Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGE Barki

GKN. 6821.2.2015 Łęczna dn. 01.06.2015 r.
Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Mariana Sawę wszczęto postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, polegające na przeprowadzeniu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci napowietrznej (izolowanej) linii niskiego napięcia nN wraz z napowietrznym przyłączem nN i przyłączem kablowym nN oraz zabezpieczenie uprawnienia na wejście w teren w celu: konserwacji, naprawy, remontu, modernizacji, wymiany oraz usuwania awarii w/w urządzeń elektroenergetycznych na części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Barkach, gm. Cyców, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 – Barki, gm. Cyców, powiat łęczyński jako działka nr 36/2 o pow. 3,62 ha.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W terminie siedmiu dni od daty doręczenia strony mogą zgłaszać żądania, składać dowody jak też zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów.

Otrzymują:
1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość ul. Koźmiana 1 22-400 Zamość
2. Starosta Łęczyński – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz dokonania obwieszczenia na okres 14 dni na stronie internetowej BIP
3. a/aPliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe