powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów(zadanie nr 2)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z zał.


Ogłoszenie nr 339760 – 2016 z dnia 2016-11-09 r.
Łęczna: Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów(zadanie nr 2).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:1.Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, działa jako pełnomocnik (na podstawie zapisów art. 15 ust.2 i 3 oraz art. 16 ust. 1 ustawy Pzp) w imieniu jednostek organizacyjnych (Zamawiających jednostkowych): 1)Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, tel.: 81 53 15 200, fax: 81 752 64 64, NIP 713-23-98-078,Regon 431029168; 2)Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców, NIP 713-27-12-669, Regon 432496417; 3)Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19b,21-077 Spiczyn, NIP 5050016477, Regon 432732740, 4)Powiat Łęczyński – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, NIP 713-238-63-59, Regon 430132421 5)Powiat Łęczyński – Zespół Szkół w Ludwinie, 21-075 Ludwin, tel/fax: 81 757 00 43,NIP 713 178 10 94, Regon 431172581
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 431019425, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315204, e-mail , faks +48817526464.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka SIWZ z zał.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
do kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa do siedzib zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów(zadanie nr 2).
Numer referencyjny: IPR.272.4.9.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1)przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę do siedzib Zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy (zadanie nr 2), wymienionych w dziale I ust. 1 punkt 1-5 SIWZ. Szczegółowe potrzeby materiałów uwzględniono w załącznikach do formularza ofertowego dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki nr 1a (art. biurowe) i nr 1b (art. eksploatacyjne do drukarek kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów). 2)podane w formularzach szczegółowych nr 1a i 1b – wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji. 3)dostawa oraz płatność za wymienione w formularzu ofertowym dla zadań od 1 do 2 artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych. 4)wykonawca ponosi koszty transportu do siedzib Zamawiających jednostkowych, koszty ubezpieczenia oraz opakowania artykułów na czas trwania transportu. 5)zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w zadaniu nr 2 przewidział w ofercie wymóg odbioru i utylizacji tonerów i tuszy, zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) lub recykling na swój koszt i potrzeby – wszelkich zużytych tonerów, tuszy, folii itp. materiałów do drukarek, kserokopiarek i faksów uznawanych jako niebezpieczne. 6)w przypadku urządzeń oznaczonych w załączniku nr 1b dla zadania nr 2 znakiem „oryginał lub org.” wymagane są wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne producenta danego urządzenia, tj. drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego itp. Przez oryginalne zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego mają być zastosowane. Dla pozostałych urządzeń (nieoznaczonych lub oznaczonych: ”zamiennik lub zam.”) dopuszczalne jest zaoferowanie przez wykonawcę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu lub równoważnych. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element, umożliwiający pełną współpracę z urządzeniem drukującym. 7)zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) dla pozostałych materiałów (innych niż wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów (zadanie nr 2) materiały eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego) przez producenta urządzeń lub równoważne, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i praw osób trzecich. Za równoważne uznaje się artykuły nieregenerowane, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność co najmniej taką jaka została podana w załączniku nr 1b do SIWZ, temperatura topnienia tonera i czas schnięcia tuszu nie mogą być gorsze od parametrów materiałów oferowanych przez producenta urządzenia, lub powinny uwzględniać stopień tolerancji, którą producent wyznaczył do prawidłowego działania urządzenia. Materiały równoważne muszą działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu. 8)jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony, lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien artykuł oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na artykuł spełniający żądanie Zamawiającego (np. na pochodzący od producenta, do którego artykuł jest przeznaczony), bez zmiany ceny. 9)w przypadku uszkodzenia sprzętu, wynikłego z faktu użycia równoważnego materiału eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki będą usuwane w autoryzowanym serwisie na koszt Wykonawcy. 10)w celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ 11)dostarczone przez Wykonawcę artykuły eksploatacyjne na nie uszkodzonym opakowaniu będą posiadały : datę produkcji danego wyrobu, znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i jego termin, listę kompatybilności (typ drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, do których są przystosowane). 12)zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych, refabrykowanych, uzupełnianych (tzw. Reffil) oraz materiałów, które ograniczają pełną współpracę z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie zostaną uznane przez zamawiającego za równoważne.

II.5) Główny kod CPV: 22800000-8
Dodatkowe kody CPV:30197630-1, 30125110-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca nie określa szczególnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 100 tys. zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował trzy dostawy w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 50 tys. zł (zał. nr 6). W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji proszę odnieść się do wykonanej części umowy. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego formularza oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego formularza oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje w oświadczeniach w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia, Kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 100 tys. PLN.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1)wypełniony formularz oświadczenia dotyczący przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 7 SIWZ), do którego należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2015r poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; 2)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada wypełnione oświadczenia, a tylko wybrany Wykonawca przedstawia: a)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3)wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie – zał. nr 5. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę dotyczących tego podmiotu – zał. nr 2.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) bez względu na udział wg ilości zadań.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
termin dostawy30
termin płatności faktury od dty jej dostarczenia Zamawiającemu10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy, 2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: sukcesywna dostawa o siedzib Zamawiająego fabrycznie nowych artykłów biurowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę do siedzib Zamawiającego fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), wymienionych w dziale I ust. 1 punkt 1-5 SIWZ. Szczegółowe potrzeby materiałów uwzględniono w załącznikach do formularza ofertowego dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki nr 1a (art. biurowe). Podane w formularzach szczegółowych nr 1a – wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji. Dostawa oraz płatność za wymienione w formularzu ofertowym dla zadań 1 artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych. Wykonawca ponosi koszty transportu do siedzib Zamawiających jednostkowych, koszty ubezpieczenia oraz opakowania artykułów na czas trwania transportu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22800000-8, 30197630-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin dostawy30
termin płatności faktury od daty jej dostarczenia Zamawiającemu10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: sukcesywna dostawa do siedzib Zamawiającego fabrycznie nowych artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządze wielofunkcyjnych oraz faksówwraz z odbiorem zużytych tonerów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę do siedzib Zamawiającego fabrycznie nowych eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy (zadanie nr 2), wymienionych w dziale I ust. 1 punkt 1-5 SIWZ. Szczegółowe potrzeby materiałów uwzględniono w załącznikach do formularza ofertowego dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki nr 1b (art. eksploatacyjne do drukarek kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów). Podane w formularzach szczegółowych nr 1b – wielkości opakowań mogą być zmienione przez Wykonawcę pod warunkiem dostosowania ilości i wielkości opakowania do wymaganej przez Zamawiającego wielkości zamówienia i odpowiedniej wyceny zmienionej pozycji. Dostawa oraz płatność za wymienione w formularzu ofertowym dla zadania 2 artykuły odbywać się będzie raz w miesiącu przez Zamawiających jednostkowych. Wykonawca ponosi koszty transportu do siedzib Zamawiających jednostkowych, koszty ubezpieczenia oraz opakowania artykułów na czas trwania transportu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w zadaniu nr 2 przewidział w ofercie wymóg odbioru i utylizacji tonerów i tuszy, zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) lub recykling na swój koszt i potrzeby – wszelkich zużytych tonerów, tuszy, folii itp. materiałów do drukarek, kserokopiarek i faksów uznawanych jako niebezpieczne. W przypadku urządzeń oznaczonych w załączniku nr 1b dla zadania nr 2 znakiem „oryginał lub org.” wymagane są wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne producenta danego urządzenia, tj. drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego itp. Przez oryginalne zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego mają być zastosowane. Dla pozostałych urządzeń (nieoznaczonych lub oznaczonych: ”zamiennik lub zam.”) dopuszczalne jest zaoferowanie przez wykonawcę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu lub równoważnych. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element, umożliwiający pełną współpracę z urządzeniem drukującym. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) dla pozostałych materiałów (innych niż wymienione jako oryginalne) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów (zadanie nr 2) materiały eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego) przez producenta urządzeń lub równoważne, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i praw osób trzecich. Za równoważne uznaje się artykuły nieregenerowane, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani zaburzeń w pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne materiały muszą mieć wydajność co najmniej taką jaka została podana w załączniku nr 1b do SIWZ, temperatura topnienia tonera i czas schnięcia tuszu nie mogą być gorsze od parametrów materiałów oferowanych przez producenta urządzenia, lub powinny uwzględniać stopień tolerancji, którą producent wyznaczył do prawidłowego działania urządzenia. Materiały równoważne muszą działać analogicznie, jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodności będzie odbywała się w trakcie każdej dostawy materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczanych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony, lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien artykuł oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na artykuł spełniający żądanie Zamawiającego (np. na pochodzący od producenta, do którego artykuł jest przeznaczony), bez zmiany ceny. W przypadku uszkodzenia sprzętu, wynikłego z faktu użycia równoważnego materiału eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki będą usuwane w autoryzowanym serwisie na koszt Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Dostarczone przez Wykonawcę artykuły eksploatacyjne na nie uszkodzonym opakowaniu będą posiadały : datę produkcji danego wyrobu, znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i jego termin, listę kompatybilności (typ drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, do których są przystosowane). Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych, refabrykowanych, uzupełnianych (tzw. Reffil) oraz materiałów, które ograniczają pełną współpracę z programem sprzętu monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Produkty takie nie zostaną uznane przez zamawiającego za równoważne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena60
termin dostawy30
termin płatności faktury od daty jej dostarczenia Zamawiającemu10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 IPR.272.4.8.201

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
www.powiatleczynski.pl


Ogłoszenie nr 326422 – 2016 z dnia 2016-10-19 r.
Cyców: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, krajowy numer identyfikacyjny 43249641700000, ul. Podgłębokie , 21070 Cyców, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 567 70 74, e-mail , faks 82 567 70 74.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.powiatleczynski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.powiatleczynski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna w języku polskim
Adres:
kancelaria podawcza Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1
Numer referencyjny: IPR.272.4.8.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 według rzeczywistych potrzeb zamawiającego w ilości szacunkowej 70 000 litrów. Minimalne parametry oleju w temperaturze referencyjnej: 1) gęstość w temp. 15oC, nie większa niż 860,0 kg/m3, 2) wartość opałowa min. 42,6 MJ-kg, 3) temperatura zapłonu, min. 56oC, 4) lepkość kinematyczna w 20oC, max 6,00mm2-s, 5) temperatura płynięcia, max -20oC, 6) zawartość siarki, max 0,10% (m-m) 7) pozostałość po spopieleniu, max 0,01% (m-m), 8) zawartość wody, max 200 mg-kg 9) barwa czerwona. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w terminach i ilościach zgodnych z potrzebami zamawiającego w jednorazowych dostawach (po ok. 5000 litrów). Zgłoszenia będą składane w formie telefonicznej w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Faktyczna ilość realizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb zamawiającego. Ilość oleju opałowego w okresie trwania umowy nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż zależna jest od warunków meteorologicznych, niezależnych od zamawiającego. Ilości wskazane w SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w poprzednich okresach. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, iż umowa realizowana będzie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w SIWZ. Dostawy realizowane będą własnym transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego. Rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiornika odbywać się będzie przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Odbiór oleju odbywać się będzie przez osobę reprezentującą zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych wykonawcy. Do każdej dostawy oleju opałowego wykonawca dostarczy aktualne świadectwo jakości potwierdzające, że oferowane paliwo spełnia wymagania zamawiającego, a jego parametry fizyczne, chemiczne oraz cieplne będą równe, bądź lepsze niż wymienione wyżej.

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. 1059 z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 100 tys. zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie dostawy w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 80 tys. zł zał. nr 5.W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji proszę odnieść się do wykonanej części umowy. Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu składają następujące dokumenty w zakresie braku podstaw do wykluczenia: 1. wypełniony formularz oświadczenia – zał. nr 2 do SIWZ, oświadczenie nr 2 Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, (bez dodatkowego wezwania) – złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1 oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert, 2)aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, 3)kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje w oświadczeniach w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia, 4)kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 100 tys. PLN,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu składają następujące dokumenty w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenia stanowiące zał. nr 2 do SIWZ. 8. Oświadczenie dotyczące przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz wykonanych dostaw zał. nr 5 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Parafowany wzór umowy zał. nr 3 do SIWZ na potwierdzenie, iż Wykonawca przyjmuje jej zapisy. 4. Stosowne pełnomocnictwo/-a – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek przedstawić oświadczenie nr 3 w zał. nr 2 do SIWZ, zawierające wymagane informacje oraz przedstawia zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów- załącznik nr 4 do SIWZ. Załącznik nr 4 do SIWZ powinien być wypełniony i podpisany przez ten podmiot
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
termin dostawy20
termi płatności faktury od daty dostarczenia jej zamawiającemu20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej (brutto).

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 1. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy, 2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składa oddzielną kopertę z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020. IPR.272.4.7.2016

PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 19
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu pod nr.: 2016/S 187-336233
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) 431019425
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna Kod pocztowy: 21-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _ Tel.: +48 815315204 Osoba do kontaktów: Edyta Szostakiewicz, Agnieszka Jóźwiak E-mail: e.szostakiewicz@powiatleczynski.pl a.jozwiak@powiatleczynski.pl Faks: +48 817526464 Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.powiatleczynski.pl Adres profilu nabywcy: (URL)
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) www.powiatleczynski.pl
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 19
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 19
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek
Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr:
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Powiat Łęczyński
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : albo w miesiącach : _

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :


Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _ Waluta : albo Zakres: między : : i : __ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 19


II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu
Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych na lata 2017 – 2020.
Obiekty mienia Powiatu objęte zamówieniem:
a) Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
NIP:713-23-98-078
? budynek Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
? budynek A- 300 Al. Jana Pawła II 95,
? budynek Centrum Zarządzania Siecią Al. Jana Pawła II 95B,
? budynek Przychodni nr 1 Rynek II 8,
b) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
z siedzibą ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, NIP:713-23-86-359;
? budynek szkoły
c) Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn, NIP
713-10-07-383,
? budynek szkoły
? budynek internatu
? budynek warsztatów szkolnych
? budynek hydroforni.

 1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych
  w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.), przepisach
  wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Energia elektryczna powinna
  spełniać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi standardami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo
  Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej Ustawy i Polskimi Normami, w szczególności z Rozporządzeniem
  Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
  elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.:
  a) przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 1905,6 MWh
  dla przedmiotu zamówienia, właściwa ilość zużytej energii będzie odczytywana na podstawie wskazań liczników
  w lokalizacji wskazanych budynków,
  b) szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  c) pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze istotnych postanowień
  umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 6 do SIWZ,
  d) dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać na podstawie Istotnych postanowień umowy, stanowiący
  załącznik nr 6 do SIWZ oraz umowy sprzedaży
  z Wykonawcą, której wzór Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego,
  e) w związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętego
  przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości zużytej
  energii wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia +/- 20 % .Ewentualna zmiana szacowanego
  zużycia określonego w ust. 3a nie będzie skutkowała zmianą ceny jednostkowej za kWh podaną w ofercie. Tym
  samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii
  w podanej wysokości,
  f) pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy odbywać się
  będzie za pomocą układów pomiarowo – rozliczeniowych opisanych w zał. nr 1 do SIWZ,
  g) rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą wg. bieżących wskazań układów
  pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów
  i fakturowane będą oddzielnie dla każdego z obiektów Starostwa Powiatowego
  i Jednostek Organizacyjnych,
  PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 19
  h) wymagany termin płatności określa się jako 21 dni od daty dostarczenia faktury, przy czym Zamawiający
  preferuje dostarczenie faktur drogą elektroniczną,
  i) zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty (KRS, NIP, Regon, pełnomocnictwo)
  do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy,
  j) okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu
  Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi
  w taryfie OSD ( dwumiesięczny),
  k) obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta jest na czas określony tj. do dnia 31.12.2016 r.
 2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa.ust 1 ustawy przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, tj.:
  najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada , czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
  najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. oraz zgodnie z art.
  24aa.ust. 2 jeżeli wykonawca,
  o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu
  oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
  pozostałych ofert.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
  Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
  Główny przedmiot 09300000
  Dodatkowe przedmioty 09310000
  II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
  II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
  ile jest części zamówienia)
  To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
  (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
  tylko jednej części
  jednej lub więcej części
  wszystkich części
  II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
  II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
  O WARTOŚCI POWYŻEJ 209.000 EURO
  (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
  Szacunkowa wartość bez VAT : _ Waluta : albo Zakres: między : : i : __ : Waluta :
  II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
  Opcje : tak nie
  (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
  PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 19

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _ albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i:
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : albo w dniach: __
(od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2017 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2020 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 19
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy dokonywane będą
wyłącznie w PLN.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)


III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki:
  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.:
  a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu energią
  elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 10 kwietnia
  1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.),
  b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
  elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres
  nie krótszy niż termin realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
  dystrybucyjnej.
  III.2) Warunki udziału:
  III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
  lub handlowego:
  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki:
  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj.:
  a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży
  i obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 Ustawy z
  dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
  z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.),
  b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii
  elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zawartej na okres
  PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 19
  nie krótszy niż termin realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci
  dystrybucyjnej.
  III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
  spełniania wymogów:
  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
  zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony,
  jeżeli Wykonawca oświadczy
  w dokumencie JEDZ, iż posiada: opłaconą polisę
  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
  cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę
  minimum 700 tys. zł;
  Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
  standardów: (jeżeli dotyczy)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli
Wykonawca oświadczy
w dokumencie JEDZ, że w okresie ostatnich trzech
lat zrealizował dwie dostawy energii elektrycznej w
zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia..
Przy sporządzaniu wykazu w dokumencie JEDZ proszę
podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych,
jak i prywatnych.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia. Dla swej skuteczności
zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego
w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez
osobę nieuprawniona nie dowodzi udostepnienia
zasobów przez podmiot trzeci.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)


III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 19
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :


III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 19
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:


Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:


Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _ albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna __
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:


IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga

 1. _ 6. _
 2. _ 7. _
 3. _ 8. _
  PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 19
  Kryteria Waga Kryteria Waga
 4. _ 9. _
 5. _ 10. _
  IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
  (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
IPR.272.4.7.2016
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _ z dnia: (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: Godzina:
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: _

Warunki i sposób płatności:


IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/11/2016 Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: __
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:


PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 19
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 04/11/2016 (dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II
95 a, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
komisja przetargowa
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 19
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:


VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):


VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)


VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +22 4587800
Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _ Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
10 dni
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +22 4587801
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 19
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +22 4587800
Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 19
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany)
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany)
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany)
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): 431029168
Adres pocztowy: Al.Jana Pawła II 95A
Miejscowość Łęczna Kod pocztowy 21-010
Państwo Polska (PL)
——————– (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) ——————–
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 19
Oficjalna nazwa Powiat Łęczyński – Zespół Szkół im. Króla
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą ul.
Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): 430132421
Adres pocztowy: Bogdanowicza 9
Miejscowość Łęczna Kod pocztowy 21-010
Państwo Polska (PL)
——————– (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) ——————–
Oficjalna nazwa Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w
Kijanach z siedzibą Kijany, 21-077 Spiczyn,
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): 000095012
Adres pocztowy: Kijany
Miejscowość Spiczyn Kod pocztowy 21-007
Państwo Polska (PL)
——————– (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) ——————–
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 19
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Część nr : Nazwa : _

1) Krótki opis:


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:


(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _ Waluta: albo Zakres: między : i: Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie: __
(dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:


PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 19
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 19
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.6.2016

Ogłoszenie nr 300592 – 2016 z dnia 2016-08-09 r.
Łęczna: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
,

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:1.Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna, działa jako pełnomocnik (na podstawie zapisów art. 16 ust.1 i 6 ustawy Pzp) w imieniu jednostek organizacyjnych (Zamawiających jednostkowych): 1)Powiat Łęczyński (Przychodnia nr 2 – mienie powiatu pod adresem: ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna) tel. 81 531-15-204, fax 81 752 64 64, NIP 5050017732, Regon 431019425; 2)Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19b, 21-077Spiczyn, NIP 5050016477, REGON 432732740,- zwany w dalszej części zapisów Zamawiającym Tel. 81 531 15 204, Fax 81 752 64 64 strona www.powiatleczynski.pl e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo , tel. 81 7526400, e-mail , faks 81 7526464.
adres strony internetowej www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)

www.powiatleczynski.pl zakładki: zamówienia publiczne, SIWZ z zał i inne zakładki

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.powiatleczynski.pl zakładki: zamówienia publiczne, SIWZ z zał

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Pod adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
Numer referencyjny: IPTR.272.4.6.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3)
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego do budynków: Przychodni nr 2, ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 2.Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 3.Zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w zał. nr 1 do SIWZ może odbiegać od faktycznego zużycia gazu w okresie trwania umowy, jest szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach. 4.Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, dla każdej z jednostek osobno i osobno fakturowane, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiających do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. 5.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 6.Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiających wymienionych w ust. 1, procedury ewentualnej zmiany Sprzedawcy, tj. do złożenia w imieniu Zamawiających u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku w sprawie zgłoszenia zmiany Sprzedawcy – stosownie do wyniku postępowania przetargowego. Wniosek powinien być złożony w terminie 2 miesięcy przed rozpoczęciem dostaw gazu ziemnego do budynków: Przychodni nr 2 w Łęcznej ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna i ZSR w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Wykonawca ponosi odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku. 7.Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dojdzie do skutecznej zmiany Sprzedawcy, o której mowa w pkt 6, ewentualne skutki finansowe obciążające Zamawiającego, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 8.Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dot. zmiany Sprzedawcy oraz pełnomocnictwo, jeśli takie jest wymagane. A.Szczegółowy opis punktów poboru gazu zawiera – załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego, tj. gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 38 (MJ/m?), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa), przeznaczonego do instalacji znajdujących się w budynkach: Przychodni nr 2 w Łęcznej i ZSR w Kijanach. 2. Paliwo gazowe jest wykorzystywane w 100% do celów grzewczych CO i ogrzewania ciepłej wody.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7 Dodatkowe kody CPV: 65200000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia: Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga przedstawienia kopii: a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub c) aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. d) aktualnego odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek uznaje się za spełniony po przedłożeniu kopii polisy na kwotę minimum 100 000 zł. wraz z dowodem jej opłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie gazu ziemnego wraz z usługą przesyłową gazu ziemnego wysokometanowego o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto każde na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena95
Termin płatności fa-r5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
5.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 6.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7.Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania; b)wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP i SIWZ. 10.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: ? wystąpienie zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 1059) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi; ?zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). ZMIANY: a.zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. b.unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19/08/2016 godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty
oferty sporządzane mogą być w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 19/09/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Znak sprawy:IPR.272.4.3.2016

Ogłoszenie nr 300281 – 2016 z dnia 2016-08-04 r.
Łęczna: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo , tel. 81 7526400, e-mail , faks 81 7526464.
adres strony internetowej www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)

www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka SIWZ z zał.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie z zamkniętej kopercie
Pod adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. 111 Kancelaria Podawcza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
Numer referencyjny: IPR.272.4.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3)
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej zlokalizowanych przy ul. Bogdanowicza 9, na działce nr 3084, jednostka ewidencyjna 061003_4 Łęczna-miasto, Obręb ewidencyjny 061003_4.0001 Łęczna, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony przeprowadzony w oparciu o zapisy ustawy dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 4. Roboty budowlane obejmują: 1) Etap 1: a) przebudowę dwóch istniejących boisk asfaltowych na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 40x22m, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę; b) budowę oświetlenia; c) roboty ziemne na terenie bieżni lekkoatletycznej oraz boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy; Roboty doprecyzowane są – Przedmiarami robót pn: a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe; b) Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej; c) Odwodnienie boisk; d) Budowa oświetlenia; 3) Etap 2: a) przebudowę istniejącej nawierzchni trawiastej na nową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej i długości 200,00 m wraz ze skocznią w dal z zeskocznią o wymiarach 8x3m, b) przebudowę istniejących boisk trawiastych na nowe boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 58x30m, c) wykonanie i montaż 1 szt. regulaminu korzystania z kompleksu sportowego, o wym. 120 cm (wysokość) i 90 cm (szerokość), wykonanego z blachy aluminiowej, napis czarną czcionką, treść regulaminu zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy, przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, d) dostawa i montaż 8 szt. ławek, e) dostawa i montaż 4 szt. koszy na śmieci, f) dostawa i montaż 1 szt. stojaka na rowery, g) wykonanie chodników i dojść zapewniających dostępność obiektu, h) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wym. 60 cm (wysokość) i 80 cm (szerokość), zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Roboty doprecyzowane są – Przedmiarami robót pn: a) Roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe; b) Bieżnia i skocznia w dal; c) Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy; d) Chodniki i dojścia; e) Odwodnienie boisk; oraz f) szczegółową specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych dla modernizacji kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 5) Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6) Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji każdego z etapów. 7) Wymagany termin realizacji : Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w dniu zawarcia umowy, to jest w dniu ……………08. 2016 r. Prace będą wykonywane dwuetapowo. I etap zostanie zakończony w terminie do 10 października 2016 r., II etap zostanie zakończony do dn. 20.06.2017 r. 3. Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z zastrzeżeniem art. 183 ust. 1 ustawy. Cena umowna ma charakter ryczałtowy.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0 Dodatkowe kody CPV: 45212221-1, 45233200-1, 45231100-6, 45231400-9, 31527200-8, 37410000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia: Wartość bez VAT:
Waluta:
0
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie wymienionych w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. Nr 6 do SIWZ, a koniecznych w celu prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 20/06/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Prace będą wykonywane dwuetapowo. I etap zostanie zakończony w terminie do 10 października 2016 r., II etap zostanie zakończony do dn. 20.06.2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy w dokumencie JEDZ, iż posiada: 1) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 500 tys. zł; 2) roczny minimalny obrót wynoszący minimum 1,5 mln. PLN w każdym roku podany z okresu 2 lat wybranych przez Wykonawcę z ostatnich 5 lat; 3) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość nie niższą niż 1 mln. PLN.
Informacje dodatkowe Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, nie później niż 3 dni przed podaną w wyborze Wykonawcy datą podpisania umowy (bez dodatkowego wezwania) – złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określone w SIWZ. III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej po dwie roboty polegające na realizacji obiektów sportowych na których wykonano: a) nie mniej niż 500m2 nawierzchni poliuretanowej każdy i wartości co najmniej 200 000,00 PLN, b) co najmniej 100 m2 nawierzchni ze sztucznej trawy każdy i wartości nie niższej niż 200 000,00 PLN każdy, w sumie 4 roboty w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia poprzez złożenie oświadczeń w dziale C dokumentu JEDZ: a) Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i opisze go w dokumencie JEDZ. b) Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy w dokumencie JEDZ, że zatrudnia lub dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami : – kierownika budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, – kierownika robót instalacyjnych z uprawnieniami w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wybrany do realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek w terminie 5 dni od daty opublikowania informacji z otwarcia ofert, nie później niż 3 dni przed podaną w wyborze Wykonawcy datą podpisania umowy (bez dodatkowego wezwania) – złożenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1) oryginału lub kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru, przy czym pod zapisem aktualny rozumie się, że dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert, 2) kopii referencji lub innych dokumentów potwierdzających złożone informacje na formularzu „JEDZ” w zakresie posiadanego odpowiedniego doświadczenia, 3) kopii opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu ryzyka zawodowego wraz z dowodem jej opłaty na wartość nie niższą niż 500 000,00 PLN, 4) zaświadczenie banku w oryginale potwierdzające, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na wartość nie niższą niż 1 mln PLN, 5) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczania z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert, 6) kopię lub oryginał aktualnej informacji z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 12 do 23 i art. 24 ust. 5 ustawy, a Wykonawcy posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – składa oświadczenie złożone przed notariuszem, lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób wraz z tłumaczeniem na język polski, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert 7) kopię lub oryginał aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem wymaganych podatków lub uzyskał zgodne z obowiązującym prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
jw.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
jw.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
jw.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Wypełniony o składniki ceny kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie dokumentacji technicznej – przedmiarów robót, zgodny w podsumowaniu z ceną oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100 groszy).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin wykonania robót20
Okres gwarancji jakości20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

 1. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: b) o charakterze niezależnym od stron, c) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, d) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, e) Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; h) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22/08/2016 godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertyOferty należy składać w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 22/09/2016
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, ORW w Łęcznej i ZSR w Kijanach. IPR.272.4.5.2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.


Łęczna: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016
Numer ogłoszenia: 150231 – 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego dla: Powiatu Łęczyńskiego – Przychodni nr 2 w Łęcznej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. IPR.272.4.5.2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego do budynków: Przychodni nr 2, ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna i Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 2. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 3. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w zał. nr 1 do SIWZ może odbiegać od faktycznego zużycia gazu w okresie trwania umowy, jest szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach. 4. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, dla każdej z jednostek osobno i osobno fakturowane, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiających do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. 5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiających wymienionych w ust. 1, procedury ewentualnej zmiany Sprzedawcy, tj. do złożenia w imieniu Zamawiających u Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku w sprawie zgłoszenia zmiany Sprzedawcy – stosownie do wyniku postepowania przetargowego. Wniosek powinien być złożony w terminie 2 miesięcy przed rozpoczęciem dostaw gazu ziemnego do budynków: Przychodni nr 2 w Łęcznej ul. Rynek II 8, 21-010 Łęczna, ORW w Łęcznej, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna i ZSR w Kijanach 19b, 21-077 Spiczyn. Wykonawca ponosi odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku. 7. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dojdzie do skutecznej zmiany Sprzedawcy, o której mowa w pkt 6, ewentualne skutki finansowe obciążające Zamawiającego, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dot. zmiany Sprzedawcy oraz pełnomocnictwo, jeśli takie jest wymagane. A. Szczegółowy opis punktów poboru gazu zawiera – załącznik nr 1 do SIWZ. 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego, tj. gazu ziemnego wysokometanowego (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 38 (MJ/m?), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa), przeznaczonego do instalacji znajdujących się w budynkach: Przychodni nr 2 w Łęcznej, ORW w Łęcznej i ZSR w Kijanach. 2. Paliwo gazowe jest wykorzystywane w 100% do celów grzewczych CO i ogrzewania ciepłej wody..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający wymaga przedstawienia kopii: a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu gazem ziemnym wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub c) aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. d) aktualnego odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie gazu ziemnego wraz z usługą przesyłową gazu ziemnego wysokometanowego o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto każde na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia: JEDZ- zał. nr 3 do SIWZ.
•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie ryzyka zawodowego na kwotę minimum 100 000 zł. Warunek uznaje się za spełniony po przedłożeniu kopii polisy wraz z dowodem jej opłaty, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka zawodowego związanego z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub 4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia, zgodnie z treścią zawartą w pkt 2 formularza ofertowego (zał. Nr 2A, 2B, 2C do SIWZ) – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  •1 – Cena – 95
  •2 – termin płatności – 5
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 7. Przed zawarciem Umowy o zamówienie publiczne Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP w przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania; b) wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy oraz wykona wszelkie czynności wynikające z Ustawy PZP oraz niniejszej SIWZ. 8. Zaleca się, aby umowa regulująca zasady współpracy Wykonawców występujących wspólnie w szczególności zawierała: a) określenie stron umowy regulującej współpracę Wykonawców z oznaczeniem Lidera, b) cel zawarcia umowy, c) czas trwania współpracy Wykonawców występujących wspólnie, obejmujący okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, gwarancji i rękojmi, d) zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy o zamówienie publiczne, e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania niniejszego zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, uchyla się od zawarcia Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić w następujących przypadkach: wystąpienie zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 1059) lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi; zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego). ZMIANY: a. zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. b. unieważnienie Umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust.3 pkt 2 lit. b Ustawy PZP.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał..
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Aleja Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie