powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Otwarte konkursy ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku. Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łęczyńskiego w 2024 roku zatwierdził wybór oferty Stowarzyszenia Sursum Corda,  ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 239/1439/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku.


Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza  podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do ogłoszenia.

Formularze prosimy przesłać w terminie do 31 października 2023 r.w jednej z poniższych form:

 1. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,
  21-010 Łęczna,
 2. pocztą elektroniczną na adres poczta@powiatleczynski.pl,
 3. złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A ,
  I p. pok. 111.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24, w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) tj. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności.

Jednocześnie informujemy, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd Powiatu w Łęcznej, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024 na terenie Powiatu Łęczyńskiego

Konkurs dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024 na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2023 r. do godz. 15.00. Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 945) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023 r., poz. 571) Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024 na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2023 r. do godz. 15.00.


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku.

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łęczyńskiego w 2023 roku zatwierdził wybór oferty Stowarzyszenia Sursum Corda,  ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz , na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 195/1199/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku.


Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327)

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza  podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do ogłoszenia.

Formularze prosimy przesłać w terminie do 14 listopada 2022 r. w jednej z poniższych form:

 1. pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A,
  21-010 Łęczna,
 2. pocztą elektroniczną na adres poczta@powiatleczynski.pl,
 3. złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A ,
  I p. pok. 111.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24, w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) tj. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności.

Jednocześnie informujemy, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd Powiatu w Łęcznej, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023 na terenie Powiatu Łęczyńskiego

Konkurs dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023 na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2022 r. do godz. 15.00.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023 na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2022 r. do godz. 15.00.


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łęczyńskiego w 2022 roku zatwierdził wybór oferty Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-013 Lublin, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 153/941/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu (https://spleczna.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt73&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu27&value%5B1%5D=1)

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), zwaną dalej ,,uOPP” w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwaną dalej ,,uNPP”  Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2022 na terenie Powiatu Łęczyńskiego.


Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza  podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do ogłoszenia.

Formularze prosimy przesłać w terminie do 15 października 2021 r. w jednej z poniższych form:

1.pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna,
2.pocztą elektroniczną na adres poczta@powiatleczynski.pl,
3.złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A , I p. pok. 111.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia, iż nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie oraz nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24, w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. z 2020 r. poz. 256) tj. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności.

Jednocześnie informujemy, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokona Zarząd Powiatu w Łęcznej, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Łęczyńskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łęczyńskiego w 2021 roku zatwierdził wybór oferty Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie,
ul Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 108/697/2020 z dn. 10 grudnia 2020 r.


Konkurs dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2021 na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2020 r. do godz. 15.00.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2020 na terenie Powiatu Łęczyńskiego.