powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach Nr sprawy: IRP.272.4.8.2019

Zamawiający:  Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
                        ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

            Wykonawcy

          uczestniczący w postępowaniu
          nr sprawy: IRP.272.4.8.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.06.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12
  2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 63 200,00 złotych brutto

zadanie 1- kompresor szt.2-   8000,00 zł brutto

zadanie 2- stoły warsztatowe szt.6-  9000,00 zł brutto

zadanie 3- wózek narzędziowy szt.6-  4200,00 zł brutto

zadanie 4- podnośnik dwukolumnowy szt.3-  25500,00 zł brutto

zadanie 5- prasa szt.1-  2700,00 zł brutto

 zadanie 6- zestaw narzędzi szt.6-  13800,00 zł brutto

  • Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
  • Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
  • Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

                                                                           cena

Nr. oferty   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Okres gwarancji Termin realizacji dostawy  
1. Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ryżowa 43D lok 1, 02-495 Warszawa     –     –     –     –     7 995,00     –     Zadanie  5-49     Zadanie 5- 30  
2. IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor     7 699,80     12 915,00     5 977,80     –     –     13  985,10   Zadanie 1-37 Zadanie 2-37 Zadanie 3-37 Zadanie 6-37   Zadanie 1-30 Zadanie 2-30 Zadanie 3-30 Zadanie 6-30
3. Spółdzielcza Wytwórnia Aparatów Natryskowych „WAN”, ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia       34 440,00       –       –       –       –       –       Zadanie 1-60         Zadanie 1-30    
4. BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk   –   15 498,00   13 284,00   –   –   –   Zadanie 2-49 Zadanie 3-49     Zadanie 2-30 Zadanie 3-30    
5. INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa   14 514,00   –   –   –   –   –   Zadanie 1-37     Zadanie 1-30    

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14.06.2019r.. ……………………………………                                                                                                                                                                                     14.06.2019r………………………………………                                                                                                                                                                             

(podpis osoby sporządzającej                                                                                                                                                      

                                                                                                                                (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach nr sprawy: IRP.272.4.7.2019

Zamawiający:  Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
                        ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

            Wykonawcy

          uczestniczący w postępowaniu
          nr sprawy: IRP.272.4.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.05.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12
  2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 84 050,00 złotych brutto

zadanie 1-brona zębowa 5-polowa szt.1- 2400,00 zł brutto

zadanie 2- kultywator 1 szt.1- 2000,00 zł brutto

zadanie 3- brona talerzowa szt.1-  6560,00 zł brutto

zadanie 4- glebogryzarka szt.1-  5000,00 zł brutto

zadanie 5- pielniko-obsypnik 3-rzędowy szt.1- 2390,00 zł brutto

zadanie 6- przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa szt.1-  8700,00 zł brutto

zadanie 7- siewnik punktowy pneumatyczny szt.1- 24800,00 zł brutto

zadanie 8- sadzarka do ziemniaków szt.1- 3700,00 zł brutto

zadanie 9- przyczepa wywrotka dwuosiowa szt.1- 28500,00 zł brutto

  • Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
  • Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
  • Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy                                                                     Cena                                                                                                                                               Okres gwarancji Termin realizacji dostawy
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9    
1. IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor 4391,10 3997,50 7441,50 7441,50 2952,00 7490,70 23493,00 4489,50 32410,50 Zadanie1-  37-m-cy Zadanie2-  37 m-cy Zadanie3-  37 m-cy Zadanie4-  37 m-cy Zadanie5-  37 m-cy Zadanie6-  37 m-cy Zadanie7-  37 m-cy Zadanie8-  37 m-cy Zadanie9-  37 m-cy   Zadanie1- 30 dni Zadanie2- 30 dni Zadanie3- 30 dni Zadanie4- 30 dni Zadanie5- 30 dni Zadanie6- 30 dni Zadanie7- 30 dni Zadanie8- 30 dni Zadanie9- 30 dni  

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

22.05.2019r.. ……………………………………                                                                                                                                                                                     22.05.2019r………………………………………                                                                                                                                                                            

(podpis osoby sporządzającej                                                                                                                                                      

                                                                                                                                (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)