Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » w sprawie ogłoszenia ...

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży

2011-09-26 10:43:03
Uchwała nr 253/2011
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 25b, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 564 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia
22 lipca 2011 r. w sprawie udzielenie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, po rozpatrzeniu wniosku wspólnoty Mieszkaniowej 8
z siedzibą w Kijanach, gm. Spiczyn, z dnia 6 lipca 2011 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. 75 m2, położoną w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu 4 - Kijany, numerem 78/33, o pow. 0,0469 ha, będącą własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3, wydzierżawioną na okres 12 lat, na podstawie umowy dzierżawy nr 3/11/Powiat-GKN z dnia 25 maja 2011 r. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowe Kijany 8, z siedzibą w Kijanach, gm. Spiczyn. zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz, o którym mowa w § 1 postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy
Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Kazimierz Budka ...................

2. Andrzej Dyczewski .................... Adam Niwiński

3. Zbigniew Rutkowski ...................

4. Szymon Czech ....................

Pliki

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Studia Łęczyńskie Tom 2-3
zobacz

Copyright © 2019 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna