powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Łęczyńskim w 2018 roku


Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 listopada 2017 r. osobiście w formie pisemnej do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, I pietro, pok. 101 lub pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, I piętro, pok. 101.


Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy na rok 2018

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Termin zgłaszania uwag trwa od 12 do 25 października 2017 r.Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji obejmuje teren Powiatu Łęczyńskiego.
Formularz uwag należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej bądź przesłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Łęcznej podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz w zakresie ochrony zdrowia. Więcej informacji w załącznikach:Na otwarty konkurs ofert wpłynęło 15 ofert. Termin ich składania upłynął 9 lutego 2017 roku. Członkowie Komisji dokonali otwarcia ofert, odczytując nazwy zadań proponowane przez oferentów, wnioskowane kwoty oraz terminy realizacji zadań. 
Kolejno dokonano weryfikacji poszczególnych ofert. Po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi ofertami w 2 ofertach stwierdzono braki formalne tj.
1) Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów im. Jana Pawła II Oddz. w Łęcznej
– źle wypełniona oferta. Cele statutowe nie odpowiadają do ubiegania się przez podmiot o przyznanie dotacji w danym zakresie tematycznym.
2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie ,,KREATOR” – źle wypełniona oferta, niedostatecznie przedstawiono plan finansowy i rzeczowy zadania.


Zarząd Powiatu w Łęcznej  Oglasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2017

Konkurs dotyczy zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin naboru ofert: 09.02.2017 r.I. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ
1) W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:
a) prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu,
b) organizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie
i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pomocy, akcji honorowego krwiodawstwa itp.;
c) organizowanie i promocja bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym;
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 10 000 zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 4310,- zł.
2) W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego:
a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego;
b) organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsc
i wydarzeń historycznych na terenie Powiatu;
c) upowszechnianie sztuki teatralnej;
d) wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;
e) wydawanie książek, czasopism i innych publikacji poświęconych tematyce historyczno- -kulturalnej dotyczących obszaru powiatu łęczyńskiego;
f) ochrona i opieka nad zabytkami, w szczególności poprzez działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego.
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 20 000,- zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 13 343,- zł.
3) W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
a) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, w tym osób niepełnosprawnych o charakterze otwartym;
b) organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży;
c) organizowanie działań sportowych prowadzonych przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe;
d) organizowanie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu;
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 10 000 zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 7310,- zł.
4) W dziedzinie turystyki:
a) promowanie walorów turystycznych regionu;
b) promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych;
c) publikacja wydawnictw i materiałów informacyjnych i promocyjnych;
d) upowszechnianie turystyki poprzez; organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze regionalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (rajdy, zloty, spływy), konkursy, festiwale, imprezy plenerowe ( jarmarki), spotkania, konferencje i seminaria dotyczące rozwoju turystyki i promocji regionu;
e) promocja przedsiębiorczości m.in. wsparcia dla osób i podmiotów rozpoczynających działalność w sektorze usług turystycznych poprzez doradztwo, szkolenia, prezentacje, itp.;
f) aktywizacja terenów niezagospodarowanych turystycznie;
Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 5000 zł.
W roku 2016 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 4990,75 zł.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złożył prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
4. Ofertę należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300),
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego status oferenta,
6. Do oferty należy dołączyć: dokument określający status oferenta, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty np. odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, umowę partnerską określającą zakres zadań poszczególnych realizatorów w przypadku realizacji zadania wspólnego.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o tym, czy oferent jest podatnikiem VAT oraz w przypadku oferentów, którzy w poprzednich latach otrzymali dotację na realizację zadania publicznego, oświadczenie, iż prawidłowo rozliczyli przyznane środki oraz ich sprawozdanie z realizacji zadania zostało zatwierdzone.
8. W przypadku złożenia oferty wspólnej, należy złożyć informację o sposobie reprezentacji wobec organu administracji publicznej; oferta wspólna jest to oferta złożona przez kilka organizacji pozarządowych, uprawnionych do aplikowania o środki w ramach konkursu.
9. Załączniki do oferty w formie kserokopii należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania w imieniu oferenta oraz opatrzyć datą.
10. W ofercie należy szczegółowo opisać sposób realizacji zadania poprzez prawidłowe i wyczerpujące wypełnienie formularza Oferty.
11. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednego zadania na podstawie więcej niż jednej oferty złożonej przez ten sam podmiot.
12. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każdą z nich należy złożyć w oddzielnej kopercie, dołączając do niej wymagane załączniki.
13. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone m.in. na:
1) realizację działań finansowanych z budżetu Powiatu Łęczyńskiego z innego tytułu,
2) zakup nieruchomości,
3) zakup środków trwałych,
4) finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferenta,
5) działalność polityczną,
6) finansowanie kosztów nie związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem oraz kosztów stałych działalności podmiotu,
7) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
15. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
16. Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.
1. Termin realizacji zadania objętego konkursem powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania.
2. Dotowane z budżetu Powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
3. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów zadania; wkład w wysokości min. 30% może być wnoszony jako wkład własny (jako środki finansowe, jak i niefinansowe).
4. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne i inne koszty m.in.: wyposażenia i promocji łącznie nie mogą przekroczyć 25% wartości zadania publicznego.
5. Zakwalifikowane do sfinansowania z dotacji będą koszty:.
1) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
2) uwzględnione w kosztorysie zadania;
3) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4) poniesione w okresie uprawnionym tj. terminie realizacji zadania;
5) poparte właściwymi dokumentami księgowymi.
6. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w zadaniu, na każdym etapie jego realizacji, ponosi oferent.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatecznego ogłoszenia, tj. do dnia 9.02.2017 r. do godz. 15.00 do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (I p., pok.111).
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta z dopiskiem „Oferta na realizację zadań publicznych na rok 2017”.
3. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, potwierdzona pieczęcią wpływu.
4. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową stosując następujący tryb:
1) ocena formalna – polegająca na sprawdzeniu zgodności oferty z warunkami i zasadami określonymi w ogłoszeniu,
2) ocena merytoryczna – polegająca na konieczności wyłonienia ofert, które gwarantują sukces realizacji zadania.
2. Oferta, podlega odrzuceniu na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem art. 3, w przypadku niespełniania następujących kryteriów:
1) oferta została złożona przez nieuprawniony podmiot,
2) oferta nie została złożona w odpowiednim miejscu i terminie,
3) oferta została złożona na niewłaściwym druku,
4) oferta nie jest zgodna z warunkami realizacji zadania, określonymi w ogłoszeniu.
3. Oferta na realizację zadania publicznego podlega procedurze uzupełniania braków formalnych; uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta,
2) uzupełnienia oświadczeń zawartych w ofercie,
3) uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych kserokopii dokumentów,
5) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.
5. Oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą ocenie merytorycznej.
6. Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
1) realność wykonania,
2) efektywność społeczna i ekonomiczna zadania, zasięg oddziaływania,
3) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i przewidzianą liczbę beneficjentów,
4) przydatność z punktu widzenia beneficjentów,
5) przejrzystość budżetu, w tym racjonalność i efektywność wydatków,
6) realność stosowanych stawek jednostkowych,
7) doświadczenie (osób i organizacji) i kwalifikacje (osób) w realizacji zadań i projektów,
8) ocenę planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Łęcznej w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
2. Uchwała Zarządu Powiatu w Łęcznej jest ostateczna.
3. Uchwała stanowi podstawę do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.
4. W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji na realizację zadania niż wnioskowana oferent zobowiązany jest do dokonania korekty i złożenia kosztorysu, harmonogramu realizacji zadnia i zestawienia przewidywanych źródeł finansowania zadania.
5. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentowi.

Przypominamy, że 3 września 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenie zastąpiło dotychczasową regulację tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Wzory nowych dokumentów są do pobrania ze strony Departamentu Pożytku Publicznego – http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html, a także portalu NGO.PL – http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html