Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie ofertowe na na wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektu przyłącza i sieci wodociągowej oraz przyłącza i sieci kanalizacyjnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali”.

Znak sprawy: IPR.272.1.31.2016 Łęczna, dn. 16.06.2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 2013 poz.885 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na: wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektu przyłącza i sieci wodociągowej oraz przyłącza i sieci kanalizacyjnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej, na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 75 26 401 fax: /081/ 75 26 464
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl,
adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl,

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji: 1) projektu przyłącza i sieci wodociągowej oraz 2) przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej, na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej”, w tym w tym:
1) opracowanie dokumentacji projektowej,
2) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadań.
2. Projekt powinien być zgodny z warunkami technicznymi przedstawionymi Zamawiającemu przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. dotyczącymi włączenia budynków do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które zostaną udostępnione Wykonawcy
3. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wymagane jest dostarczenie wszystkich elementów opracowania w wersji elektronicznej na płytach cd/dvd z możliwością otwarcia w ogólnie dostępnym programie (np. w pdf, xls.), oddzielnie część kosztorysowa. Do wersji elektronicznej Wykonawca dołączy oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną.
4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji, dokumentów i danych.
5. Informacje zawarte w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny opisywać przedmiot zamówienia
w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy (art. 29 i następne Ustawy prawo zamówień publicznych).
6. W dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
7. W projekcie należy przewidzieć urządzenia, materiały, instalacje i technologie, które zapewnią właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie wykonanych przyłączy przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów obsługi i eksploatacji.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazywanie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
9. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.).
10. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
a) stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją,
b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych,
c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji.
11. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
b) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,
c) udziału w próbach instalacji i rozruchach.

III. Wymagania wobec Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem,
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

IV. Termin realizacji zamówienia
Termin wykonania zadania do dn. 30.06.2016 r.

V. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia odbioru prac i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VI. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" – jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą;
3) dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, co potwierdzi stosownymi dokumentami np. wykaz wykonanych usług.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Anna Giszczak - tel. 081 53 15203, e-mail: a.giszczak@powiatleczynski.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich załączników wskazanych w pkt. VI nie będą rozpatrywane.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy przesłać w formie skanu dokumentów e-mailem na adres: a.giszczak@powiatleczynski.pl, z następującym oznaczeniem: „Oferta na Wykonanie projekty przyłącza i sieci wodociągowej oraz przyłącza i sieci kanalizacyjnej, sprawowania nadzoru autorskiego dotyczącego przyłączenia budynku tzw. „małej hali” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych przy ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej, na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej” oraz w formie pisemnej pocztą lub kurierem na adres: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. 111 (kancelaria ogólna).
Ofertę należy przesłać do dnia 20.06.2016 r. do godz. 12.00. Za termin złożenia oferty liczy się termin przesłania skanu dokumentów w formie e-maila.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena nie może ulec zwiększeniu podczas realizacji zamówienia.

XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego 2017 w Milejowie
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe