Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Rozeznanie cenowe na usługi biegłego rewidenta

ZP.272.1.1.2015


ZAPYTANIE OFERTOWENa podstawie Uchwały Nr 1072/2014 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku
z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z zapisem art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości
(tj. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi audytu:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
Rok : 2013 :
Suma aktywów – 104.201.145,58 zł.
Przychody ogółem – 49.083.888,20 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.:
-umowy o pracę – 294 osoby,
- umowy cywilno-prawne – 185 osób,
Razem : 479 osób;
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 291,45
Rok 2014:
Suma aktywów na dzień 31.10.2014 r. – 96.562.375,03 zł.
Przychody ogółem za 10 m-cy 2014 r. – 37.841.171,00 zł.
Średni miesięczny obrót z 10-ciu miesięcy 2014 r. – 3.564.540,12 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2014 r.:
-umowy o pracę – 326 osób,
- umowy cywilno-prawne – 199 osób,
Razem : 525 osób;
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 322,55

CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny
z wymogami ustawy o rachunkowości (tj. z 2013r. Dz. U. poz.330 z późn. zm.) – nie później niż do 16.03.2015r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający niezbędne do sporządzania raportu biegłego rewidenta uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 19.01.2015 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem lub drogą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 30 tys. Euro.

Termin realizacji usługi nie później niż do 16.03.2015r.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia wykonawcy fizycznego


Łęczna dnia 13.01.2015 r.
Kierownik jednostki

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa