powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w Powiecie Łęczyńskim

Świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Aktualna mapa punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych:


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. na terenie Powiatu Łęczyńskiego będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na terenie powiatu łęczyńskiego w 2024 roku utworzono 2 punkty nieodpłatnych porad:


Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łęczyńskiego w 2024 r.

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński (nieodpłatna pomoc prawna)

Lokalizacja – ŁĘCZNA

budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9 pokój nr 7

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 8.00 – 12.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 8.00 – 12.00


PUNKT NR 2 prowadzony przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert. (nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacja)

Lokalizacja nr 1 –  ŁĘCZNA

budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9 pokój nr 7

 poniedziałek 12.00 – 16.00

 środa  12.00 – 16.00  Mediacja

Lokalizacja nr 2 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców

środa 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 3 – PUCHACZÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów

czwartek 10.00 – 14.00

Lokalizacja nr 4 – MILEJÓW
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62 pokój  nr 20

wtorek 11.00 – 15.00


Zapisy na wizyty:

 • telefoniczne: (81) 53 15 281, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
 • za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/
 • e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

Pomoc w punktach świadczona będzie osobom wcześniej zapisanym na porady.

OSOBY UPRAWNIONE

Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są:

 • osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złożą stosowne oświadczenie bezpośrednio przed udzieleniem pomocy. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Łęczyński.
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej.  Osoba, która korzysta z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

ZAPISY

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić pod numerem telefonu (81) 531 52 81 bądź elektronicznie e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl W przypadku zamiaru odwołania lub przełożenia terminu wizyty w punkcie, osoba uprawniona zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia pod ww. numerem telefonu.

ZAKRES POMOCY

Nieodpłatana pomoc, jak sama nazwa wskazuje, jest udzielana bezpłatnie. Koszty udzielania takiej pomocy są pokrywane za skarbu państwa. Osoby uprawnione nie płacą za uzyskaną pomoc. W ramach nieodpłatnej pomocy osoby uprawione mogą korzystać z trzech różnych usług: nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

2) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

MIEJSCE  UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY  ORAZ UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.

Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Oznacza to, że w czasie trwania stanu epidemii osoba uprawiona może uzyskać pomoc przez telefon, wideorozmowę lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, oraz edukacji prawnej  osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby, o których mowa wyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Łęczyńskiemu w formie papierowej na adres Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub elektronicznej na adres poczta@powiatleczynski.pl., oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Łęczyńskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Do pobrania:


Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łęczyńskiego w 2023 r.

HARMONOGRAM PRACY

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński  

Lokalizacja – ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 7, 21-010 Łęczna (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 8.00 – 12.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 8.00 – 12.00

PUNKT NR 2 prowadzony przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”

Lokalizacja nr 1 –  ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 7 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek 12.00 – 16.00 środa 12.00 – 16.00 (mediacje)

Lokalizacja nr 2 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa 12.00 – 16.00 (mediacje)

Lokalizacja nr 3 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 4 – MILEJÓW
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów
parter pokój nr 20 (wejście od ulicy głównej)
wtorek 12.00 – 16.00

Zapisy na wizyty:

 • telefoniczne: (81) 53 15 281, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
 • za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt: https://np.ms.gov.pl/
 • e-mail: pomocprawna@powiatleczynski.pl

Pomoc w punktach świadczona będzie osobom wcześniej zapisanym na porady.

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
 • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
 • się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W  ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

Do pobrania:

Aktualna lista dyżurów specjalistycznych na rok 2023 dostępna pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne