Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia i pokrycia dachu szkoły ZSR w Kijanach

2009-05-19 10:30:06
Łęczna: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia i pokrycie dachu szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
Numer ogłoszenia: 77059 - 2009 ; data zamieszczenia: 19.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7526480 , faks 081 7526464.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia i pokrycie dachu szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia i pokrycie dachu szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. CPV: 45261920-9 2. Wykonawca przyjmując do wykonania roboty określone w ust.1, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, wykorzystując posiadany przez Zamawiającego przedmiar robót - stanowiący załącznik Nr 5 SIWZ, zgodnie z normami państwowymi i obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.);.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2500,00 PLN, (słownie: dwa tysiące pięćset zł.) Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, wpłacając go przelewem na konto w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 lub w jednej z poniżej podanych form (sposób przekazania - potwierdzenie uiszczenia wadium załączone do oferty): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275). 2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie (lecz nie krótszym niż dwa lata), przynajmniej 3 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia określonemu w dziale I ust 1 siwz. 3) Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami budowlanymi), posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń (zgodnie z § 16.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. 4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia; 5) udzielą gwarancji na wykonane prace - 5 lat od daty odbioru końcowego robót..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 2 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 3) o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5-u lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości odpowiadającej lub wyższej złożonej ofercie, wykonane z należytą starannością (referencje), z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ, zgodnie z § 1 ust 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U Nr 87, poz. 605 ze zmianami) 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 3 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w tym co najmniej 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji robót zbliżonych do niniejszego zamówienia - załącznik Nr 4 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 4 specyfikacji oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę 50 tys. zł.; 2) oświadczenie wykonawcy, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki własne / zdolność kredytową w wysokości ceny oferty, niezbędne do finansowania zadania do czasu wypłaty przysługującego wynagrodzenia bez żądania zaliczek na zakup materiałów i częściowo wykonane roboty na druku stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt. 5 specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót na okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót protokołem, zawarte w formularzu oferty. 6. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć: 1) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ; 2) podpisany przez Wykonawcę wzór umowy- załącznik Nr 3 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje; 3) wypełniony kompletnie przedmiar robót o wartości składników z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 5 do SIWZ);.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jw. oraz t.olszak@powiatleczynski.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Powiat Łęczyński, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna) do dnia 10 czerwca 2009 r. do godz. 1000..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron