powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rok 2019

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej porady prawne będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w dwóch punktach

PUNKT PORAD PRAWNYCH w ŁĘCZNEJ
Al. Jana Pawła II 95 -PARTER
(budynek urzędu skarbowego, urzędu pracy)
Czynne : poniedziałek –piątek godz. 8.00-12.00

PUNKT PORAD PRAWNYCH w CYCOWIE
budynek Urzędu Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42 (parter, pokój nr 3)

Punkt prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie (z siedzibą ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin)

Godziny pracy 
poniedziałek , środa, czwartek, piątek 9.00-13.00
wtorek 12.00-16.00

Lokal w Cycowie dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

Pomoc prawna obejmuje m.in.:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy;
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
• prawa cywilnego;
• spraw karnych;
• spraw administracyjnych;
• ubezpieczenia społecznego;
• spraw rodzinnych;
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży)

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatna pomoc nie obejmuje w 2019 r . spraw nieodpłatnej mediacji.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 pod numerem telefonu (81) 531 52 81.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego. Zapisy przyjmowane są co godzinę w ramach godzin otwarcia punktów.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Osoby, o których mowa wyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Łęczyńskiemu w formie papierowej na adres Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub elektronicznej na adres poczta@powiatleczynski.pl., oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Łęczyńskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu łęczyńskiego będą nieczynne w następujących terminach w 2019 r. (dni ustawowo wolne od pracy):
1 stycznia (wtorek), 22 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (środa), 
3 maja (piątek), 20 czerwca (czwartek), 15 sierpnia (czwartek), 
1 listopada (piątek), 11 listopada (poniedziałek), 25 grudnia (środa) oraz 26 grudnia (czwartek).