Życzenia Świąteczne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

GG200053

Skypepowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

zaproszenie do złożenia oferty na prace geodezyjne

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. Starosty Łęczyńskiego

Łęczna, dnia 02.09.2014 r. Znak sprawy: GKN.272.25.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający – Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług – prace geodezyjne i kartograficzne
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: Założenie ewidencji gruntów dla drogi gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym: 1-Adamów, jedn. ewid. Cyców, powiat łęczyński, na granicy z obrębem 32-Wola Korybutowa II, jedn. ewid. Siedliszcze, powiat chełmski, (droga o długości około 460 m i powierzchni około 0,18 ha, działek przyległych – około 20).
Zadanie nr 2: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym działek ewidencyjnych oznaczonych numerem 224/1 i 224/2 w obrębie ewidencyjnym 3-Jawidz, jedn. ewid. Spiczyn, o powierzchni całkowitej 2,29 ha.
2) termin wykonania zamówienia: 05.12.2014 r.
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2,
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: podanie numeru uprawnień wskazanych w punkcie 3,
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. 081 752 64 77, e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl
6) termin związania ofertą: 26.09.2014 r.
7) opis sposobu przygotowywania ofert: wypełnić załączony formularz ofertowy; dopuszcza się złożenie oferty na jedno z wybranych zadań lub na dwa zadania łącznie,
8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2014 r. do godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A pok. 8 lub przesłać faksem na nr: 081 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
9) opis sposobu obliczenia ceny: podać cenę netto i brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym,
10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% - cena
11) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak
12) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
13) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: załączony wzór umowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


….……………………………………

Pliki

Geoportal
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych