Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zaproszenie do złożenia oferty na jednorazowy przewóz 30 osób

2018-02-09 08:17:30

Jednorazowy przewóz 30 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.

Łęczna, dnia 09.02.2017r.

Znak sprawy: A.272.1.1.2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający –
Nabywca: Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A
NIP:505-00-17-732
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A 21-010 Łęczna
zaprasza do złożenia oferty na jednorazowy przewóz 30 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.
2. Termin wykonania zamówienia:23.03.2018r.
3. Warunki udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1) Wykonawca musi dysponować sprawnym autobusem z wyposażeniem zgodnym
z odpowiednimi przepisami prawa do przewozu 30 osób spełniającym minimalne standardy bezpieczeństwa.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony o wymagane informacje formularz ofertowy,
2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Plechawska tel: 81 531- 52- 76; a.plechawska@powiatleczynski.pl
6. Termin związania ofertą: 23.03.2018r.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 19.02.2017r.
8. Opis kryteriów wyboru oferty, będzie cena najkorzystniejsza 100% za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia poniżej 30 tys. euro


Łęczna, 09.02.2018
Roman Cholewa
Starosta Łęczyński

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków