Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Nabór do komisji ...

Nabór do komisji oceniajacej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2015

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej na rok 2015

I. Informacje ogólne:
1.Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział ESR ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Łęcznej zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2015
2.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie komisji konkursowej miedzy innymi z członków wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2015.
3.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4.Zgłoszenia są ważne do dnia 20.02.2015 roku
5.Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

II. Wymagania stawiane Kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1.są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3.nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe