powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

    Wykonawcy
   uczestniczący w postępowaniu 
   nr sprawy: IPR.272.4.16.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.06.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 110 000,00 zł brutto
-zadanie 1- tokarka konwencjonalna z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających – 22 000,00 -zł brutto
-zadanie 2 –wiertarko-frezarka z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających – 22 000,00 zł brutto

 • zadanie 3 – stanowiska spawalnicze kompletne- 66 000,00 zł brutto
  3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: w zakresie wszystkich części w terminie maksymalnie 60 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia podpisania umowy.
  4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
  5.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyCena brutto zł części I zamówieniaCena brutto zł części II zamówieniaCena brutto zł części III zamówieniaOkres gwarancji część I zamówieniaOkres gwarancji część II zamówieniaOkres gwarancji część III zamówieniaTermin realizacji dostawy część I zamówieniaTermin realizacji dostawy część II zamówieniaTermin realizacji dostawy część III zamówieniaCzas reakcji serwisowej część I zamówieniaCzas reakcji serwisowej część II zamówieniaCzas reakcji serwisowej część III zamówienia
  1.METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski15 200,009 800,00

37 m-cy

37 m-cy

5 dni

5 dni

42 godz.

42 godz


2.MEXPOL Sp z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg–

78 228,00

37 m-cy

30 dni

48 godz
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ GAMA” Sp. z o.o., ul. Miła 4, 20-104 Lublin–

69 741,00

12 m-cy

30 dni

48 godz
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

21.06.2018r.. …………………………………… 21.06.2018r………………………………………(podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz laptopów do biura projektu

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

    Wykonawcy
   uczestniczący w postępowaniu 
   nr sprawy: IPR.272.4.15.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz laptopów do biura projektu.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.06.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 91 500,00 zł brutto
-zadanie 1- zestawy komputerowe stacjonarne z oprogramowaniem -85 500,00 zł brutto
-zadanie 2 laptopy na potrzeby biura projektu- 6 000,00 zł brutto
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł części I zamówieniaCena brutto zł części II zamówieniaTermin dostawy
Części I zamówieniaTermin dostawy
Części II zamówienia
1.MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin60 933,009003,605 dni5 dni
2.VICO SP.J D. Daniłowski K.. Zakrzewski, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin66 000,007 380,0010 dni7 dni
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

20.06.2018r.. …………………………………… 20.06.2018r………………………………………(podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:„Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

      Wykonawcy 
    uczestniczący w postępowaniu 
     nr sprawy: IPR.272.4.13.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu”.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.06.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 151 755,00 złotych brutto w tym:
Część nr 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie
130 055,00 zł
Część nr 2 zamówienia – sprzęt elektroniczny 21 700,00 zł
3.Termin realizacji zamówienia: Maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Okras gwarancji: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena oferty
Termin realizacji dostawy
Część 1 Część 2
1.Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
-19 908,78
5 dni
2.DESICO Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław71 830,63-5 dni
3.P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice96 645,70-5 dni
4.SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów-15 755,075 dni
5.CPU ZETO Sp. z o.o.
ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra79 779,47-5 dni
6.MEGATECH Dariusz Gutek
ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin76 732,32-5 dni

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

06.06.2018r.. …………………………………… 06.06.2018r………………………………………
(podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” Nr sprawy IPR.272.4.3.201

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.3.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.03.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5 576 059,33 złotych brutto.
3.Termin realizacji zamówienia: Termin uruchomienia kredytu do 25.04.2018r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami istotnych postanowień umowy.
5.Okras gwarancji: nie dotyczy
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła następująca oferta:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty Oprocentowanie kredytu (%)Stała marż (%)
Wibor 1M na dzień 28.02.2018r
Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego
1.Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
Region Lubelski ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin

5 216 690, 732, 93% 1, 28% 1, 65%1 dzień roboczy

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:„MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

    Wykonawcy
   uczestniczący w postępowaniu 
   nr sprawy: IPR.272.4.4.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”.

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.03.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamwienia wynosi: 770 476,00 zł brutto
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: do dnia 30.10.2018r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaDługość okresu gwarancji
(m-ce)Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)
1.Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna1 016 705,15845
2.Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne BUDOSTAT, ul. Konstruktorów 42, 20-209 Lublin738 000,00601
3.Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna847 524,12847
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.03.2018r.. …………………………………… 12.03.2018r………………………………………(podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:„Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.5.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.03.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 216 785,86 zł brutto
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: dla etapu I – do 31.08.2018 r., dla etapu II – do 30.09.2018 r., dla etapu III – do 30.06.2019 r., dla etapu IV- do 31.10.2018 r., dla etapu V- do 30.04.2019 r., dla etapu VI- do 31.10.2018 r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaDługość okresu gwarancji
(m-ce)Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)
1.Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna1 879 995,54845
2.Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe „SMOK” Tadeusz Smoczyński, Krępiec,
ul. Ofiar Majdanka 12, 21-007 Mełgiew1 593 493,83841
3.Lider & Partners Sp. z o.o., Rogóźno 25A, 21-075 Ludwin 1 339 000,00845
4.Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna1 338 465,09847
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.03.2018r.. …………………………………… 12.03.2018r………………………………………(podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)