Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej. AG.272.1.13.2017

. ,

AG.272.1.13.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej

Zamawiający/Nabywca: Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95 A
NIP:505-00-17-732
Telefon:/81/531-52-00 Faks:/81/752-64-64
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej z bieżącą aktualizacją dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej z możliwością instalacji na własnym serwerze w celu zapewnienia dostępu do systemu w sieci lokalnej Zamawiającego (bez limitu użytkowników) w tym systemu informacji prawnej w trybie on-line aktualizowanych codziennie dla 3 użytkowników.
Licencja na okres 01.04.2017r. do 31.03.2020r., fakturowana jednorazowo, płatność rozłożona w trzech równych rocznych ratach. System musi być dostępny przy użyciu powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
Wykonawca przeprowadzi w miarę potrzeb dwa szkolenia z obsługi systemu informacji prawnej dla pracowników starostwa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Zawartość elektronicznego systemu informacji prawnej

Baza musi zawierać:

I Dziennik Ustaw

1.Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, skan oryginału).
2.Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3.Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1930 roku.
4.Możliwość udostępnienia kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.
5.Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienna – zmieniony przez, uchyla – uchylony przez, wykonuje – wykonany przez, ujednolica – ujednolicony przez, wprowadza – wprowadzony przez, interpretuje – interpretowany przez, implementuje – implementowany przez).
6.Odwołania do przywołanych w aktach przepisów i innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.
7.Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych.
8.Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
9.Odwołanie do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
10.Odwołanie do monografii z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.
11.Odwołanie do pism urzędniczych z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych.

II Monitor Polski

1.Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy, skan oryginału).
2.Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące.
3.Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1960 roku;
4.Możliwość udostępnienia kolejnej wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

III Dzienniki Urzędowe

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inna nazwą).

IV Prawo miejscowe

1.Komplet obowiązujących i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa:
2.Indeksy hasłowe umożliwiające wyszukiwanie dokumentów dotyczących wybranej tematyki.
3.Możliwość wyszukiwania aktów prawa miejscowego w zawężeniu do aktów prawnych dla wybranego powiatu, gminy.

V Orzecznictwo sądów, administracji i pisma urzędowe

VI Komentarze

VII Tezy z piśmiennictwa, bibliografia

VIII Zamówienia Publiczne


Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji prawnej

Sposoby wyszukiwania

1.Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia/ numeru druku projektu ustawy.
2.Wyszukiwanie wg rocznika.
3.Wyszukiwanie wg gminy, powiatu.
4.Wyszukiwanie wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych.
5.Wyszukiwanie wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.
6.Wyszukiwanie projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru druku.
7.Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo w podziale na aktualne i nieaktualne.
8.Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów znajdujących się w różnych bazach.
9.Zawężenie listy wynikowej aktów prawnych , orzeczeń do rodzaju i autora, w tym możliwość wielowyboru w ramach wybranej kategorii.
10.Wyszukiwanie orzeczenia po składzie orzekającym i roli w składzie.

1.Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 24.03.2017r. godz. 12:00 e-mailem na adres k.radko@powiatleczynski.pl lub m.kryk@powiatleczynski.pl
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować na w/w adresy e-mail.
W toku badania i ocen ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Kryteria wyboru oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto oraz możliwość płatności faktury w trzech równych ratach rocznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


Łęczna dnia 16.03.2017r.Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe