powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bezpośredni link z aktualnymi informacjami: https://www.uokik.gov.pl

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania m.in. z zakresu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.),
2. Do podstawowych zadań Rzecznika należy w szczególności :
■ Zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
■ Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
■ Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
■ Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
■ Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

O Rzeczniku

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 7:15 – 14:15
środa: 7:15 – 14:15
piątek: 7:15 do 14:15

p.o. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łęcznej
Krzeszowska Jolanta
Miejsce obsługi:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna,  pok. 11, I p.
tel. 81  53 15 281
e-mail: j.krzeszowska@powiatleczynski.pl

Iwona Porębna
tel. 81  53 15 281

Wniosek o interwencje.pdf

Wniosek o interwencje.doc

Aktualne wzory reklamacyjne dotyczące towarów oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa dostępne pod adresem – https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Ważne adresy i telefony

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (022) 55-60-800
Infolinia konsumencka 801 440 220 
http://www.uokik.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to instytucja rządowa zajmująca się ochroną konsumenta zbiorowego.

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie
ul. Ochotnicza 10
20-012 Lublin
tel. (081) 743-77-30

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38c
20-601 Lublin
tel. (081) 528-07-47
http://www.ihlublin.pl

Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym m.in do ochrony interesów i praw konsumentów.

Federacja Konsumentów – strona internetowa http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Jednostka Terenowa Federacji Konsumentów w Lublinie
ul. Lotnicza 3
20- 322 Lublin 
tel. (081) 728 51 39

Fundacja ProPublika
ul. Tarasa Szewczenki 29 B
51-351 Wrocław
tel. 71 715 23 60
https://www.propublika.pl/kategoria/nasze-dzialania

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – strona internetowa http://www.turystyka.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (022) 48-68-400
http://www.zbp.pl

Do zadań Arbitra Bankowego należy pomoc konsumentom w rozstrzyganiu sporów związanych z usługami bankowymi.

Urząd Lotnictwa Cywilnego – strona internetowa http://www.ulc.gov.pl

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
dyżury ekspertów tel. (022) 333-73-26, 333-73-28
http://www.rf.gov.pl

Do zakresu zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy pomoc konsumentom w sporach związanych z usługami ubezpieczeniowymi.

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.(022) 55-60-118
http://www.konsument.gov.pl

Głównym zadaniem Europejskiego Centrum Konsumenckiego jest informowanie o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawna i organizacyjna dotycząca sporów transgranicznych. Porady dla konsumentów poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01–211 Warszawa
Centrum Informacji konsumenckiej (022) 330- 40-00
http://www.uke.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Lublinie
ul. T. Zana 38C
20 – 601 Lublin
tel. (081) 743-40-43

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02 – 022 Warszawa
tel. (022) 487-55-70
http://www.ure.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
Al. Józefa Piłsudskiego 13
20 – 011 Lublin
tel.(081) 476-22-01