Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Nieodpłatna pomoc prawna ...

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łęczyńskim

Od 2 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w Powiecie Łęczyńskim rozpoczynają działalność punkty prowadzone przez Powiat Łęczyński oraz wyłonioną w konkursie ofert organizację pozarządową Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Oba punkty mieszczą się w tym samym miejscu - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, I piętro pokój Nr 18. Pomoc będzie można uzyskać przez pięć dni w tygodniu; w godzinach 8.00 – 12.00 będzie czynny punkt prowadzony przez Powiat Łęczyński a w godzinach 13.00 – 17.00 punkt prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.[2]) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wykazuje przez:
1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
7) przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Poniżej harmonogram pracy punktu prowadzonego przez Powiat Łęczyński.
Harmonogram udzielania pomocy prawnej przez radców prawnych zatrudnionych przez Powiat Łęczyński w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Łęcznej w godzinach od 8.00 do 12.00

W miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad w poszczególne dni dyżury pełnić będą:
poniedziałek Bartosz Dąbek
wtorek Joanna Gil
środa Anna Cąkała
czwartek Marta Rzączyńska
piątek Daniel Górski

Harmonogram udzielania pomocy prawnej przez adwokatów zatrudnionych przez Powiat Łęczyński w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Łęcznej w godzinach od 8.00 do 12.00

W miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień dyżury pełnić będą:

Sławomir Sokołowski
Anna Baluk
Krzysztof Słabek
Przemysław Pietruszka
Izabela Bindas - Leżańska
Kinga Pasieczna- Okoń

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2017 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków