powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Organizacje pozarządowe

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2024

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2024 r. do godz. 15.00.


Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej


Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Łęczyńskiego

Konkurs dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2020 r. do godz. 15.00.


Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2019

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin naboru ofert: 28 lutego 2019 r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2019 roku

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2019 roku Zarząd Powiatu Łęczyńskiego zatwierdził wybór oferty na realizację zadania publicznego Uchwałą nr 5/13/2018 z dn. 10 grudnia 2018 r.Treść uchwały w załączeniu.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2019 roku.

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2019 roku.


Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy na rok 2019

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.Termin zgłaszania uwag trwa od 11 do 25 września 2018 r.
Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji obejmuje teren Powiatu Łęczyńskiego.
Formularz uwag należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej bądź przesłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.
Załączniki:
Uchwała
Projekt Programu
Formularz


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na rok 2018.

Zarząd Powiatu w Łęcznej podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Więcej informacji w załącznikach: