powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach Nr sprawy: IRP.272.4.8.2019

Zamawiający:  Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
                        ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

            Wykonawcy

          uczestniczący w postępowaniu
          nr sprawy: IRP.272.4.8.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.06.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 12
  2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 63 200,00 złotych brutto

zadanie 1- kompresor szt.2-   8000,00 zł brutto

zadanie 2- stoły warsztatowe szt.6-  9000,00 zł brutto

zadanie 3- wózek narzędziowy szt.6-  4200,00 zł brutto

zadanie 4- podnośnik dwukolumnowy szt.3-  25500,00 zł brutto

zadanie 5- prasa szt.1-  2700,00 zł brutto

 zadanie 6- zestaw narzędzi szt.6-  13800,00 zł brutto

  • Warunki gwarancji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
  • Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
  • Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

                                                                           cena

Nr. oferty   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy  
Zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Okres gwarancji Termin realizacji dostawy  
1. Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ryżowa 43D lok 1, 02-495 Warszawa     –     –     –     –     7 995,00     –     Zadanie  5-49     Zadanie 5- 30  
2. IMD Paweł Wątroba, ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor     7 699,80     12 915,00     5 977,80     –     –     13  985,10   Zadanie 1-37 Zadanie 2-37 Zadanie 3-37 Zadanie 6-37   Zadanie 1-30 Zadanie 2-30 Zadanie 3-30 Zadanie 6-30
3. Spółdzielcza Wytwórnia Aparatów Natryskowych „WAN”, ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia       34 440,00       –       –       –       –       –       Zadanie 1-60         Zadanie 1-30    
4. BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk   –   15 498,00   13 284,00   –   –   –   Zadanie 2-49 Zadanie 3-49     Zadanie 2-30 Zadanie 3-30    
5. INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa   14 514,00   –   –   –   –   –   Zadanie 1-37     Zadanie 1-30    

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14.06.2019r.. ……………………………………                                                                                                                                                                                     14.06.2019r………………………………………                                                                                                                                                                             

(podpis osoby sporządzającej                                                                                                                                                      

                                                                                                                                (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)