powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Podstawy działania

Powiat Łęczyński jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego. Działa na podstawie ustawy z dnia 5.06.1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814). Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).

Powiat reprezentuje Starosta, w sprawach majątkowych decyzje podejmuje 2 członków zarządu (Starosta, Wicestarosta) lub 1 członek zarządu i osoba upoważniona (Sekretarz Powiatu). Decyzje takie wymagają kontrasygnaty Skarbnika.

Powiat Łęczyński realizuje m.in. zdania w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, komunikacji i transportu, dróg powiatowych, kultury i ochrony jej dóbr, kultury fizycznej i turystyki, geodezji i gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej i ochrony środowiska, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych. 

Statut Powiatu Łęczyńskiego