powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Nazwa programu: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową nr 209 z dnia 01 marca 2022 r. zawartą z Wojewodą Lubelskim.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Powiat Łęczyński na realizację Programu wynosi 97 920,00 zł

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Okres realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

CEL PROGRAMU
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W Powiecie łęczyńskim program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program zapewnia wsparcie dla 10 członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych.
Limit usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 h dla 1 uczestnika.
Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00, przy czym
maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 h dla 1 osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem limitu.

Z programu mogą korzystać członkowie rodzin / opiekunowie osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy wspólnie zamieszkują i sprawują nad nią całodobową opiekę.
PCPR w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która ma niepełnosprawność sprzężoną lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia oraz stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Strona PCPR – Opieka Wytchnieniowa