Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Rozeznanie cenowe na kpl. stanowisko kasjerskie dla PZAZ Łęczna

PZAZ.XI.272.1.3.2014 Łęczna, dn.23.04.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny kompletnego stanowiska kasjerskiego POS do barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
REGON: 060196692 NIP: 505-00-56-689
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://zaz.powiatleczynski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu POS – urządzeń, które
w zestawieniu ze sobą stanowić będą kompletny, kompatybilny system szybkiej sprzedaży kasowo – magazynowej w barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
wg CPV: 30142000-6,3020000-1, 72511000-0
W skład zestawu wchodzą:
a) terminal POS (ang. Point of Selling) wraz z systemem operacyjnym 1szt.
b) drukarka fiskalna 1szt
c) program do obsługi sprzedaży PC- Gastronom Standard , stanowisko kasowe POS dla gastronomii 1szt.
d) program PC – Market 7 Gastronom – program magazynowy dla gastronomii 1 szt.
e) inne akcesoria, w tym niezbędne przewody połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu.

Opisany powyżej zestaw zwany będzie w dalszej części ,,zestawem POS”

2. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją , wdrożeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym zestawu POS:
a) W ramach usług instalacyjnych Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zestaw POS przed eksploatacyjnym uruchomieniem (łącznie
z programowaniem systemu)
b) Zapewnienie poprawnej eksploatacji zestawu POS bez wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych przez Zamawiającego.
c) W ramach usług wdrożeniowych Wykonawca zapewni przeszkolenie - minimum 3h zegarowe - wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi zestawu POS w siedzibie Zamawiającego w miejscu zainstalowania. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawu POS,
w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.
d) Przeszkolenie nowych pracowników w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym żądaniem. Przeszkolenie w trakcie trwania kolejnego / kolejnych (maksymalnie czterech) pracowników Zamawiającego nie później niż do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego
e) W ramach serwisu eksploatacyjnego Wykonawca osobiście usuwać będzie wszelkie awarie Zestawu POS zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem korespondencji e-mail. Gwarantowany czas reakcji na wezwanie
w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego.
f) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt wchodzący w skład zestawu POS oraz dokona na zlecenie Zamawiającego przeglądu gwarancyjnego.
g) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność serwisanta w czasie innych napraw, konserwacji czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć.
3. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzone przez obie Strony stosownymi protokołami..
4. Dowóz zakupionego zestawu POS do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego zestawu POS w przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą oraz złej jej jakości.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany ,,z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych oraz zamiennik zostanie opisany w ofercie.
7. Zapłata za usługę związaną z zakupem, instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem
i serwisem eksploatacyjnym zestawu POS będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.05.2014r.
IV. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
C = ( Cmin / Cof.) x 100

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – zakup zestawu POS dla PZAZ w Łęcznej” do dnia 30.04.2014r. do godz.1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

Łęczna, dnia 23. 04.2014r.
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa