Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Wybór oferty na wykonanie usługi naprawy, przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęcznej

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego
IPR.272.1.5.2017

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
Opis przedmiotu zamówienia:
1.wykonanie usługi naprawy, przeglądu drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
kod CPV: 50300000-8, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
7 500,00 zł
2.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300
3.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1)Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1
2)AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą: 20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33
3)MAGIC SERVICE Robert Soldak ul. Ołtaszyńska 44, 53-010 Wrocław
5.Wykaz uzyskanych ofert:
Oferta nr:
1) AGA-COPY Naprawa Maszyn Biurowych z siedzibą 06-300 Przasnysz, ul. Osiedlowa 5/15
2) MIKRONEX Serwis Komputerowy P.U.H. Paweł Kucharski z siedzibą ul. Malborska 14C m. 21, 03-286 Warszawa
3) ALKOP Sp. z o.o. ul. Pamięci Katynia 12a/5, 26-610 Radom
4) MAGIC SERVICE Robert Soldak ul. Ołtaszyńska 44, 53-010 Wrocław
5) COPY CONTROL SERVICE S.C. T. Biegaj, K. Jaworski, ul. Tamka 49, 00-355 Warszawa
6) AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak z siedzibą: 20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33
7) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof z siedzibą: 20-609 Lublin, ul Filaretów 34/1
8) Automatyka Biurowa Krzysztof Gajewski, ul. Strzelecka 34, 20-805 Lublin
6. Po analizie ofert stwierdzono:
Oferta nr 1 nie zawierała kompletnie wypełnionego formularza ofertowego, ponadto w ofercie brak kserokopii posiadanych kwalifikacji, autoryzacji urządzeń jak i aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. W związku z tym oferta została odrzucona.
Punktację ofert przedstawia załącznik nr 1 do notatki.
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
ALKOP Sp. z o.o. ul. Pamięci Katynia 12a/5, 26-610 Radom
–100 punktów , oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

01.02.2017r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa