Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu (2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

2018-01-15 13:32:24

. ,

IPR. 272.1.5.2018 Łęczna, 15.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.
z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Powiat Łęczyński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu (2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w okresie od 01.02.2018r. do 31.08.2019r.


I. Zamawiający:

Nazwa: Powiat Łęczyński
NIP: 505-001-77-32
Regon:431019425
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Numer telefonu: 81 53 15 200
Numer faksu: 81 752 64 64
Czas urzędowania: Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta koordynatora, w ramach projektu Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XIII „Infrastruktura społeczna” Działanie 13.6 „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”.
Głównym celem projektu jest dostosowanie infrastruktury szkół zawodowych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i w skład Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej poprzez modernizacje 8 obiektów istniejącej infrastruktury, polegającej na dostosowaniu budynków i budowli do pełnienia roli hal warsztatów szkolnych i pracowni nauczania praktycznego, wyposażenie warsztatów i pracowni zawodowych w niezbędne maszyny, urządzenia i wyposażenie dydaktyczne, wyposażenie pracowni komputerowej w tym oprogramowanie dostosowane do zawodów, w których są kształceni uczniowie wspieranych szkół.
Zakres wykonywanych zadań:
Nadzór nad realizacją zadań projektowych w danej szkole objętej projektem, do której przydzielony zostanie asystent koordynator, z następującym zakresem obowiązków:
• współodpowiedzialność (wraz z koordynatorem projektu) za realizację wszystkich zadań w danym zespole szkół;
• odpowiedzialność za nadzór nad przebiegiem robót i ich zgodność z harmonogramem, ze strony inwestorskiej, bezpośredni kontakt z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w zakresie działań remontowo – budowlanych realizowanych w zespole szkół,
• bezpośredni kontakt z wykonawcą robót remontowych i modernizacyjnych,
• pośrednictwo pomiędzy personelem administracyjnym szkoły a Wykonawcą robót modernizacyjnych w zakresie udostępnienia niezbędnego zaplecza i wskazania terenów robót,
• udział w komisjach odbioru robót częściowych i końcowych,
• udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych podczas przebiegu remontu i modernizacji,
• odpowiedzialność za przygotowanie specyfikacji technicznej zakupowanego sprzętu i wyposażenia, niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu,
• udział w odbiorach i instalacji sprzętu zakupionego w ramach projektu do danego zespołu szkół, nadzór nad montażem wyposażenia dydaktycznego szkoły,
• odpowiedzialność za wykazanie pracowników zespołu szkół, którzy odbędą szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu i wyposażenia, zakupionego do danego zespołu szkół, umożliwiające następnie jego właściwą eksploatację,
• zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową;
• przedstawianie informacji o przebiegu realizacji projektu niezbędnych do przygotowania sprawozdania okresowego, udział w spotkaniach zespołu zarządzającego, niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach istotnych dla realizacji usługi,
• promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie z dokumentacją programową, umową o dofinansowanie oraz wnioskiem projektowym, w okresie realizacji projektu,
• realizowanie projektu zgodnie z Wytycznymi programowymi, ustawą PZP, obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i zawartą umową z Instytucją Zarządzającą (IZ);
• oznaczanie dokumentów, zakupionego wyposażenia zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w latach 2014-2020,
• elastyczne reagowanie oraz podejmowanie działań zaradczych we współpracy z Koordynatorem projektu w przypadku wystąpienia trudności związanych z realizacją wsparcia;
• ścisła współpraca z koordynatorem projektu i specjalistą ds. zamówień publicznych i logistycznych,
• nadzór i współpraca z koordynatorem przy archiwizowaniu dokumentacji z realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi dla IZ;
• obecność podczas kontroli projektu na miejscu w Zespole Szkól oraz w siedzibie Powiatu, w zakresie, w jakim kontrola dotyczy danego zespołu szkół, również po zakończeniu jego realizacji – do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu;
• nadzór nad dostosowaniem strony internetowej szkoły, wytworzonych materiałów do wytycznych WCAG2.0 w zakresie zamieszczanych informacji dotyczących realizowanego projektu,

Kod CPV: 79421000 – 1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Termin świadczenia zadań w ramach projektu: od 1 lutego 2018 roku do 31 sierpnia 2019 r.

Na każde ze stanowisk zostanie zaangażowana inna osoba – jedna osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji asystenta koordynatora w każdej ze szkół. Miesięczny wymiar czasu pracy wynosi na jednym stanowisku 25 godz. zegarowych, co zostanie potwierdzone miesięczną Kartą czasu pracy.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie Karty czasu pracy i rachunku wystawionego przez asystenta koordynatora, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu na ten cel. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Miejsce realizacji zamówienia:
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie, odrębnie dla każdego stanowiska w:
1. Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 4, 21-077 Spiczyn.
2. Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,
Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem prawidłowej realizacji projektu. Szacowany średni czas pracy w miesiącu: 25 godz.
Oferent zapewni o swojej dyspozycyjności osobistej, w miejscu realizacji usługi, w wymiarze min. 2 razy w tygodniu między godzinami 8.00-15.00, w dni robocze.
Po realizacji świadczonych usług w danym miesiącu przedłożona zostanie przez Oferenta miesięczna ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę do rozliczenia z Zamawiającym.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zatrudnienie dwóch osób na stanowisku: asystent koordynatora na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”.

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zatrudnienie dwóch asystentów koordynatora projektu odpowiedzialnych za nadzorowanie prawidłowości realizacji prac modernizacyjnych oraz dokonywania zakupów sprzętu i wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu zgodnie z potrzebami poszczególnych zespołów szkół objętych projektem.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) wiedzy i doświadczenia:
Osoba ubiegająca się o zamówienie musi spełniać łącznie, niezależnie od innych warunków określonych w niniejszym zapytaniu, następujące warunki:
a) minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w placówkach szkolenia zawodowego,
b) doświadczenie w administrowaniu obiektami szkolnymi, w tym nadzorowaniu remontów obiektów użyteczności publicznej, zakupu sprzętu i wyposażenia pracowni specjalistycznych, zawodowych,
c) w odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkół, w których ma być pełnione stanowisko, znajomość branży: 1) górniczej, elektrycznej, oraz sprzętu i wyposażenia dotyczącego kształcenia w zawodach górniczych, elektrycznych, 2) rolniczej, mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do kształcenia zawodowego w zawodach rolniczych, mechanicznych,
d) wykształcenie wyższe magisterskie,
e) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych w tym. Unii Europejskiej, środków z dotacji ministerialnych,
f) posiadanie znajomości zasady równych szans kobiet i mężczyzn, znajomość ochrony danych osobowych
3) potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
III. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zał. Nr 2 do zapytania ofertowego
2. kopie zaświadczeń, certyfikatów odbytych szkoleń, referencje,
3. CV

IV. Kryterium oceny ofert, waga i sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

cena oferowana minimalna brutto
X = x 100 pkt x Wk
cena badanej oferty brutto

Wk - waga kryterium

V. Warunki zmiany umowy:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

VI. Inne formalności, które należy dopełnić celem złożenia oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto za 1 godzinę usługi oraz łączną cenę usługi za 1 miesiąc, tj. 25 godz. pracy. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferta musi zawierać:
– pełną nazwę oferenta;
– adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP/PESEL, REGON;
– dane osoby do kontaktów;
– cenę zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty wskazane w pkt III niniejszego zapytania,
2) wypełniony formularz ofertowy,
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Agnieszka Jóźwiak, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.

Termin związania ofertą: 15 dni od dnia składania ofert.

VII. Termin i miejsce złożenia ofert:
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, kancelaria podawcza, do dnia 23.01.2018r. do godz. 15:00

VIII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowyPliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków