Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru na inwestycji poleg. na budowie i przebudowie dróg miejs. Ostrówek Podyski i Szczupak gm. Cyców...

Łęczna, dnia 17.03.2015r.

Znak sprawy: ZP.SP.O.272.1.6.2015

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 752-64-00, fax /81/ 752-64-64
strona internetowa: www.powiatleczynski.pl

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro na
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przy inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie dróg gminnych położonych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński.
CPV 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Zamówienie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”.

II. Tryb
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nr 21/2015 z dnia 12 marca 2015r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego w pełnym zakresie wynikającym
z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przy inwestycji polegającej na budowie oraz przebudowie dróg gminnych położonych w miejscowościach Ostrówek Podyski
i Szczupak gmina Cyców powiat łęczyński.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi i gwarancji.
3. Inwestycja objęta sprawowaniem nadzoru inwestorskiego została podzielona na dwie części:
1) Część I: budowa dróg gminnych nr 7, 9, 16, 19 o łącznej długości około 5780 m.
2) Część II: przebudowa dróg gminnych o nr 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17a, 18, 20, 21, 23, 24 o łącznej długości około 12 110 m.
4. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru przedmiotowych robót budowlanych są zamieszczone
i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z zał.

Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją kosztorysową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
Szczegółowy zakres zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

1) pełny zakres czynności określonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową,
3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu,
z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
5) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
6) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
7) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań w zależności od potrzeb,
8) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
9) kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami
i dokumentacją projektową,
10) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
11) kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
12) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
13) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
14) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawców robót budowlanych w związku z realizacją umów na roboty budowlane,
15) uzgadnianie z wykonawcami robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu
z Zamawiającym,
16) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia
o zakończeniu,
17) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
18) zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania,
19) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
20) poświadczenie terminu zakończenia robót,
21) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy,
- zakończenie - ……………………. r.
Inspektor nadzoru działający w imieniu Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze pousterkowym i gwarancyjnym.
IV. Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w specjalności drogowej oraz przynależeć do branżowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

V. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków przedkładał jakiekolwiek dokumenty ponad oświadczenie zawarte
w formularzu ofertowym.

VI. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

VII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie.

Oferta powinna zostać sporządzona na
• formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
oraz zawierać:
1) następujące informacje:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
- okres związania ofertą - 20 dni.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
3) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej przez notariusza,
w przypadku gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy
z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
Teresa Olszak, tel. 81 7526480, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

IX. Składanie ofert
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2015 r. do godz. 10.00.:
a) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
c) przesyłką elektroniczną przekazaną na adres: t.olszak@powiatleczynski.pl
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
- przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XI. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Umowa- projekt.
………………………..
Podpis kierownika zamawiającego
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt dofinansowany w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów – objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych