Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Wyniki konsultacji ...

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Wyniki konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały nr 240/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w sprawie ,, Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 24 września 2015 r. do dnia 9 października 2015 r. poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego w zakładkach ,,Aktualności” i „Organizacje Pozarządowe” (Konsultacje społeczne) oraz w BIP w zakładce ,, Organizacje pozarządowe”, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Łęcznej (pok. 202).
Uwagi do Programu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładkach: ,,Aktualności” i „Organizacje Pozarządowe” oraz w BIP lub w Wydziale Edukacji, Społecznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Łęcznej (pok. 202), można było złożyć osobiście na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, lub też przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę e – mail: t.madejska@powiatleczynski.pl
W w/w. terminie została zgłoszona 1 uwaga dotycząca zapisów katalogu obszarów przewidzianych do wsparcia środkami z budżetu powiatu o rozszerzenie zadań w dziedzinie kultury i turystyki ( uwaga w załączeniu).
W/w projekt będzie konsultowany jeszcze na Komisji Kultury wraz z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi.

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe