Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Inf. z otwarcia ofert na:UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY:IPR.272.4.2.2017

.



oznaczenie sprawy IPR.272.4.2.2017


Przedmiot zamówienia : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
I INSTYTUCJAMI KULTURY:
Część I: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 302 443,00 złotych brutto, w tym na poszczególne zadania:
Część I: Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
kultury – 211 193,00 zł brutto
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
– 91 250,00 zł. brutto

Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od 01.05.2017r. do 30.04.2020r.
Okres gwarancji: Nie dotyczy
Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1. RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki Reprezentowany przez Bronisław Woźnialis
-
183 453,00
Zał. Nr 1

2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddz. Lublin, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin
77 532,00
-
Zał. Nr 2
3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ZWCz „Roztocze”, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
-
140 436,00

Zał. Nr 3
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.



20.03.2017r.. .......................................... 20.03.2017r............................................. (podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa