powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

UOKiK koronawirus – pytania i odpowiedzi
Bezpośredni link z aktualnymi informacjami: https://www.uokik.gov.pl/koronawirus.php

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania m.in. z zakresu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U.z 2015 r. , poz. 184 z późn. zm.),
2. Do podstawowych zadań Rzecznika należy w szczególności :
■ Zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej 
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
■ Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
■ Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
■ Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
■ Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

O Rzeczniku

Godziny przyjęć interesantów:

■ Poniedziałek, czwartek, piątek: 8.15-15.00.

Iwona Porębna
pok. 211, II p.
tel. (0-81) 531-52-34
e-mail: i.porebna@powiatleczynski.pl

Ważne adresy i telefony

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (022) 55-60-800
http://www.uokik.gov.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to instytucja rządowa zajmująca się ochroną konsumenta zbiorowego.

Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie
ul. Ochotnicza 10
20-012 Lublin
tel. (081) 743-77-30

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38c
20-601 Lublin
tel. (081) 528-07-47
http://www.ihlublin.pl

Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym m.in do ochrony interesów i praw konsumentów.

Federacja Konsumentów – strona internetowa http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Jednostka Terenowa Federacji Konsumentów w Lublinie
ul. Lotnicza 3
20- 322 Lublin 
tel. (081) 728 51 39

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
infolinia konsumencka 801 440 220 
http://www.konsumenci.org.pl

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – strona internetowa http://www.turystyka.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (022) 48-68-400
http://www.zbp.pl

Do zadań Arbitra Bankowego należy pomoc konsumentom w rozstrzyganiu sporów związanych z usługami bankowymi.

Urząd Lotnictwa Cywilnego – strona internetowa http://www.ulc.gov.pl

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
dyżury ekspertów tel. (022) 333-73-26, 333-73-28
http://www.rf.gov.pl

Do zakresu zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy pomoc konsumentom w sporach związanych z usługami ubezpieczeniowymi.

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.(022) 55-60-118
http://www.konsument.gov.pl

Głównym zadaniem Europejskiego Centrum Konsumenckiego jest informowanie o prawach konsumentów w Unii Europejskiej oraz pomoc prawna i organizacyjna dotycząca sporów transgranicznych. Porady dla konsumentów poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01–211 Warszawa
Centrum Informacji konsumenckiej (022) 330- 40-00
http://www.uke.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Lublinie
ul. T. Zana 38C
20 – 601 Lublin
tel. (081) 743-40-43

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02 – 022 Warszawa
tel. (022) 487-55-70
http://www.ure.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie
Al. Józefa Piłsudskiego 13
20 – 011 Lublin
tel.(081) 476-22-01