powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

PARKI KRAJOBRAZOWE

Na terenie Lubelszczyzny znajduje się aż 17 Parków Krajobrazowych.

/gfx-user-normal/sites/Nadwieprzaski_Park_Krajobrazowy_4_1.jpg

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie 
20-072 Lublin, ul. Czechowska 4, tel./fax 81 532 50 39
www.zpkwl.lublin.uw.gov.pl, e-mail: /* */ „>zpkwl1@lublin.uw.gov.pl
W skład Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych wchodzi 5 oddziałów terenowych: w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Janowie Podlaskim i Janowie Lubelskim.

Oddział Terenowy w Lublinie – d. Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej

Kazimierski Park Krajobrazowy
– pow. 14 961 ha – celem ochrony parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy
– pow. 6 121 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Lasy Kozłowieckie są dużym, dobrze zachowanym kompleksem leśnym położonym w pobliżu miasta Lublina.

Krzczonowski Park Krajobrazowy
– pow. 12 421 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem bogatej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej oraz cennych przyrodniczo kompleksów leśnych.

Nadwieprzański Park Krajobrazowy
– pow. 6 262 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Wieprz z bardzo cennymi przyrodniczo obszarami lasów i torfowisk.

Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”
– pow. 11 816 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych.

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
– pow. 4 989 ha – celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego północno-zachodniej części Wzniesień Urzędowskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły pomiędzy Józefowem a Piotrawinem.

Oddział Terenowy w Chełmie – d. Zespół Parków Krajobrazowych Polesia
22-100 Chełm, ul. Kamieńskiego 6, tel. 82 563 25 20, 82 563 16 33 
www.zchpk.w4u.pl , e-mail: /* */ „>zchpkchelm@wp.pl

W skład oddziału wchodzą 4 parki:

Chełmski Park Krajobrazowy
– powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 14 350 ha. Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Do najciekawszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe.

Poleski Park Krajobrazowy
– utworzony w 1983 roku. W 1990 roku ponad 60% jego powierzchni zostało włączone do Poleskiego Parku Narodowego. Obecnie PPK zajmuje powierzchnię 5 113 ha. Tworzą go cztery enklawy rozmieszczone wokół parku narodowego. Położony jest na terenie gmin Urszulin i Stary Brus w powiecie włodawskim oraz Sosnowica w powiecie parczewskim.

Sobiborski Park Krajobrazowy
– powstał w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 11 165,78 ha. Położony jest w powiecie włodawskim, na terenie gmin: Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska. Cechą charakterystyczną tego terenu są rozległe równiny porośnięte lasami, wśród których znajdują się śródleśne jeziora i torfowiska.

Strzelecki Park Krajobrazowy
– utworzony w 1983 roku. Zajmuje powierzchnię 12 026 ha. Położony jest w powiecie chełmskim, na terenie gmin Dubienka i Białopole oraz w powiecie hrubieszowskim na terenie gmin Horodło i Hrubieszów.

Oddział Terenowy w Zamościu – d. Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza z/s w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3, tel. 84 677 66 15, fax 84 639 22 09
www.roztoczenasze.org, e-mail: /* */ „>zpkr@interia.pl

Oddział Terenowy w Zamościu prowadzi działalność na terenie 5 parków krajobrazowych:

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 
– wyniosłe wzgórza (Wielki Dział, Krągły Goraj 390 m npm), pow. 20300 ha, w granicach woj. lubelskiego 4139 ha; cerkwie greckokatolickie

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 
– na Roztoczu Środkowym, z wzniesieniami do 397 m (Wapielnia 385 m npm), pow. 9390 ha, w tym 5693 ha lasów o bogatym składzie gatunkowym

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy 
– 
na Roztoczu Zachodnim, z lessowymi wąwozami i wierzchowinami do 235 m npm, pow. 20109 ha

Skierbieszowski Park Krajobrazowy 
– 
urozmaicona rzeźba Działów Grabowieckich, roślinność stepowa, pow. 35488 ha

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
 od południa przylegający do Roztocza, pow. 21305 ha

Oddział Terenowy w Janowie Lubelskim 
23-300 Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
tel. 15 872 13 74, fax 15 872 13 74 
www.pklasyjanowskie.pl, e-mail: /* */ „>biuro@pklasyjanowskie.pl

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie”
– w Kotlinie Sandomierskiej, pow. 39150 ha, powstał w 1984 roku w celu ochrony i zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce – Puszczy Solskiej ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy Państwa.


Oddział Terenowy w Janowie Podlaskim 
21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 10
tel. 83 341 37 35
www.podlaskiprzelombugu.pl, e-mail: /* */ „>kumak@podlaskiprzelombugu.pl


Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
– 
obejmuje fragment doliny dolnego Bugu od Terespola do rzeki Tocznej oraz duże kompleksy leśne położone na wysoczyznach polodowcowych. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeciętna szerokość części zachodniej, leżącej w granicach woj. mazowieckiego, wynosi 6 km, części wschodniej, położonej w woj. lubelskim i graniczącej z Białorusią, 3-5 km. Park zajmuje powierzchnię 30.904 ha. Lasy zajmują 33,4% powierzchni parku, łąki i pastwiska 21,6%, a wody powierzchniowe 2,6%.

Źródło: http://lubelskie.pl