Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji

Zapytanie o dostawę energii elektrycznej dla ORW Łęczna. ZP.272.1.21.2013

ZP. 272.1.21.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
- dostawy energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012 r nr 182 poz.1059 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy do obiektu Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna, w okresie 2 lat. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z obowiązującymi parametrami jakościowymi i zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami do tej Ustawy i Polskimi Normami.
Informacja dot. planowanego zużycia energii elektrycznej w 2014r. w budynku należącym do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej:
Stacja transformatorowa – Łęczna 7
Grupa przyłączeniowa – V
Moc przyłączeniowa – 35 kW
Moc umowna – 35 kW
Napięcie znamionowe – 400 V
Ilość faz – 3 fazy
Przy wartości zabezpieczenia instalacji: przedlicznikowego 63A
głównego/zalicznikowego/limitującego moc 63A
Roczna wielkość zużycia energii elektrycznej: Strefa I/całodobowa 3600 kWh
CPV: 65310000-9 – przesył energii elektrycznej
Wybrany w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawca energii, musi zawrzeć (przed podpisaniem umowy z Zamawiającym) na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa od Zamawiającego, umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21b, 20-349 Lublin na świadczenie usług dystrybucji na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, na okres od początku realizacji dostaw energii elektrycznej do dnia 31.12.2015r.

Wykonanie wyżej wymienionych dostaw– w terminie 01.01.2014 – 31.12.2015r.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
z siedzibą: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
NIP 5050121010, REGON 06115916
Telefon: /081/ 752 64 80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie niniejszego zamówienia publicznego i dołączą kopię tej koncesji do oferty.Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.12.2013 r. godziny 09:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty

Łęczna dnia 28.11.2013 r.

.................................................
(Dyrektor ORW Łęczna)

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Dożynki Powiatu Łęczyńskiego i Gminy Spiczyn 2010
zobacz
Szpital Powiatowy w Łęcznej
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www