powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Inne

Geodezja

Dokumenty do pobrania z zakresu geodezji: PRZEJDŹ


Przemoc w rodzinie, uzależnienia

Informacje i kontakt: PRZEJDŹ


Sprowadznie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Komórka organizacyjna: 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnychi Obywatelskich

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące dane:
• nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
• datę i miejsce zgonu;
• miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
• miejsce pochówku;
• środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
• nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Do wniosku należy dołączyć:
• przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu
• w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Opłata:
decyzja zwolniona z opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna – pokój nr 111

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Żmuda Magdalena
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich
tel. 81 53 15274

Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866);
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

UWAGI

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. W sytuacji, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z obcego państwa ubiega się wyspecjalizowana firma pogrzebowa do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do pochowania zmarłego, iż zleca tej firmie załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego. 


Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Łęczyńskiego z wyjątkiem:

• rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach lub pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego; oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca)
• rzeczy, których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych jak: broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz znalezionych dowodów osobistych i paszportów, znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba ze jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
Osoby poszukujące rzeczy zagubionej zgłaszając się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
1. Jaka rzecz została zagubiona, dokonać jej opisu, scharakteryzować wygląd bądź znaki szczególne,
2. Przedstawić dowody potwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych cech zużycia itp.).

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi:

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej 
al. Jana Pawła II 95 A (pokój 214, II piętro)
21-010 Łęczna


Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej


Ewidencja klubów sportowych

Działalność sportowa jest prowadzona m.in. w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
Kluby sportowe – uczniowskie kluby sportowe oraz pozostałe kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, a które posiadają siedzibę na terenie administracyjnym Powiatu Łęczyńskiego podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łęczyńskiego, jako właściwego organu ewidencyjnego.
Ewidencja dotyczy spraw administracyjnych związanych z wpisem do ewidencji, zmianą wpisu, wykreśleniem z ewidencji oraz wydawaniem zaświadczeń.

Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Do załatwiania spraw administracyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W zakresie działania organu ewidencyjnego należy także sprawowanie nadzoru nad działalnością klubów sportowych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 8 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach do załatwiania ww. spraw administracyjnych oraz sprawowania nadzoru upoważniono Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej