powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: „Sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.10.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania”

Zamawiający, Powiat Łęczyński- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.12.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 227 100,00 złotych brutto.
W tym na:
1)zadanie nr 1 art. spożywcze: 142 300,00 zł. brutto
2)zadanie nr 2 art. mleczarskie: 84 800,00 zł. brutto
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: od dnia 02.01.2018r.- 31.12.2018r
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Okras gwarancji: nie dotyczy
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena
oferty

1.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
Zad.Nr 2 – 101 529,29
2.ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 ŁęcznaZad. Nr 1- 164 544,34

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Łęczna, dnia 12.12.2017r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: ” Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Nr sprawy: IPR.272.4.9.2017
.

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.9.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.12.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 538 143,00 złotych brutto.
3.Termin realizacji zamówienia: Termin uruchomienia kredytu do 20.12.2017r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Okras gwarancji: nie dotyczy
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła następująca oferta:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty Oprocentowanie kredytu (%)Stała marża(%)Wibor 1M
na dzień 30.10.2017r.Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego
1.Bank Spółdzielczy w Niemcach Ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce
562 048,04 2,65% 0,99% 1,66% 1 dzień roboczy

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Łęczna, dnia 04.12.2017r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na: ” Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Nr sprawy: IPR.272.4.9.2017
.

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.9.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.12.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 538 143,00 złotych brutto.
3.Termin realizacji zamówienia: Termin uruchomienia kredytu do 20.12.2017r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Okras gwarancji: nie dotyczy
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła następująca oferta:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty Oprocentowanie kredytu (%)Stała marża(%)Wibor 1M
na dzień 30.10.2017r.Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego
1.Bank Spółdzielczy w Niemcach Ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce
562 048,04 2,65% 0,99% 1,66% 1 dzień roboczy

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Łęczna, dnia 04.12.2017r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:SUKCESYWNE DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM, WEDŁUG PODZIAŁU NA 7 ZADA

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.8.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : SUKCESYWNE DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM, WEDŁUG PODZIAŁU NA 7 ZADAŃ:

Zamawiający, Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 200 000,00 złotych brutto.
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie
od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r..
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami projektu umowy, tj.:21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5.Okras gwarancji: nie dotyczy
6.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena oferty
Zad. Nr 1Zad. Nr 2Zad. Nr 3Zad. Nr 4Zad. Nr 5Zad. Nr 6Zad.Nr.7
1.Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 – zad. 2 -51 657,90
2.Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. Dąbrowa 6, 26-332 Sławno- zad. 2 -56 702,10zad.3 – 11 329,50
3.Gulik Sp. z o.o. ul. Długa 2, 05-860 Płochocin
zad. 1- 83 428,60
4.PPHU SOREL Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 15zad.1- 75 044,54
5.TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
zad. 6- 30 205,94
6.Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8
zad.2- 45 778,95 zad.3- 8 005,20
7.PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a
62-800 Kaliszzad.1 – 79 392,85
8.TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin
zad. 6 – 26 457,98
9.Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
zad. 1 – 80 223,83zad.5 – 66 079,55
10.IGLOTEX- Łukasz Sp. z o.o. Porosły 99, 16-070 Choroszcz Filia w Lublinie ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublinzad.7 – 8 758,21
11.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców zad. 4 – 61 896,30
12.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
zad.5 – 64 838,09zad. 6 – 29 043,00

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH(ZAD.NR1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW

Nr sprawy: IPR.272.4.6.2017
.

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.56.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.11.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 213 940,07 zł brutto
w tym: zadanie nr 1- 69 983,33 złotych brutto;
zadanie nr 2- 143 956,74 złotych brutto.
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
4.Okras gwarancji: nie dotyczy
5.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaTermin dostawy oferowanyTermin zapłaty faktury od dnia jej dostarczenia
Zad. Nr 1Zad. Nr 2
1.Golden Line Paweł Dostych, ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
160 619,002 dni30 dni
2.Praxis Łódź, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
145 500,002 dni30 dni
3.3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin145 435,202 dni30 dni
4.WESJAN Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna
62 845,161-2 dni21 dni
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert:„ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH,SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”dla MOW w Podgłębokie

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców

        Wykonawcy
      uczestniczący w postępowaniu 
      nr sprawy: IPR.272.4.7.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH,SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”

Zamawiający, Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.11.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 160 000,00 złotych brutto.
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
tj.: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r..
4.Okras gwarancji: nie dotyczy
5.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres WykonawcyCena brutto ofertyOferowana cena netto
1 l. oleju opałowegoOferowany upust od ceny netto producenta w złOferowany narzut do ceny netto producenta w zł
Termin dostawy (godz.)Termin płatności f-ry
od daty jej dostarczenia (dni)
1.SAFARI s.j. Żabia Wola 159B,
23-107 Strzyżewice204 057,002,440,075-2430
2.EXOIL PALIWA Sp. z o.o.- Spółka Komandytowa
ul. Okszowska 27,
22-100 Chełm202 335,002,440,09- do 24 godz.30
3.DELLA Sp.j.
Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak
Łuszczów I 130A,
20-258 Lublin 62197 169,002,440,15- do 24 godz.30

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14.11.2017r.. …………………………………… 14.11.2017r…………………………………………………..
(podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)