powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Inne

Geodezja

Dokumenty do pobrania z zakresu geodezji: PRZEJDŹ


Przemoc w rodzinie, uzależnienia

Informacje i kontakt: PRZEJDŹ


Sprowadznie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Komórka organizacyjna: 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich

Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna

tel. 81 53 15274

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia podpisany przez osobę uprawnioną lub pełnomocnika, zawierający następujące dane:
• nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe,

• data ́i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
• data i miejsce zgonu,
• miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
• miejsce pochówku,
• środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
• nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Do wniosku należy dołączyć:

• przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu,

• w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej,

• pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich  wydawane jest wniosek osób uprawnionych, a mianowicie:

 • pozostałego małżonka(i) osoby zmarłej,
 • krewnego zstępnego (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
 • krewnego wstępnego (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
 • krewnego bocznego do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowatego w linii prostej do pierwszego stopnia,

Miejsce złożenia dokumentów:

 • osobiście  w Zespole ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich Starostwa Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna,
 • listownie  – Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna,
 • elektronicznie  na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej na platformie ePUAP: /Starostwo_Leczna/SkrytkaESP

Opłaty

Pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok i szczątków ludzkich w celu ich pochowania są zwolnione
z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) uiszcza się na konto Urzędu Miasta w Łęcznej, pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, nr konta 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410 –z wyjątkiem zwolnień ustawowych.

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1947.);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866);
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. ).


Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej


Ewidencja klubów sportowych

Działalność sportowa jest prowadzona m.in. w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
Kluby sportowe – uczniowskie kluby sportowe oraz pozostałe kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, a które posiadają siedzibę na terenie administracyjnym Powiatu Łęczyńskiego podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łęczyńskiego, jako właściwego organu ewidencyjnego.
Ewidencja dotyczy spraw administracyjnych związanych z wpisem do ewidencji, zmianą wpisu, wykreśleniem z ewidencji oraz wydawaniem zaświadczeń.

Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Do załatwiania spraw administracyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W zakresie działania organu ewidencyjnego należy także sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów sportowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 8 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach do załatwiania ww. spraw administracyjnych oraz sprawowania nadzoru upoważniono Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej