powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie zamówienia utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jedn. ew. Łęczna ob. wiejski. Znak.ZP.SP.O.272.4.4.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał

Łęczna: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski. ZP.SP.O. 272.4.4.2015
Numer ogłoszenia: 75007 – 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski. ZP.SP.O. 272.4.4.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski. I. Charakterystyka obiektu 1. Jednostka ewidencyjna 061003_5 – Łęczna – obszar wiejski, powiat łęczyński, województwo lubelskie, 2. Powierzchnia geodezyjna jednostki: 5614 ha, 3. Wykaz obrębów jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski: Nr obrębu Nazwa obrębu powierzchnia ha 061005_2.0001 Ciechanki Krzesimowskie 336 061005_2.0002 Ciechanki Łęczyńskie 184 061005_2.0003 Karolin 248 061005_2.0004 Leopoldów 91 061005_2.0005 Łuszczów-Kolonia 438 061005_2.0006 Nowogród 634 061005_2.0007 Piotrówek Drugi 240 061005_2.0008 Podzamcze 324 061005_2.0009 Rossosz 130 061005_2.0010 Stara Wieś 538 061005_2.0011 Stara Wieś-Kolonia 623 061005_2.0012 Trębaczów 340 061005_2.0013 Witaniów 708 061005_2.0014 Zakrzów 374 061005_2.0015 Zofiówka 406 4. Zainwestowanie: 3% (188 ha) obszaru stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane, 3% (187 ha) obszaru stanowi zabudowę zagrodową, 5% (283 ha) stanowią grunty leśne, natomiast pozostałe 89% (4956 ha) obszaru stanowią tereny rolne i inne. 5. Szacunkowe długości sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna – 37 km, kanalizacja deszczowa – 1 km, sieć wodociągowa – 152 km, sieć c.o, c.w. – 1 km, sieć gazowa – 102 km, sieć kablowa elektroenergetyczna – 80 km, sieć teletechniczna – 21 km. II. Źródła danych 1. Pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna Jednostka ewidencyjna Łęczna – obszar wiejski jest położona w obszarze 8 pasa PUWG 2000 (południk osiowy 24°). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-1) istnieje pozioma osnowa szczegółowa II klasy – 51 punktów, III klasy – 312 punktów oraz osnowa pomiarowa – 741 punktów. Wszystkie punkty są trwale stabilizowane i mają określone współrzędne w PUWG 2000. Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-2) znajduje się osnowa wysokościowa II, III i IV klasy w układzie wysokości normalnych Kronsztadt 60. Osnowa wysokościowa nie ma określonych wysokości w układzie Kronsztadt 86. 2. Mapa zasadnicza Jednostka ewidencyjna Łęczna – obszar wiejski posiada pokrycie mapą zasadniczą w skali 1:500 dla około 52 ha terenu (15 sekcji), w skali 1:1000 dla około 377 ha terenu (26 sekcji) i w skali 1:2000 dla około 5138 ha (58 sekcji). Mapa w skali 1:500 dla części wsi Stara Wieś, Podzamcze i Witaniów (13 sekcji) w układzie lokalnym została założona w latach 1974-1975 metodą fotomechanicznego powiększenia mapy zasadniczej w skali 1:1000 wykonanej na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 w układzie lokalnym dla części wsi Stara Wieś została założona w 1974 roku na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:1000 dla części miejscowości Łuszczów-Kolonia w układzie współrzędnych 1965 została założona w 1986 roku na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie. Mapa w skali 1:2000 w układzie współrzędnych 1965 została wykonana w latach 1979-1980 i 1984-1985 na podstawie uczytelnionych zdjęć lotniczych i pomiarów uzupełniających Wskazane wyżej mapy podlegały bieżącej aktualizacji w oparciu o dane zawarte w operatach technicznych. Mapa zasadnicza od początku 2011 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy hybrydowej w PUWG 2000. 3. Operat ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów dla jednostki ewidencyjnej 061003-5 – Łęczna – obszar wiejski została zmodernizowana w 2007 roku w zakresie aktualizacji użytków gruntowych zabudowanych i uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest i podlega bieżącej aktualizacji w programie EWOPIS. W trakcie modernizacji została zaktualizowana mapa wektorowa ewidencji gruntów, zawierająca warstwę działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Mapa ewidencyjna zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000 i 1:2000 lub bieżących inwentaryzacji budynków. Mapa ewidencyjna jest aktualizowana na podstawie bieżących inwentaryzacji budynków. Modernizacja nie była przeprowadzana w zakresie granic działek ewidencyjnych, w związku z tym występują rozbieżności pomiędzy granicami działek uwidocznionymi na mapie zasadniczej i mapie ewidencyjnej (rozbieżności nie przekraczają wartości określonych w § 82 ust. 1 zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). W 2012 roku została wykonana kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 10-Stara Wieś. 4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. Hybrydowa mapa zasadnicza uzupełniana jest o bieżące inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu oraz o uzgodnienia ZUDP w formie wektorowej na warstwach (bez obiektowania) od początku 2011 r. III. Zakres przewidywanych prac do wykonania Przedmiotem prac jest założenie baz BDOT500 i GESUT oraz utworzenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej o szczegółowości treści odpowiedniej dla skali 1:500 i 1:1000 oraz ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej lub przepisów prawa, które wejdą w życie w czasie realizacji zamówienia, nie później jednak niż dwa miesiące przed terminem zakończenia prac wynikającym z umowy. 1. Pozyskanie danych Wykonawca przeanalizuje materiały archiwalne będące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pod kątem ich przydatności do utworzenia przedmiotowych baz i tworzenia wektorowej mapy zasadniczej. Należy dokonać obliczeń współrzędnych wszystkich elementów treści mapy zasadniczej w oparciu o dokumentację pomiarową, powstałą podczas zakładania mapy zasadniczej i wszelką dokumentację opracowaną w okresie późniejszym, opierając się na osnowie podstawowej, szczegółowej i pomiarowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów. Wykazy obliczonych współrzędnych punktów i ich wysokości winny być dołączone do dokumentacji technicznej. Format i zakres numeracji obliczonych punktów należy uzgodnić ze Zleceniodawcą. Obliczenia współrzędnych należy wykonać w układzie PUWG 2000-8. 2. Opracowanie treści mapy wektorowej. Baza danych BDOT500 i mapa wektorowa zostanie utworzona dla obszaru części obrębów ewidencyjnych Łuszczów-Kolonia, Stara Wieś, Podzamcze i Witaniów w jednostce ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski, o łącznej powierzchni 430 ha, czyli dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa zasadnicza w skali 1:500 i 1:1000. Mapę wektorową w zakresie BDOT500 dla obszaru, dla którego prowadzona jest mapa w skali 1:2000 należy opracować wyłącznie w oparciu o operaty techniczne zawierające pomiar bezpośredni szczegółów sytuacyjnych będących treścią bazy BDOT500. W oparciu o dane uzyskane z operatów technicznych oraz materiałów wykazanych w rozdziale (IV. Źródła danych niniejszych warunków), należy utworzyć bazę danych BDOT500. Wysokości opisów tekstowych, oznaczenia symboli, grubości i typy linii, a także atrybuty poszczególnych obiektów bazy danych BDOT500 muszą być zgodne z modelem danych zawartym w rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej lub przepisów prawa, które wejdą w życie w czasie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem wskazanym wyżej. Wszystkie elementy bazy danych BDOT500 i mapy zasadniczej uzyskane z danych pomiarowych winny być udokumentowane poprzez połączenie z odpowiednią bazą operatów programu EWMAPA. Do bazy operatów winny być wprowadzone wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonano obliczeń współrzędnych elementów treści mapy. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego (KERG), wykonawcę i rodzaj roboty oraz umieścić na operacie adnotację o wprowadzeniu operatu do bazy. W przypadku braku oznaczenia numeru operatu technicznego na dokumentacji przekazanej do opracowania, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą należy nadać i wprowadzić do bazy operatów numer dla tej dokumentacji pomiarowej. W przypadku braku jednoznacznych danych do obliczenia współrzędnych, dopuszcza się w tych przypadkach wprowadzenie treści mapy numerycznej innymi metodami np. w oparciu o dane liniowe, domiary, wcięcia liniowe, wcięcia kątowe zawarte w operatach technicznych. Elementy treści mapy, dla których nie odnaleziono danych pomiarowych lub są one błędne, należy pozyskać metodą digitalizacji rastra mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 (nie dotyczy mapy w skali 1:2000). Treść mapy uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy opatrzyć odpowiednimi atrybutami. Treść mapy, która nie stanowi obiektów bazy BDOT500, GESUT lub EGiB należy umieścić na odrębnych warstwach, podwarstwach programu EWMAPA. Redakcję mapy należy wykonać dla skali 1:500 lub 1:1000, zgodnie z pokryciem analogową mapą zasadniczą. Treść ujawnioną w formie wektorowej należy usunąć z rastra mapy w skali 1:2000. Treść mapy zaktualizować o nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości w oparciu o dane pozyskane z Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Wysokości na mapie przedstawić w dotychczasowym układzie wysokości normalnych. 3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu zostanie opracowana dla całej jednostki ewidencyjnej Łęczna – obszar wiejski. Przedmiotem prac jest założenie bazy danych GESUT w programie EWMAPA, stanowiącymi treść tworzonej wektorowej mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 oraz opracowanych wektorowych obiektów sieci uzbrojenia terenu na mapie hybrydowej na podkładzie mapy w skali 1:2000 zgodnie z modelem danych zawartym w rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Na mapie w skali 1:2000 wektorowy przebieg sieci uzbrojenia terenu oraz elementy z nią związane, między innymi rozmieszczenie opisów, zostaną wyedytowane jak dla skali 1:1000. Treść ujawniona w formie wektorowej zostanie usunięta z rastra mapy 1:2000. Podziału elementów sieci uzbrojenia terenu na obiekty (przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu) dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane dotyczące elementów GESUT – należy wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych oraz na podstawie obliczeń i danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W przypadku, gdy dane, o których mowa powyżej będą niekompletne, niemożliwe do wykorzystania i przeliczenia, dane dotyczące elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu można wprowadzić do bazy danych z digitalizacji rastra mapy zasadniczej. Treść wektorową GESUT uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy opatrzyć odpowiednim atrybutem (źródło). Wszystkie elementy bazy GESUT powinny być spójne topologicznie z budynkami. Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu – należy wprowadzić do bazy danych na podstawie dokumentacji dostępnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej od początku 2012 roku, za wyjątkiem sieci już zinwentaryzowanych. Część opisową bazy danych GESUT należy utworzyć w programie EWMAPA. Informacje opisowe sieci powinny zawierać pełne, możliwe do uzyskania informacje o obiekcie GESUT określone wymaganymi atrybutami zgodnymi z zawartymi w rozporządzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Inicjalną bazę danych GESUT należy przedłożyć podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w celu jej weryfikacji. Ewentualne uwagi zgłoszone przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, powinny być rozpatrzone a podmioty zarządzające sieciami powiadomione o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag. Uzgodnione, pozyskane brakujące odcinki należy wprowadzić do bazy GESUT opatrując odpowiednimi atrybutami. 4. Ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami. Bazę danych EGiB należy uzupełnić, zgodnie z §4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o elementy zawarte na numerycznej mapie wektorowej, wyszczególnione pod pozycją 36 do 50 załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Wyżej wymienione elementy powinny być spójne topologicznie z budynkami. Elementy pozyskane z digitalizacji rastra mapy analogowej należy dopasować miejscowo do elementów pomierzonych w terenie na budynku. W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia baz będących składowymi mapy numerycznej (digitalizacja możliwa jedynie w przypadku stwierdzenia w zasobie braku materiałów z pomiaru bezpośredniego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie w opracowywaniu mapy numerycznej i tworzeniu GESUT

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2015r. poz. 520).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy): 1.1. zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie; 1.2. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy; 1.3. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową; 1.4. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 1.5. inne niż wskazane w ust. 1.1. – 1.5. okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego; 1.6. zmiana stawki podatku VAT. 2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: brak.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zmiana Ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii” Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

Numer ogłoszenia: 65663 – 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60089 – 2015 data 28.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój nr 111, I piętro, Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój nr 111, I piętro, Kancelaria Ogólna..

Ogłoszenie przetargu na przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT… ZP.SP.O.272.4.3.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiatleczynski.pl zakładka siwz z zał.


Łęczna: Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto. ZP.SP.O.272.4.3.2015
Numer ogłoszenia: 60591 – 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łęcznej , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480, faks 081 7526464.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto. ZP.SP.O.272.4.3.2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przekształcenie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto. I. Charakterystyka obiektu 1. Obręb ewidencyjny 1-Łęczna w jednostce ewidencyjnej 061003-4 – Łęczna -miasto, powiat łęczyński, województwo lubelskie, 2. Powierzchnia obrębu: 1900 ha, 3. Ilość działek ewidencyjnych: 5399, 4. Ilość budynków ewidencyjnych: 2408, 5. Zainwestowanie: 17% (330 ha) obszaru stanowi grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym zwarta zabudowa miejska), 7% (130 ha) obszaru stanowi zabudowę zagrodową, pozostałe 76% (1440 ha) obszaru stanowią tereny rolne i leśne. 6. Długości sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna – 73,4 km, kanalizacja deszczowa – 68,7 km, sieć wodociągowa – 109,9 km, sieć c.o, c.w.u. – 51,6 km, sieć gazowa – 80,6 km, sieć kablowa elektroenergetyczna – 225,2 km, sieć napowietrzna elektroenergetyczna – brak informacji, sieć teletechniczna – 128,7 km, inne sieci – 2,6 km. II. Źródła danych 1. Pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna Miasto Łęczna jest położone w obszarze 8 pasa PUWG 2000 (południk osiowy 24st.). Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-1) istnieje pozioma osnowa szczegółowa II klasy – 26 punktów, III klasy – 219 punkty oraz osnowa pomiarowa – 127 punktów. Wszystkie punkty są trwale stabilizowane i mają określone współrzędne w PUWG 2000. Na opracowywanym obszarze (wg klasyfikacji z instrukcji G-2) znajduje się osnowa wysokościowa II, III i IV klasy w układzie wysokości normalnych Kronsztadt 60. Część punktów osnowy IV klasy ma określone wysokości w układzie Kronsztadt 86. 2. Mapa zasadnicza Miasto Łęczna posiada pokrycie wektorową mapą zasadniczą opracowaną na podstawie analogowej mapy w skali 1:500 dla 450 ha terenu (59 sekcji) i w skali 1:1000 dla 1450 ha terenu (60 sekcji), wykonaną w latach 1980-1981 na podstawie pomiaru bezpośredniego na obszarze 250 ha (w tym 1:1000 – 136 ha, 1:500 114 ha) oraz pomiarów uzupełniających w układzie (1965) zgodnie z instrukcją G-4. Pozostałą treść mapy zasadniczej uzupełniono zgodnie z instrukcją K-1 zrysowując szczegóły z istniejącej mapy sytuacyjno-wysokościowej w układzie lokalnym. Mapa podlegała bieżącej aktualizacji w oparciu o dane zawarte w operatach technicznych. Mapa zasadnicza od końca 2012 r. prowadzona jest w programie EWMAPA w formie mapy wektorowej (nie obiektowej) w PUWG 2000. 3. Operat ewidencji gruntów i budynków Ewidencja gruntów dla obrębu ewidencyjnego 1-Łęczna została zmodernizowana w latach 2001-2005. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest i podlega bieżącej aktualizacji w programie EWOPIS. W trakcie modernizacji została wykonana mapa wektorowa ewidencji gruntów zawierająca warstwę działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Mapa zawiera kontury budynków pozyskane z digitalizacji mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000 oraz bieżących inwentaryzacji budynków. 4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. W latach 1993-1995 w ramach pilotażowego wdrożenia instrukcji G-7 została założona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu dla miasta Łęcznej w programie ARC-INFO wersja DOS. Przebieg sieci i przyłączy został pozyskany metodą digitalizacji z pierworysu mapy zasadniczej (81%) uzupełniając je danymi analitycznymi z operatów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (19%). W 2006 roku część geometryczna została przekonwertowana do programu EWMAPA, jednak ze względu na dużą nieaktualność nie została dołączona do numerycznej mapy zasadniczej i nie była aktualizowana. W 2012 r. na podstawie ww. opracowania i późniejszych bieżących inwentaryzacji powykonawczych sieci uzbrojenia terenu i uzgodnień ZUDP oraz uzgodnień branżowych z zarządcami sieci (z wyłączeniem sieci elektroenergetycznych) została założona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu w programie SESUT 2 i EWMAPA. III. Zakres przewidywanych prac do wykonania Przedmiotem prac jest utworzenie bazy BDOT500 i dostosowanie bazy GESUT do obowiązujących przepisów prawa oraz ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej lub przepisów prawa, które wejdą w życie w czasie realizacji zamówienia, nie później jednak niż dwa miesiące przed terminem zakończenia prac wynikającym z umowy. 1. Pozyskanie danych Wykonawca przeanalizuje istniejącą mapę wektorową i materiały zawarte w operacie technicznym (Wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej…) przyjętym do zasobu dnia 14.12.2012 r. za nr KERG 153.11-108/2012 pod kątem ich przydatności do utworzenia przedmiotowych baz. 2. Utworzenie bazy danych BDOT500. Baza danych BDOT500 zostanie utworzona dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, o łącznej powierzchni 1900 ha. W oparciu o dane numerycznej mapy wektorowej, dane bazy operatów technicznych programu EWMAPA ewentualnie operatów technicznych pzgik należy utworzyć bazę danych BDOT500. Wysokości opisów tekstowych, oznaczenia symboli, grubości i typy linii, a także atrybuty poszczególnych obiektów bazy danych BDOT500 muszą być zgodne z modelem danych zawartym w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wszystkie elementy bazy danych BDOT500 winny być udokumentowane poprzez połączenie z odpowiednią bazą operatów programu EWMAPA. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego KERG, wykonawcę i rodzaj roboty. Treść mapy wektorowej, która nie stanowi obiektów bazy BDOT500, GESUT lub EGiB należy pozostawić na odrębnych warstwach, podwarstwach programu EWMAPA. 3. Opracowanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotem prac jest dostosowanie istniejącej bazy danych GESUT do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Podziału elementów sieci uzbrojenia terenu na obiekty (przewody, odcinki przewodów, osie odcinków przewodów i obiekty punktowe przewodu) dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy na podstawie danych zawartych na wektorowej mapie zasadniczej i danych zawartych w bazie SESUT nie można będzie utworzyć obiektów bazy GESUT lub dane będą niekompletne lub niejednoznaczne, wątpliwości należy wyjaśnić i wprowadzić do bazy danych na podstawie wykazów współrzędnych oraz na podstawie obliczeń i danych zawartych na szkicach polowych z inwentaryzacji powykonawczych i innych dokumentów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w tym uzgodnień branżowych. Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu – należy uzupełnić na podstawie dokumentacji dostępnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (również pozwolenia na budowę i zgłoszenia). Część opisową bazy danych GESUT należy utworzyć w programie EWMAPA. Informacje opisowe sieci powinny zawierać pełne, możliwe do uzyskania informacje o obiekcie GESUT określone wymaganymi atrybutami zgodnymi z zawartymi w obowiązujących przepisach prawa. Przebieg urządzeń elektroenergetycznych należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wydrukowanych arkuszach mapy. Uzgodnione, pozyskane brakujące odcinki należy wprowadzić do bazy GESUT opatrując odpowiednimi atrybutami. Każdy arkusz opracowywanej mapy winien być autoryzowany właściwą adnotacją instytucji branżowej, również gdy dana sieć na arkuszu nie występuje, przy czym w takim przypadku autoryzacja ta może być naniesiona na mapę przeglądową opracowywanych arkuszy. 4. Ujawnienie w bazie danych EGiB obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami. Bazę danych EGiB należy uzupełnić, zgodnie z par.4 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o elementy zawarte na numerycznej mapie wektorowej, wyszczególnione pod pozycją 36 do 50 załącznika nr 5 do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Wyżej wymienione elementy powinny być spójne topologicznie z budynkami. Elementy z numerycznej mapy wektorowej pozyskane z digitalizacji rastra mapy analogowej należy dopasować miejscowo do elementów pomierzonych w terenie na budynku. W procesie weryfikacji danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia bazy GESUT, BDOT500 i uzupełnienia bazy EGiB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.41.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oZamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu map numerycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 zł każda (przez wartość brutto należy rozumieć cenę netto plus należny podatek VAT).
•III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca spełni warunek jeśli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie przedmiotu zamówienia i posiada doświadczenie w opracowywaniu mapy numerycznej i tworzeniu GESUT;
•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oWykonawca spełni warunek jeśli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zatrudnia, co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na etacie geodety, posiadające uprawnienia zawodowe zgodne z art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2015r. poz. 520).
•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oprzedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•1 – Cena – 95
•2 – Okres gwarancji – 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy): 1.1. zmniejszenie zakresu zadania w stosunku do zakresu rzeczowego wskazanego w umowie; 1.2. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy; 1.3. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie przed zawarciem umowy, a wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową; 1.4. wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie z powodu opóźnień i niedotrzymania terminów wynikających z powodu siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy, i których nie można było przewidzieć, lub które choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 1.5. inne niż wskazane w ust. 1.1. – 1.5. okoliczności, jeżeli w stosunku do zawartej umowy będą korzystne dla zamawiającego; 1.6. zmiana stawki podatku VAT. 2. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka siwz z zał.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka siwz z zał..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, kancelaria ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie przetargu na świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.2.2015

Łęczna: Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii
Numer ogłoszenia: 60089 – 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu, teletransmisji danych i telefonii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla części). 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: a) Część nr 1 – ZADANIE 1 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA oraz transmisję w relacji Łęczna, al. Jana Pawła II 95a – Włodawa, al. Piłsudskiego 66 b) Część nr 2 – ZADANIE 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA c) Część nr 3 – ZADANIE 3 – Dostarczenie usługi dostępu telefonii IP do publicznej sieci telefonicznej opartej o SipTrunk.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 64.21.50.00-6, 32.52.40.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium: a) Część nr 1 – ZADANIE 1 w wysokości: 1700,00 zł ( jeden tysiąc siedemset złotych), b) Część nr 2 – ZADANIE 2 w wysokości: 1200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście załotych), c) Część nr 3 – ZADANIE 3 w wysokości: 3250,00 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Część nr 1 Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi* dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości 500MB/s oraz minimum 2 usługi obejmujące transmisję danych o minimalnej przepustowości 300MB/s. Część nr 2 Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi* dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości 500MB/s Część nr 3 Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 usługi* obejmujące uruchomienie i świadczenie usług telefonii IP na minimum 500 telefonów i 200000 minut, każdej z wykazanych usług. (* Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonywanie usług w ramach jednej umowy). W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informacje. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy ww. dokumentów metodą spełnia _ nie spełnia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Termin płatności faktury - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej lub innych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub nie leży w interesie publicznym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, pokój nr 111.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój nr 111, I piętro, Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nazwa oraz adres Zamawiającego 1) Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425 2) Powiat Włodawski z siedzibą we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190 3) Powiat Świdnicki z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, 20 -040 Świdnik NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139 4) Gmina Cyców z siedzibą w Cycowie przy ul. Chełmskiej 42, 21-070 Cyców NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836 5) Gmina Łęczna z siedzibą w Łęcznej przy Placu Kościuszki, 21-010 Łęczna NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055 6) Gmina Ludwin z siedzibą w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601 7) Gmina Milejów z siedzibą w Milejowie ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774 8) Gmina Puchaczów z siedzibą w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczów NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774 9) Gmina Spiczyn z siedzibą w Spiczynie 10c, 21-077 Spiczyn NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968 10) Gmina Mełgiew z siedzibą w Mełgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Mełgiew NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180 11) Gmina Piaski z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105 12) Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003 13) Gmina Hanna z siedzibą w Hannie 43 b, 22-220 Hanna NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524 14) Gmina Hańsk z siedzibą w Hańsku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hańsk NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304 15) Gmina Stary Brus z siedzibą w Starym Brusie, Stary Brus 47a, 22-244 Stary Brus NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834 16) Gmina Urszulin z siedzibą w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871 17) Gmina Włodawa z siedzibą we Włodawie przy al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203 18) Gmina Wola Uhruska z siedzibą w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976 19) Gmina Wyryki z siedzibą w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842 w imieniu i na rzecz których działa Powiat Łęczyński, którego zakres umocowania wynika z porozumienia w sprawie wspólnego zakupu usługi dostępu do internetu z dnia 13 kwietnia 2015r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA oraz transmisję w relacji Łęczna, al. Jana Pawła II 95a – Włodawa, al. Piłsudskiego 66.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu i teletransmisji danych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 64.21.50.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 95
  2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 – Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości 500Mb/s (łącze symetryczne) i adresacją PA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 95
  2. Termin płatności faktury - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE 3 – Dostarczenie usługi dostępu telefonii IP do publicznej sieci telefonicznej opartej o SipTrunk.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostępu telefonii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 64.21.50.00-6, 32.52.40.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1. Cena - 95
  2. Termin płatności faktury - 5

Plany zamówień publicznych na rok 2015 z podziałem na do 30 tys. euro i powyżej

Łęczna, 05.03.2015 r.

ZP.272.4.1.2015
Plan zamówień publicznych na rok 2015 w trybie przetargu nieograniczonego
Lp.Rodzaj zamówienia publicznegoTryb zamówieniaTermin planowanego zamówienia
1.Budowa dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w gminie Cyców w związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” przez scalanie gruntów – schemat II: „ Scalenie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak”.Przetarg
nieograniczony30.01.2015r.
2.Przebudowa dróg gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w gminie Cycóww związku z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” przez scalanie gruntów – schemat II: „ Scalenie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i SzczupakPrzetarg nieograniczony30.01.2015 r.
3.Przekształcenie bazy numerycznej mapy wektorowej dla miasta Łęczna do bazy BDOT 500 i dostosowanie bazy GESUT do obowiązujących przepisów prawa.Przetarg
nieograniczonyI kwartał 2015 r.
marzec
4.Opracowanie mapy wektorowej- utworzenie zbiorów danych przestrzennych obejmujący pełny zakres danych przestrzennych BDOT500 dla części gminy Łęczna oraz założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla jednostki ewidencyjnej Łęczna obszar wiejski.Przetarg nieograniczonyII kwartał 2015
kwiecień
5.Zakup i dostawa art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do siedziby zamawiającego na rok 2016 dla ZS im. KK Jagiellończyka w ŁęcznejPrzetarg nieograniczonyIV kwartał 2015

6.Zakup i dostawa art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do siedziby zamawiającego na rok 2016 dla MOW PodgłębokiePrzetarg nieograniczonyIV kwartał 2015

7.Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – autobus 19-osobowy ze środków PFON Przetarg nieograniczony Xi-XII 2015r.
8.Zakup i dostawa artykułów spożywczych, art. rolno spożywczych, mięsa i wędlin, drobiu, pieczywa, art. mleczarskich, warzyw i owoców, przypraw, mrożonek, art. chemicznych dla PZAZ na rok 2016 Przetarg nieograniczony IV 2015
Listopad – grudzień
9.Dostawa artykułów spożywczych, warzyw i owoców, mięsa i wędlin, art. mleczarskich, drobiu i jego przetworów, jaj dla MOW Podgłębokie na rok 2016 IV 2015
Listopad –grudzień
10.Zakup i dostawa art. biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek do siedziby zamawiającego na rok 2016 Przetarg nieograniczony IV 2015
Listopad – Grudzień
11.Dostawa oleju opałowego dla MOW Podgłębokie na rok 2016 Przetarg nieograniczony IV 2015
Listopad – grudzień