Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu


Starostwo Powiatowe

al. Jana Pawła II 95a
21-010 Łęczna

(81) 531 52 00

(81) 531 52 01

(81) 752 64 64

Facebookpowiatleczynski

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowe Centrum Legislacji
Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » W sprawie ogłoszenia ...

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 10 lat

Uchwała nr 96/2011
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 10 lat


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 564 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 12 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. 75 m2, położoną w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Kijany, numerem 78/33, o pow. 0,0469 ha, będącą własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3, w części wydzierżawioną na czas nieokreślony, w części na czas określony oraz częściowo bezumownie zajętej przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz, o którym mowa w § 1 postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy
Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Kazimierz Budka ...................

2. Andrzej Dyczewski .................... Adam Niwiński

3. Zbigniew Rutkowski ...................

4. Szymon Czech ....................

Pliki

Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty
Międzyszkolny Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej
zobacz
Kameralne Pojezierze
zobacz

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron