Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej znak: IPR.272.1.32.2016

IPR.272.1.32.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
1. zakupu z dostawą i szkoleniem z obsługi trzech urządzeń elektronicznych wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A5/A3 kolor określonych przez Zamawiającego w zakresie minimalnym w załączniku nr 1 do formularza oferty oraz uszczegółowionych przez Wykonawcę w zakresie zaproponowanych konkretnych urządzeń wymienionych z nazwy i opisanych parametrów oferowanych urządzeń - dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej, gotowych do użytkowania.
2. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie po dniu dostawy urządzeń do dnia 31.12.2016r.
Wymagane minimalne parametry urządzeń :
1. urządzenia wielofunkcyjne cyfrowe kolor A5/A4/A3 w formularzu oferty oznaczone jako A i B): o szybkości minimum 22 str. kolor i mono/min dla A4 – jako kopiarka, skaner, drukarka. Konfiguracja: kaseta na papier 2x500 stron, podajnik boczny na 150 stron, dysk twardy, port USB, karta sieciowa, dwustronne kopiowanie
i drukowanie, druk bezpośredni z USB, skanowanie bezpośrednio do USB, podstawa. Dwustronny podajnik oryginałów tylko dla urządzeń.
2. urządzenie wielofunkcyjne cyfrowe kolor A5/A4/A3 w formularzu oferty oznaczone jako C): o szybkości minimum 22 str. kolor i mono/min dla A4 – jako kopiarka, skaner, drukarka. Konfiguracja: kaseta na papier 2x500 stron, podajnik boczny na 150 stron, dysk twardy, port USB, karta sieciowa, dwustronne kopiowanie i drukowanie, druk bezpośredni z USB, skanowanie bezpośrednio do USB, podstawa.
Urządzenia w/w muszą być wyposażone w komplet pełnowartościowych tonerów
i bębnów zainstalowanych w oferowanych urządzeniach (ceny tych materiałów nie należy wliczać w cenę urządzeń, tylko wycenić i podać w pkt. 4 do 6 formularza oferty).
Wydajność materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń: A,B i C nie niższa niż:
1) Toner czarny – dla 22 tys. wydruków/kopii
2) Toner kolor CMY – dla 21 tys. wydruków/ kopii każdy,
3) Bęben czarny – dla 70 tys. wydruków,
4) Bęben kolor CMY – dla 60 tys. wydruków każdy.
Zamawiający nie żąda dodatkowych (zapasowych materiałów eksploatacyjnych) wraz
z dostawą urządzeń. Szkolenie z zakresu obsługi dla 10 osób.
Instalacja u Zamawiającego.
Gwarancja producenta na urządzenia nie krótsze niż 24 miesiące.
Wymagany termin dostawy urządzeń do dnia 30 czerwca 2016r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Jana Pawła II 95A , REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 531 -52-04
Faks: /081/ 752 64 64, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Teresa Olszak – pracownik ds. zamówień publicznych, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową na załączonym formularzu oferty
i załączniku nr 1 do formularza, które będą załącznikami umowy wybranego Wykonawcy wraz z wypełnieniem odpowiedniego doświadczenia wykonawcy oraz dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopie nie mniej niż 2-ch referencji na poświadczenie posiadania wiedzy
i doświadczenia w zakresie odpowiednim do dostaw wymaganych urządzeń, na wartość nie niższą niż 25 tys. zł każda z dostaw.

Kryteria oceny ofert:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, proponując co najmniej wymagane minimalne parametry oferowanych urządzeń przy niskich kosztach eksploatacji urządzeń:
1. Cena 3 urządzeń wielofunkcyjnych A5/A3 kolor – 50 % kryterium oceny oferty
2. Suma kosztów za 1 kpl. materiałów eksploatacyjnych: tonerów i bębna do wskazanych urządzeń – 50 % kryterium oceny oferty.
3. Liczone według wzoru:

najniższa cena urządzeń ofert brutto suma kosztów mater. Ekspl. of. brutto
C = —————————————— x 100 x 50 % + ________________________________________ x 100 x 50 %
cena urządzeń oferty badanej brutto suma kosztów mater. ekspl. of. badanej

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2016 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 531 -52-00 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Wzór umowy
Łęczna dnia 17.06.2016r.

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych