Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała Zarządu Powiatu ...

Uchwała Zarządu Powiatu nr 682 z dn. 03.03.2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 682 /2017
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 25b, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), § 2 uchwały Nr XVII/154/2012 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XVIII/185/212 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr 644/2017 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położoną w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr 77/18 o pow. 0.1971 ha dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LUI/00136582/3.
2. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone z dniem 7 marca 2017 r. na okres 30 dni. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronnie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowym w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A. i Urzędu Gminy w Spiczynie. Wyciąg
z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, ukazujący się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchowała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przewodniczący Zarządu

Roman Cholewa

Członkowie Zarządu:

1. Dariusz Kowalski ……………………..
2. Szymon Czech ……………………..
3. Piotr Jastrzębski ……………………..
4. Krystyna Wiśniewska …………………….

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych