powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
tel. 81 531 54 64
http://www.kkjagiellonczyk.pl

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szkoły dla Młodzieży

Technikum

• Technik architektury krajobrazu
• Technik budownictwa
• Technik ekonomista
• Technik informatyk
• Technik reklamy
• Technik logistyk
• Technik rachunkowości
• Technik programista (Nowość!)

Szkoła Branżowa I Stopnia

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• Fryzjer

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego

• KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne

• KLASA DZIENNIKARSKA
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo i psychologia mediów

• KLASA POLICYJNA
Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski
przedmiot uzupełniający: edukacja policyjna

• KLASA MENADŻERSKA (NOWOŚĆ!)
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
przedmiot uzupełniający: język angielski w biznesie, podstawy biznesu

Oferta dla dorosłych:

  1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  2. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
    SZKOŁA POLICEALNA: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaplecze edukacyjne szkoły

Budynek Jagiellończyka to nowoczesny i przyjazny obiekt edukacyjny, w którym zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach. Szkoła posiada:
• nowoczesne klaso-pracownie i salki do pracy w grupach, ze sprzętem multimedialnym ze stałym łączem internetowym – stanowiska komputerowe, dotykowe ekrany multimedialne oraz tablice interaktywne,
• salę biologiczną dodatkowo wyposażoną w ergonomiczne wyspy do pracy w grupach
6 osobowych oraz w stanowiska mikroskopowe,
• interaktywną salą salę do nauki języków ze stanowiskami wyposażonymi w zestawy słuchawkowe,
• 5 pracowni informatycznych wyposażonych w nowoczesne stanowiska komputerowe z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem,
• wydajną infrastrukturę zapewniającą bezpieczny internet i sieć Wi-Fi na terenie całego obiektu.

Zaplecze sportowe szkoły:

• sala gimnastyczna z pełnym zapleczem sportowym;
• kompleks boisk przyszkolnych;
• stoły do tenisa stołowego;
• boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, boisko piłkarskie i bieżnia lekkoatletyczna.

Zajęcia dodatkowe:

• wolontariat;
• sportowe: SKS – piłka siatkowa, nożna i tenis stołowy dziewcząt i chłopców;
• warsztaty florystyczne;
• warsztaty rękodzielnicze;
• zajęcia dziennikarskie – gazetka szkolna;
• zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do egzaminów z kwalifikacji zawodowych;
• zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce.

Praktyczna nauka zawodu:

• praktyki zawodowe uczniów klas III i IV Technikum w renomowanych firmach powiatu łęczyńskiego i lubelskiego;
• fryzjerzy mogą zdobywać szlify w łęczyńskich i lubelskich salonach;
• monterzy suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajęcia praktyczne odbywać mogą w szkole w specjalistycznej pracowni, będącej ośrodkiem egzaminowania w zawodzie.

Współpraca

• Współpraca z lubelskimi uczelniami: WSEI, WSPA, UMCS, KUL i UP (prelekcje, wykłady, konferencje). Klasa dziennikarska LO objęta patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
• Realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy” z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie;
• Udział w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” adresowanym przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy;
• Udział w realizowanym przez WSL w Poznaniu programie „Akademia młodego logistyka” obejmującym cykl wykładów dotyczących wybranych zagadnień logistyki w nowej formule spotkań on-line;
• Współpraca klasy reklamy z instytucjami kulturalnymi powiatu łęczyńskiego w ramach projektowania różnych form graficznych (projekty, logo, reklam, plakatów).

Aktualnie realizowane projekty ze środków zewnętrznych lub udział w projektach

• Udział Technikum z Jagiellończyka w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
• Realizacja od 2019 roku kolejnych projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ i organizacja praktyk zagranicznych dla młodzieży (w Grecji oraz we Włoszech).

Nasze Atuty:

• Srebrna tarcza i znak jakości oraz miejsce w pięćdziesiątce najlepszych szkół województwa lubelskiego wg rankingu „Perspektywy” – w bieżącym roku na 11 miejscu;
• wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów maturalnych i zawodowych;
• nauczyciele z doświadczeniem i pasją, którzy gwarantują wysoką zdawalność matur i sukcesy w wielu dziedzinach;
• innowacyjność potwierdzona certyfikatami: „Szkoła Innowacji”, „Innowacyjna Biblioteka”, „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, tytuł IT Szkoła;
• liczne grono stypendystów: Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Stypendium programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży powiatu łęczyńskiego;
• uzdolniona, aktywna i kreatywna młodzież zaangażowana m.in. w: Koło Wolontariatu, koncerty tematyczne, akcje oraz imprezy środowiskowe i lokalne;
• uczniowie odnoszący liczne sukcesy w prestiżowych zawodach i konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich, m.in. I miejsce w konkursie ekologicznym w ramach projektu „Inspiruj się! Zero Waste w szkole!”

Certyfikaty, nagrody, stypendia

• Nasza szkoła posiada certyfikaty: „Nowoczesna szkoła”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą”, „Szkoła Innowacji”, tytuł IT Szkoła
• Możemy poszczycić się licznym gronem stypendystów – nasi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021” oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży powiatu łęczyńskiego