powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach nr sprawy: IRP.272.4.7.2019

Zamawiający:  Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
                        ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

            Wykonawcy

          uczestniczący w postępowaniu
          nr sprawy: IRP.272.4.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.05.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12
 2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 84 050,00 złotych brutto

zadanie 1-brona zębowa 5-polowa szt.1- 2400,00 zł brutto

zadanie 2- kultywator 1 szt.1- 2000,00 zł brutto

zadanie 3- brona talerzowa szt.1-  6560,00 zł brutto

zadanie 4- glebogryzarka szt.1-  5000,00 zł brutto

zadanie 5- pielniko-obsypnik 3-rzędowy szt.1- 2390,00 zł brutto

zadanie 6- przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa szt.1-  8700,00 zł brutto

zadanie 7- siewnik punktowy pneumatyczny szt.1- 24800,00 zł brutto

zadanie 8- sadzarka do ziemniaków szt.1- 3700,00 zł brutto

zadanie 9- przyczepa wywrotka dwuosiowa szt.1- 28500,00 zł brutto

 • Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
 • Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
 • Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy                                                                     Cena                                                                                                                                               Okres gwarancji Termin realizacji dostawy
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9    
1. IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor 4391,10 3997,50 7441,50 7441,50 2952,00 7490,70 23493,00 4489,50 32410,50 Zadanie1-  37-m-cy Zadanie2-  37 m-cy Zadanie3-  37 m-cy Zadanie4-  37 m-cy Zadanie5-  37 m-cy Zadanie6-  37 m-cy Zadanie7-  37 m-cy Zadanie8-  37 m-cy Zadanie9-  37 m-cy   Zadanie1- 30 dni Zadanie2- 30 dni Zadanie3- 30 dni Zadanie4- 30 dni Zadanie5- 30 dni Zadanie6- 30 dni Zadanie7- 30 dni Zadanie8- 30 dni Zadanie9- 30 dni  

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

22.05.2019r.. ……………………………………                                                                                                                                                                                     22.05.2019r………………………………………                                                                                                                                                                            

(podpis osoby sporządzającej                                                                                                                                                      

                                                                                                                                (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert na:Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Dostawa wyposażenia hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.02.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12

2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 537543,00 złotych brutto
Zadanie nr 1 zamówienia –dostawa tokarki 410x1000V z cyfrowym wyświetlaczem 3D-szt.1, – 52 000,00 zł
Zadanie nr 2zamówienia–dostawa tokarki CNC- szt 1,-117 957,00 zł
Zadanie nr 3 zamówienia- dostawa frezarki CNC- szt 1,- 152 000,00 zł
Zadanie nr 4 zamówienia- dostawa przecinarki plazmowej CNC- szt 1,- 97 170,00 zł
Zadanie nr 5 zamówienia- dostawa silników-synchroniczny szt. 1 (10 300), bocznikowy szt. 1 (7100), indukcyjny szt. 1(10000), uniwersalny szt.1(6750).- 34 150,00 zł
Zadanie nr 6 zamówienia- dostawa kamery termowizyjnej- szt. 1- 15 732,00 zł
Zadanie nr 7 zamówienia- dostawa sterowników do maszyn i silników- szt. 1-7 626,00
Zadanie nr 8 zamówienia- dostawa falowników- szt. 2- 5843 zł
Zadanie nr 9 zamówienia- dostawa miernika rezystancji uziemień CPU- szt 1- 6 765,00
Zadanie nr 10 zamówienia- dostawa maszyny wielofunkcyjnej prądu stałego- szt 1-8 300,00 zł
Zadanie nr 11 zamówienia- dostawa drukarki 3D- szt 1-40 000,00 zł
Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
3.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.

4.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Nr. oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena ofertyOkres gwarancjiTermin realizacji dostawy
Zadanie 1zadanie 2zadanie 3zadanie 4zadanie 5zadanie 6zadanie 7zadanie 8zadanie 9zadanie 10Zadanie 11
1.Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak—–6 805,59–23 999,76–Zadanie 6- 36 m-cy
Zadanie 9-
36 m-cyZadanie 6-
30 dni
Zadanie 9-
30 dni
2.Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k, ul. Ryzowa 43D/1, 02-495 Warszawa45 510,00129 150,00Zadanie 1- 37 m-cy
Zadanie 2-
37 m-cyZadanie 1-
30 dni
Zadanie 2-
30 dni
3.Part-Ad Artur Dyrda, Grzechynia 635, 34-220 Maków Podhalański—–13 990,028 997,45Falownik 1- 3869,58
Falownik 2- 3525,8011 357,82–Zadanie 6- 49 m-cy
Zadanie 7-
49 m-cy
Zadanie 8- 49 m-cy
Zadanie 9-
49 m-cyZadanie 6-
30 dni
Zadanie 7-
30 dni
Zadanie 8- 30 dni
Zadanie 9-
30 dni
4.MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Odzział Tarnobrzeg-212 421,00-92 250,00——-Zadanie 2- 37 m-cy
Zadanie 4-
37 m-cyZadanie 2-
21 dni
Zadanie 4-
35 dni
5.

MaGoPol Gogacz Robert, ul. Witosa 67, 26-600 Radom36 900,00———-Zadanie 1-
49 m-cyZadanie 1- 30 dni
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
08.02.2019r.. …………………………………… 08.02.2019r………………………………………
(podpis osoby sporządzającej
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

NR SPRAWY: IRP.272.4.37.2018;

Zamawiający: Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

    Wykonawcy
   uczestniczący w postępowaniu 
   nr sprawy: IRP.272.4.37.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

Zamawiający, Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.12.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
182 620,00 złotych brutto
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy
5.Okres gwarancji: nie dotyczy
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
1.ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek
ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 171 938,23
2.Almax – Dystrybucja Sp. z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 168 506,62

Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 21-077 Spiczyn, Kijany 19b

    Wykonawcy
   uczestniczący w postępowaniu 
   nr sprawy: IRP.272.4.36.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH”

Zamawiający, Powiat Łęczyński – Zespół Szkół Rolniczych z siedzibą w Kijanach, 21-077 Spiczyn, Kijany 19b działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.11.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
530 672,42 złotych brutto
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
tj.: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.Okres gwarancji: nie dotyczy
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła następująca oferta.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:
ONICO Energia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa
1Cena brutto zamówienia (zł): 516 120,53
Taryfa W 1.1 Taryfa BW-3,6Taryfa BW-4Taryfa BW-5
Opłata za sprzedaż paliwa gazowego –
jednostkowa cena netto
(zł /1 kWh) 0,11995 0,11995 0,11995 0,11995
Opłata abonamentowa
zł/m-c 5,00 5,00 5,00 5,00
Opłaty dystrybucyjne stałe
zł/m-c 3,28 32,25 180,18 0,00466
Opłaty dystrybucyjne zmienne
zł/1kWh 0,04968 0,02709 0,02655 0,02407
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.