brutto – waga 95%w kryterium
Termin płatności faktury
– waga 5%Łączna
punktacja
1/2Netia S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa95,00 pkt5,00 pkt100,00 pkt

Na realizację Części nr 2 – ZADANIE 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie
W niniejszym postępowaniu na realizację zadania 2 nie złożono żadnej oferty.

Na realizację Części nr 3 – ZADANIE 3 – Dostarczenie usługi dostępu telefonii IP do publicznej sieci telefonicznej opartej o SipTrunk za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 95% i termin płatności faktury – waga – 5%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania 3 oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium
Cena ofertowa brutto – waga 95%w kryterium
Termin płatności faktury
– waga 5%Łączna
punktacja
1/1Orange Polska S.A.
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa95,00 pkt5,00 pkt100,00 pkt
2/2Netia S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa59,86 pkt5,00 pkt64,86 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

…………………………………………………

Otrzymują: a/a.

W zał. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych …. ZP.SP.O.272.4.3.2015

Numer sprawy: ZP.SP.O.272.4.3.2015 Łęczna, 2015-05-13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej
do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 200 000,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46, wartość oferty brutto 72 570,00 złotych.
1.Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 3 i 5 zostali poproszeni na podstawie zapisu art. 90 ust. 1 do złożenia wyjaśnień na okoliczność podejrzenia zastosowania rażąco niskiej ceny. Firma KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/46 (oferta nr 5) , Firma LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97 (oferta nr 3) złożyła wyjaśnienie, w którym opisano, iż w kalkulacji ceny nie zostały uwzględnione niektóre elementy kosztotwórcze, w związku z tym oferta nie zawiera wszystkich składników ceny i podlega odrzuceniu, na podstawie zapisów art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono 7 następujących ofert:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Punkty za cenęPunkty za gwarancjęSuma uzyskanych punktów z
1.GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów
61,455,0066,45
2.NetLand Sp. z o.o. lider konsorcjum
Ul. Wiesława Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn37,973,3341,30
3.LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Projektowe Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Brzeska 97Oferta odrzucona art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp
4.GEOKARD – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów40,625,0045,62
5.KRAKSURV s.c. Paweł Morawiec, Maciej Orkisz, 31-422 Kraków, ul. Powstańców 44/4695,005,00100,00
6.Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 153,064,0057,06
7.OPEGIEKA Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
38,925,0043,92

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
  informuje, że w prowadzonym postępowaniu o nie odrzucono ofert.
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej – w dniu 22 maja 2015r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 218 (II piętro).
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem
W-ce Starosta Łęczyński

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ZADANIU II, w postępowaniu Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

Łęczna, dn.17.03.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania II w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński

Za ofertę najkorzystniejszą na realizację zadania II – przebudowa dróg gminnych została uznana oferta złożona przez:
Bernarda Kaleta
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe
Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica
Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 92% i termin gwarancji – waga – 8%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania II oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium
Cena ofertowa brutto – waga 92%w kryterium
Termin gwarancji
– waga 8%Łączna
punktacja
1/1Konsorcjum :
Lider -Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 3.
Partner- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Sp. z o.o. we Włodawie,
ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa72,61 pkt00,00 pkt72,61 pkt
2/2Sławomir Kossak PPHU VITA-TORF,
21-100 Lubartów, ul. 3-go Maja 38/2785,73 pkt0,00 pkt73,90 pkt
3/3Roman Wałach
Usługi Asenizacyjne Transportowo- Handlowe,
24-170 Kurów, ul. Głowackiego 57AxxxxxxxxOferta odrzucona
4/4BAUME Sp. z o.o.,
ul. Jodłowa 12A, 21-500 Biała PodlaskaxxxxxxxxOferta odrzucona
5/6Bernarda Kaleta
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ,
Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica92,00 pkt8,00 pkt100,00 pkt
6/8Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwiedzcy
Kulczyn 14A, 22 -235 Hańsk Pierwszy85,24 pkt8,00 pkt93,24 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
STAROSTA
Roman Cholewa

 • podpis nieczytelny-

Otrzymują: a/a.


Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)